På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Vi ska vara en svensk tillväxtmotor

Sveriges flygplatser fortsätter att möta ett ökat behov av resande både internationellt och inom landets gränser. Med en stabil ekonomisk grund skapas förutsättningar för Swedavias flygplatser att långsiktigt investera i svensk tillgänglighet. Parallellt ger det oss utrymme att genomföra förbättringar för såväl kunder som medarbetare liksom medverka i branschens omställning mot ett minskat fossilberoende.

Under den förändringsresa som Swedavia gjort sedan bildandet 2010 har vi tagit många steg mot vår vision ”Tillsammans för vi världen närmare”. Genom våra flygplatser skapas en mängd olika möjligheter. Svenska företag kan hävda sig i internationell konkurrens och internationella bolag finner det attraktivt att investera i den svenska marknaden. Människor kan bo och arbeta på skilda platser och skapa sig nya erfarenheter genom utbyten med andra kulturer.

Porträttbild av Karl Wistrand, verkställande direktör och koncernchef SwedaviaVarje resa har sitt eget syfte, där vår roll är att samarbeta med bland annat flygbolag för att möta den enskilde resenärens förväntningar. Vår drivkraft är att vi ser att vi kan göra skillnad både för kunder, vår ägare och våra medarbetare. Detta samtidigt som vi fortsätter att reducera våra egna fossila koldioxidutsläpp.

Sverige som flygmarknad

Sverige är intressant som flygmarknad på flera sätt. Vi har en speciell geografi, en stark exportnäring, besöksnäringen är en snabbt växande basnäring och vi har dessutom en mångkulturell befolkning. Det bor över två och en halv miljon personer med utländsk bakgrund i Sverige. Det är en stark kundgrupp och det har flygbolagen sett, och därför investerar de i kapacitet på en rad platser i vårt land. 

Flygresandet är inte längre bara en affärs- eller semesterresa, utan något mer. Under hela 2015 fortsatte trafiken att växa och vi slog nya rekord på sju av våra flygplatser. Bakom ökningen finns trender som globalisering och urbanisering, men en viktig förklaring är också att en ökad tillgång till direktlinjer erbjuds. Vi vet att direktlinjer driver efterfrågan, därför arbetar vi hela tiden för att öka antalet direktlinjer från våra flygplatser, både inom Europa och gentemot andra kontinenter. För att lyckas attrahera flygförbindelser är det viktigt att vi själva satsar och att vi visar flygbolagen att det, med en attraktiv destination i kombination med konkurrenskraftiga flygplatsavgifter, finns intressanta affärsmöjligheter.

Konkret miljöarbete med resultat

Det finns idag en tydlig förståelse för flygets betydelse för Sveriges utveckling, men också att det måste gå hand i hand med ett hållbart miljöperspektiv. Som ett statligt bolag är det också viktigt att vi agerar föredömligt inom samtliga hållbarhetsområden varför vi, tillsammans med vår ägare, strävar efter att se till helheten i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete har gjort oss till ledande på klimatområdet, något som vi alla på Swedavia är stolta över. Vi stöder regeringens initiativ ”Ett fossilfritt Sverige” och vi arbetar för att nå vårt nollmål för 2020 vad gäller utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet. Så långt har vi överträffat våra delmål och det finns goda förutsättningar att nå ända fram till en helt fossilfri verksamhet 2020.

Lika viktigt är att arbeta för att minska hela branschens miljöpåverkan. En åtgärd från vår sida är ett aktivt och drivande medlemskap i Fly Green Fund som arbetar för en ökad användning av förnybart flygbränsle. Vi har även beslutat att upphandla en tjänst som bland annat innebär tankning med förnybart flygbränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid Swedavias tjänsteresor. För oss är det viktigt att visa på konkreta åtgärder.

Miljötillståndet avgörande

En av de viktigaste händelserna under 2015 var att miljötillståndet för Stockholm Arlanda Airport vann laga kraft efter det att Högsta domstolen i april beslutade att inte ta upp det till ny prövning.

Begränsningarna i vårt tidigare miljötillstånd var vår största strategiska risk, något som skulle kunna hindra oss från att fortsätta utveckla Sveriges största flygplats och därmed stötta svensk tillväxt. Fram till 2030 spås Stockholm vara den snabbast växande storstadsregionen i Västeuropa, men då krävs förstås att man både kan komma dit och därifrån. Nu har vi förutsättningarna på plats för att utveckla Stockholm Arlanda Airport till Skandinaviens ledande flygplats.

I ett första skede innebär utvecklingen att terminalfastigheterna expanderar samtidigt som vårt långsiktiga arbete för ytterligare rullbanekapacitet fortsätter.

Engagerade medarbetare

Att driva en flygplats är ett lagarbete och våra motiverade och engagerade medarbetare är nyckeln till att vi ska lyckas. 2015 nådde vi 86 procent nöjda medarbetare. Även om mätningar är färskvaror så har vi redan nu överträffat målet på 85 procent för 2020.

Våra satsningar på socialt ansvarstagande och mångfaldstänkande har gjort oss attraktiva som arbetsgivare, samtidigt som det ger oss affärsmässiga fördelar. 2018 är vår ambition att 23 procent av våra anställda har utländsk bakgrund. Idag är den siffran 14 procent. På motsvarande sätt vill vi öka andelen kvinnliga anställda från 34 till åtminstone 40 procent. För oss är det dessutom självklart att vi och våra partners följer principerna i FN:s Global Compact.

Fler nöjda resenärer

2015 hade vi 76 procent nöjda resenärer, vilket är en ökning jämfört med föregående år samtidigt som målet för året inte nåddes fullt ut. Det innebär också att vi har en bit kvar till målet på 85 procent för 2020.

Nöjda medarbetare har en effekt på resenärsnöjdheten, även om det finns en viss fördröjning. Likaså är en del av de som ska leverera vår service anställda av samarbetspartners. Det begränsar vår möjlighet att arbeta direkt med resenärsnöjdhet i samtliga kontaktytor, men vi har ett gott samarbete och de gör ett bra jobb. Vi arbetar också vidare med utbildningar och nya processer, investeringar i infrastruktur och utveckling av vårt kommersiella koncept. Vi är fortfarande övertygade om att våra åtgärder kommer att ta oss till målet i tid.

Ekonomisk stabilitet

Finansiellt nådde vi 2015 väl över vårt mål på sju procents avkastning på operativt kapital. Samtidigt kunde vi för första gången lämna en utdelning till våra ägare, något som beslutades vid vår bolagsstämma våren 2015. Vi har därmed nått en ekonomisk stabilitet som vi tror håller i både upp- och nedgångar i konjunkturen, men det intensifierade investeringsprogrammet innebär att vår kommersiella affär behöver utvecklas ytterligare.

Därtill ser vi kontinuerligt över vår organisation för att hela tiden säkra vår effektivitet liksom möjligheterna till konkurrenskraftiga avgiftsnivåer gentemot flygbolag. Den 1 april 2015 reducerades också avgifterna med i genomsnitt 3,7 procent vilket skapar incitament för ytterligare flygbolagssatsningar i linje med Sveriges behov. Med tanke på resenärstillväxten är det naturligtvis också centralt att Swedavia lyckas fullt ut med de kapacitetsstärkande insatserna vid framför allt Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Stockholm Arlanda Airport.

Samhällen byggda på tillgänglighet

Vi siktar nu mot att möta 40 miljoner passagerare om året, över 100 000 om dagen, vid våra flygplatser. Det innebär att vi behöver både rätt infrastruktur och nya samarbeten för att kunna fortsätta växa. Närmast på tur står ett nytt driftområde och en ny pir för Terminal 5 vid Stockholm Arlanda Airport.

Vi planerar också för nya kontors-, logistik- och hotellbyggnader på Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport. Under året byggdes strategiska samarbeten upp med Alecta och Bockasjö på fastighetssidan. Det är naturligtvis mycket spännande att nya aktörer ser affärsmöjligheter tillsammans med oss. I ett längre perspektiv ser vi att det växer fram nya dynamiska flygplatsstäder med företag och tusentals arbetstillfällen i anslutning till flygplatserna. Vi ser att Stockholm och Uppsala växer ihop och tillsammans med Stockholm Arlanda Airport blir en kraftfull motor för hela regionen.

Motsvarande sker i Göteborg där staden binds samman med Borås, med Göteborg Landvetter Airport som en pusselbit dem emellan. Det blir en spännande och ny typ av samhälle, byggt på tillgänglighet där den regionala kollektivtrafiken vävs samman med den globala, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft. Även om mycket idag kretsar runt Stockholm och Göteborg, vill jag göra det tydligt att alla våra flygplatser är viktiga. Samtliga har stor betydelse för sina regioner men de har också en stor nationell betydelse i vårt gemensamma uppdrag att knyta samman Sveriges regioner. Våra flygplatser utgör en helhet och det är tillsammans med varandra och med regionerna som den tillgänglighet som Sverige behöver skapas.

Det lokala samarbetet med regionerna och det nationella samarbetet med branschaktörer har givit oss och flygbranschen en stark röst som bidragit till den positiva utvecklingen. Våra medarbetare, inte minst inom den operativa verksamheten, har gjort stora kraftansträngningar för att omhänderta den passagerartillväxt vi sett. Mot bakgrund av det framgångsrika arbetet ser jag fram emot 2016. Nu fortsätter Swedavia resan framåt. Ni är välkomna att följa med.

Karl Wistrand
Verkställande direktör och koncernchef