Social och ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet och strategi.

Hållbarhet

Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet och strategi eftersom ett hållbart agerande såväl stärker vår långsiktiga konkurrenskraft som är en förutsättning för flygets framtid.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela Swedavia och är utgångspunkten för verksamheten.

  • Strategin formuleras och mål sätt utifrån de olika hållbarhetsaspekterna
  • Affärsbeslut, vägval och aktiviteter avgörs och utformas utifrån hållbarhetsmålen
  • Eftersom hållbarhet är en förutsättning för flygets framtid och stärker konkurrenskraften finns mål uppsatta för alla de olika hållbarhetsperspektiven

I vår styrmodell arbetar vi med alla tre hållbarhetsdimensionerna – social utveckling, ekonomi och miljöhänsyn – i kombination med att sätta kunden i fokus. Detta är hållbar utveckling för Swedavia.

I varje hållbarhetsperspektiv har vi konkreta strategier och mätbara mål som är tongivande för både styrning och kommunikation. Målen bryts sedan ner i verksamheten och konkretiseras genom aktiviteter. Målen och aktiviteterna ses över kontinuerligt med beaktande av måluppfyllnad och omvärldsförändringar. Uppföljningen av mål och aktiviteter sker kvartalsvis, genom funktionsstyrning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019, pdf

Kund

Swedavia har tre kundgrupper: resenärer, flygbolag och hyresgäster där resenärer är den primära kundgruppen.

Målet är att öka resenärsnöjdheten från 69 (2010) till 85 procent fram till 2025. Nöjda resenärer utgör grunden för hela vår affär. Vi arbetar löpande tillsammans med flygbolag och regioner med utveckling av flyglinjerna på samtliga flygplatser.

  • Vi erbjuder tjänster och produkter som underlättar för resenärerna i samband med flygresan.
  • Våra flygplatser ska upplevas som säkra och trygga och uppfylla högt ställda krav på effektivitet och hållbarhet.
  • Våra flygplatser uppfyller alla regler och krav som ställs inom säkerhet och miljö.
  • Våra flygplatser erbjuder enhetliga basfunktioner såsom rena och fräscha flygplatser med smidiga och effektiva resenärsflöden samt ett välkomnande bemötande.
  • Vi utvecklar attraktiva flygplatser samt spännande destinationer, butiker och restauranger med en inspirerande miljö i terminalerna. Syftet är att attrahera våra kunder, och därmed bidra till den härliga känsla som en resa innebär.

Långsiktig trafikprognos

Swedavias långsiktiga trafikprognos bygger på den vedertagna metod, använd bland annat av IATA och ICAO, som utnyttjar det historiska sambandet mellan BNP-utveckling och efterfrågan på flygresor. Därutöver har hänsyn tagits till andra faktorer så som bränslepriser och besöksnäringens utveckling.

Det är viktigt att understryka att detta dokument baseras på den bästa bedömning som Swedavia gör i dagsläget. Innehållet kan komma att revideras på grund av förändringar i de förutsättningar som prognosen bygger på.

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2017–2050

Ekonomi

Swedavia ska utveckla flygplatser på ett affärsmässigt hållbart sätt. Det innebär att vi genom god investeringsplanering och operativ effektivitet ska utveckla en affär som är långsiktigt lönsam, samtidigt som vi skapar värde för kunden.

Breddad finansiering

Vår verksamhet är långsiktig, kapitalintensiv och bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Tillgången till kapital är en viktig strategisk fråga för Swedavia, detta för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Vi har idag ett starkt kassaflöde som kan finansiera merparten av våra investeringsbehov. Även bolagets egen fastighetsverksamhet kan bidra till ökad investeringskraft.

Swedavia äger idag fastigheter i attraktiva lägen på och runt flygplatserna. Dessa fastigheter kommer att förädlas på olika sätt och därefter avyttras eller hyras ut, beroende på läge och användningsområde. Tillsammans ger de en finansiell styrka som kan finansiera andra prioriterade projekt som bidrar till att öka flygplatsernas attraktivitet och tillgänglighet.

Samordning och effektivitet

Swedavia ska vara långsiktigt och stabilt lönsamt. Då verksamheten är kapitalintensiv, behöver kostnadsstrukturen vara så flexibel som möjligt, samtidigt som vi ständigt genom att identifiera samordningsmöjligheter och stordriftsfördelar försöker effektivisera verksamheten.

Fortsatta investeringar

Swedavia står under de kommande tio åren inför omfattande investeringar för ökad kapacitet och kundnytta.

Social utveckling

Swedavias arbete inom social utveckling syftar främst till att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver.

Swedavia prioriterar trygghet och säkerhet för resenärerna samt att utveckla en hållbar arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Vi lever efter de krav som statens ägarpolicy ställer på socialt ansvarstagande.

Tillgänglighet är samhällsnytta

Vår målsättning är att Swedavia ska ta en aktiv roll i samhället, att skapa tillgänglighet genom goda flygförbindelser, inte minst genom direktlinjer, är ett av våra viktigaste uppdrag. Därför arbetar vi på olika sätt tillsammans med våra partners för att underlätta resande, möten och affärer. I samarbete med andra trafikslag verkar vi dessutom för att öka andelen kollektivt resande till och från våra flygplatser. På dessa sätt bidrar vi till att skapa såväl arbetsplatser som ekonomisk och social utveckling, för de olika regionerna och för Sverige i sin helhet.

Planer för ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet, både i utbudet av destinationer och genom förbättrade kollektivtrafiklösningar för transporter till och från flygplatserna, är en strategisk utmaning.

Engagerade medarbetare ger nöjda kunder

Medarbetarnöjdheten ska fortsatt utvecklas i positiv riktning. Detta ska ske genom ett fortsatt arbete för att skapa engagemang och delaktighet i verksamheten och för att utveckla den företagskultur vi vill ska genomsyra verksamheten. Vi arbetar också för en inkluderande organisation med ökad mångfald och, genom utbildning och uppföljning, för att förebygga trakasserier och diskriminering på alla områden.

Säkerhet ger trygghet

Swedavias flygplatser präglas av ett högt säkerhetsmedvetande, där flygsäkerhet och luftfartsskydd har högsta prioritet. Swedavia deltar nationellt och internationellt i arbetet för att ta fram regelverk som effektivt kan implementeras i verksamheten och säkerställa eller höja säkerhetsnivån. Ett systematiskt arbete med metodik och bemötande ska bidra till att skapa trygghet på Swedavias flygplatser, samtidigt som både effektivitet och kundnöjdhet förbättras.

Arbetet fokuseras till områdena luftfartsskydd och flygsäkerhet. Luftfartsskyddet är ett proaktivt arbete för att förebygga brottsliga handlingar, flygsäkerhetsarbetet är inriktat på att förebygga olyckor.

Förebyggande risk- och krishantering

Riskhantering inom Swedavia syftar till att säkerställa koncernens förmåga att uppnå affärsmål och möta förändringar såväl internt som externt. Swedavia ska vara förberett om en kris uppstår. Under året har utveckling och implementering av en gemensam riskmetodik fortsatt. Syftet med detta är att skapa en samlad syn på hur risker ska hanteras och förebyggas.

Utvecklingen för haverier och allvarliga tillbud

Swedavia har en nollvision för haverier och allvarliga tillbud. Definitionen av dessa sker utifrån en gemensam EU-förordning och bedöms i Sverige av Haverikommissionen. Swedavia rapporterar alla händelser med bedömd påverkan på flygsäkerheten till Transportstyrelsen. Samtliga haverier och allvarliga tillbud rapporteras direkt till Haverikommissionen.

Whistleblowing

Whistlerblowerfunktionen är beslutad av Swedavias styrelse och grundar sig på Datainspektionens riktlinjer.

Swedavias whistleblowerfunktion ger medarbetare och allmänheten en möjlighet att anmäla en misstanke om sådana oegentligheter som kan få allvarliga konsekvenser för Swedavia och omgivningen, det vill säga något som inte är i linje med företagets värderingar och policys. 

Läs mer om whistleblowerfunktionen.

Flygbranschens roll

Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar idag, enligt Oxford Economics, med över 130 miljarder kronor årligen till svensk BNP. Flyget genererar dessutom direkta skatteintäkter på över nio miljarder kronor årligen. Flyget bidrar också i hög grad till sysselsättning runt om i landet.

Flygbranschen och de resenärer som anländer med flyg till svenska flygplatser skapar över 180 000 arbetstillfällen i Sverige. Under de kommande fem åren beräknas den förväntade utvecklingen av svensk tillgänglighet kunna skapa ytterligare 20 000 arbetstillfällen. Detta gör att flygtillgängligheten inom, samt till och från Sverige är en viktig bidragande faktor till ökad BNP och sysselsättning under kommande år.

Flygbranschen har dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet. Under de senaste decennierna har en betydande teknisk utveckling inneburit att flygets miljöpåverkan reducerats. Denna utveckling bedöms fortsätta med investeringar i moderna flygplansflottor och successiv infasning av förnybara bränslen som viktiga milstolpar.

Flygplatsen som riksintresse 

Enligt miljöbalken kan staten peka ut ett visst område eller en viss anläggning som anses vara av betydelse för Sverige som riksintresse. Swedavias samtliga flygplatser är av riksintresse för kommunikation, vilket innebär att flygplatserna ska skyddas mot åtgärder som "påtagligt kan försvåra utnyttjandet" av flygplatserna.

Ett riksintresse kan avse så vitt skilda intressen som naturvård, kulturvård, friluftsliv, vindkraft, rennäring, gruvnäring och kommunikationsanläggningar. 

Även områden nära flygplatsen omfattas

Själva riksintresseområdet för en flygplats utgörs av nuvarande och framtida flygplatsområden och är ett ganska begränsat område. Till riksintresset hör också influensområden för buller, hinder och elektromagnetisk störning. Influensområden är områden där höga byggnader eller bullerkänslig bebyggelse kan leda till begränsningar för flygplatsverksamheten.

Det är Trafikverket som efter samråd med länsstyrelserna, Boverket och andra berörda myndigheter har pekat ut vilka flygplatser som är av riksintresse. Det är också Trafikverket som närmare preciserar varje enskilt riksintresse och dess influensområden. Vid preciseringen tar Trafikverket inte bara hänsyn till hur verksamheten ser ut i dag utan även hur Trafikverket bedömer att verksamheten kommer att utvecklas på lång sikt. Swedavia är ett statligt aktiebolag och har ingen myndighetsroll när ett riksintresse beslutas eller preciseras, däremot rådfrågas Swedavia om prognoser samt deltar i remissförfaranden. Arbetet med att precisera riksintresset för respektive flygplats har kommit olika långt, se www.trafikverket.se för ytterligare information.

Hänsyn vid framtida byggnationer

Kommunerna har ett ansvar enligt plan- och bygglagen att beakta riksintressen i deras planläggning, till exempel ska det framgå av en översiktsplan hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen som omfattas av planen.

Länsstyrelserna har en skyldighet att bevaka att ett riksintresse tillgodoses vid kommunernas planering. För det fall en kommun inte tillgodoser ett riksintresse, till exempel i ett beslut att anta en detaljplan som kan försvåra utvecklingen av en flygplats, har länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen möjlighet att överpröva och upphäva kommunens beslut.

Swedavia yttrar sig över remisser vid ny bebyggelse

Swedavia har inte någon laglig skyldighet att bevaka ett riksintresse, utan detta är primärt kommunernas och länsstyrelsernas roll. Däremot har Swedavia, i egenskap av sakägare, i många fall ett intresse av att yttra sig i detaljplaneprocesser, bygglovsprövningar etcetera som omfattar bebyggelse inom riksintresseområdet eller dess influensområden. Detta eftersom bullerkänslig bebyggelse eller hinder alltför nära en flygplats får betydelse för den tillståndsprövning enligt miljöbalken som alla Swedavias flygplatser genomgår med jämna mellanrum.

Risk för begränsning av flygplatsens verksamhet

En tillståndsprövning enligt miljöbalken av en flygplats reglerar under vilka förutsättningar verksamheten får bedrivas. Tillståndsprövningen är en annan process än den ovan beskrivna om hur ett riksintresse beslutas, preciseras och bevakas. Domstolen ska däremot i prövningen beakta att flygplatsen är av riksintresse. Detta innebär att en viss tyngd tillmäts flygplatsverksamheten vid en intresseavvägning mellan flygplatsens verksamhet och eventuella motstående intressen.

För det fall riksintresset inte har beaktats i kommunernas planläggning och bullerkänslig bebyggelse har tillkommit alltför nära en flygplats innebär detta en risk för flygplatsen i miljöprövningen. Flygplatsen kan exempelvis få krav på sig att vidta bullerbegränsande åtgärder på ett större antal byggnader än vad som har varit fallet tidigare eller få begränsningar vad gäller driften av flygplatsverksamheten. På längre sikt äventyras hela flygplatsens verksamhet om en förtätning sker alltför nära en flygplats, eftersom en verksamhet enligt miljöbalken måste vara lokaliserad till en lämplig plats.