Åre Östersund Airports miljöarbete

Klimatarbete

Åre Östersund Airport, som ägs och drivs av Swedavia, arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har lyckats väl med att bland annat minska utsläppen av koldioxid.
Inflygning till Åre Östersund Airport med en sjö och ett snöklätt fjäll i bakgrunden

Flygplatsen är certifierad på den högsta nivån enligt en internationell standard enligt ACA, Airport Carbon Accreditation. All el som används på flygplatsen kommer från vindkraft och byggnaderna värms upp med klimatneutral fjärrvärme.

Åre Östersund Airport har en nollvision för utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet till år 2020.

Läs mer här om Swedavias miljöarbete.

Miljöprojekt

Det pågår flera miljöprojekt vid Åre Östersund Airport, för att flygplatsen ska nå sina högt uppsatta miljömål.
Harren i vatten

Harr i vattendrag.

 

Filmning av fisk – ett lyckat miljöprojekt

Åre Östersund Airport undersöker beståndet av fisken harr i Lövtorpsbäcken för att se om fiskarna påverkas av flygplatsens utsläpp till vatten. Harren filmades och räknades när den vandrade upp i bäcken under lekperioden våren 2012 och 2014. Resultaten visar att förhållandena för fisken är goda i bäcken.

Det går att undersöka harren genom att fånga in den, men då är det lätt att den kommer till skada. För att kartlägga och undersöka harrbeståndet har Swedavia istället, tillsammans med experter, utarbetat en metod som innebär att man filmar harren när den går upp i Lövtorpsbäcken för att leka under maj månad. Som referens i projektet har Svartbäcken använts, eftersom både Lövtorpsbäcken och Svartbäcken är mycket viktiga reproduktionslokaler för harr.

Goda förhållanden för harren

Undersökningarna har visat att de fysiska och fysikaliskt-kemiska förutsättningarna för harrens reproduktion är mycket goda i Lövtorpsbäcken. Det innebär bland annat att det är lagom strömt i vattnet, lagom mycket vatten den tidpunkt då harren leker, rätt ljusförhållanden, lagom mycket träd runt bäcken, rätt sorts material på botten i bäcken, rätt kvalitet på vattnet samt rätt föda för fisken.

Framgångsrik metod

Den använda metodiken har varit mycket framgångsrik. Den period som valts för studierna har varit under harrens mest intensiva lekperiod. Filmningen har skett under eftermiddagarna en vecka i mitten av maj, under en minut var tionde minut. Man har bara 1 vecka till 10 dagar på sig att filma, när harren kommer upp i bäcken och leker. Detta sker vid en viss temperatur på vattnet – om det är kallt väder kan leken stanna av helt plötsligt, för att sedan komma igång igen när det blivit varmare. Vattenståndet i Storsjön kan också påverka harrens lek.

Nästa undersökning kommer att göras våren 2019.

Fakta om harren

Harren är en laxfisk med stor och hög ryggfena, som skiftar i blågrått, purpur och lila. Den lever i Storsjön och går varje vår upp i Lövtorpsbäcken för att leka. Fisken är vanligtvis 30–40 centimeter lång, väger 300–600 gram och kan bli upp till 15 år gammal. Harren är en "strömfisk" som trivs bäst i kalla och syrerika vatten och förekommer mest i Norra Sverige. Den tål försurning dåligt. Harren doftar svagt av timjan, därav det latinska namnet thymallus thymallus, och anses vara en välsmakande fisk. Fiske efter harr är förbjudet 15 april–31 maj, i tillrinnande vattendrag. Minimimåttet för harr är vid allt fiske satt till 30 cm, lokalt kan högre minimimått förekomma.

Flygplatsen byter till energisnål LED-belysning

Åre Östersund Airport jobbar aktivt för att minska energiförbrukningen. En del av det arbetet är att byta ut de traditionella lampor och lysrör på flygplatsen mot energisnål LED-belysning.

De senaste åren har ny belysning installerats längs infartsvägen till Åre Östersund Airport, på alla parkeringsytor och på uppställningsplattan för flygplan. I de höga masterna sitter nu LED-belysning med den senaste tekniken. Genom att byta belysningen i de sex belysningsmasterna sparar flygplatsen 100 megawattimmar el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 20 normalstora villor.

En annan fördel med LED-belysningen är att den lyser så bra att flygplatsen kan ta bort lyktstolpar där man tidigare behövde lampor. Dessutom kommer elen till LED-belysningen från miljövänlig vindkraft.
Även inomhus i terminalen och garage byter vi nu armaturer och lysrör mot nya, med den energisnåla LED-tekniken.

Fakta om LED-belysning

En LED-lampa (av engelska light emitting diode, lysdiod) består av en eller flera lysdioder. Till skillnad från glöd- och halogenlampor innehåller ljuset som flödar ur en LED-lampa ingen värme. LED-lampor är heller inte så känsliga för låga temperaturer eller mekaniska påfrestningar och de innehåller inga miljöfarliga ämnen, som till exempel bly eller kvicksilver.

De största fördelarna med LED-belysning är den låga energiförbrukningen och den långa hållbarheten. En LED-lampa förbrukar endast en tiondel så mycket energi som en vanlig glödtrådslampa och kan ha upp till 50 gånger så lång hållbarhet.

Bioflygbränsle

På Åre Östersund Airport tankades flygplanen med en inblandning av bioflygbränsle under januari månad 2017. Det var flygbränsle som Swedavia köpt in för att alla de anställdas tjänsteresor med flyg skulle göras fossilfria under 2016. Även i fortsättningen kommer alla Swedavias tjänsteresor med flyg att göras med biobränsle.

Här läser du mer om biobränsle.

Green Highway – en fossilbränslefri transportkorridor

Swedavia, som äger Åre Östersund Airport, deltar som partner i nätverket Green Highway. Green Highway ska vara en korridor där människor reser och gods transporteras utan fossila bränslen. Det bidrar till minskad miljöpåverkan och till att skapa affärsmöjligheter, hållbar tillväxt och attraktiv miljö för turister och boende.

Green Highway är ett samarbete mellan de tre kommunerna Östersund, Sundsvall och Trondheim tillsammans med partners och medaktörer. Samarbetet sträcker sig hela 45 mil från Bottenhavet till Norska havet, genom tre regioner och två länder.

I oktober 2017 anordnades en konferens kring förnybart flygbränsle, Green Flyway på Frösön. Under 2 dagar diskuterade användare, tillverkare, leverantörer m fl hur vi ska jobba vidare för att öka efterfrågan och möjliggöra produktion av bioflygbränsle i Sverige/Norden.
Vill du veta mer; greenhighway.nu/greenflyway/

Samarbete kring förnybara bränslen

Åre Östersund Airport deltar i länets klimatråd och jobbar där för att öka tillgängligheten på förnybara bränslen till tunga fordon. Med tanke på flygplatsens geografiska läge behöver vi få fler intresserade av förnybara bränslen, för att tillsammans finna en lösning på infrastrukturen.

Satsningar på elfordon

Flygplatsen har det senaste året utökat antalet laddplatser för elbilar rejält. Vi har nu 27 st laddplatser för elfordon, som kan nyttjas av besökare, resenärer, taxi, hyrbilar, anställda m.fl. 2 av platserna är snabbladdare. Flygplatsen har numera 2 egna elbilar och många av de övriga fordonen som används på flygplatsen, såsom trappbilar, truckar, vattenservice m.m. går på el.

Höga naturvärden på flygplatsen

På Åre Östersund Airport lever flyg och natur sida vid sida. Den naturvärdesinventering som gjordes på flygplatsen sommaren 2014 visar en stor variation i artsammansättningen bland både kärlväxter och insekter. En uppföljande inventering gjordes också 2015, av den relativt sällsynta växten sen ängsgentiana, som finns i mycket stora mängder inne på flygplatsområdet.

Inom flygplatsområdet finns ytor med mycket höga naturvärden. Två rödlistade, tre fridlysta och två så kallade signalarter hittades vid naturvärdesinventeringen. Dessa arter trivs tack vare den skötsel som bedrivs av flygplatsens marker. Regelbunden klippning av flygplatsernas gräsytor skapar välhävdade gräsmarker, en relativt ovanlig naturtyp idag.

För att behålla den biologiska mångfalden är det naturligtvis viktigt att skötseln av gräsytorna på flygplatsen fortsätter.

En del av de unika arterna som finns på flygplatsen, presenteras i "Den gröna oasen", som är en liten minipark på flygplatsen. Här kan besökare få en lugn och skön stund i en härlig miljö, samtidigt som det finns information om biologisk mångfald mm. På detta tema delar flygplatsen även ut pysselböcker till barnen under sommaren.

Miljötillstånd

Hösten 2006 påbörjades en tillståndsprövning av Åre Östersund Airport. En ansökan om nytt tillstånd lämnades in till Miljödomstolen i september 2007. I november 2008 meddelade Miljödomstolen i Östersund ett nytt tillstånd. Detta överklagades till Miljööverdomstolen, som beslutade i ärendet i november 2009. Efter ytterligare ett överklagande meddelade Högsta Domstolen inte något prövningstillstånd och de tidigare domarna fastställdes.

Swedavia, som äger och driver flygplatsen, tog sitt nya miljötillstånd i anspråk den 1 januari 2011.

Ett reviderat kontrollprogram för verksamheten, lämnades in till länsstyrelsen i december 2017.

Läs mer här: 

Miljödomstolens dom (öppnas i nytt fönster)

Miljööverdomstolens dom (öppnas i nytt fönster)

Tillståndsansökan (öppnas i nytt fönster)

Miljörapportering

Varje år ska alla verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport.

Rapporten ska skickas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars det kommande året. Åre Östersund Airport är en tillståndspliktig verksamhet och skickar sin rapport till länsstyrelsen i Jämtlands län.

Miljörapporten ska visa hur verksamheten följer de villkor som finns uppsatta. Den är också bra för egenkontrollen och ger tillsynsmyndigheten underlag för tillsynen.

Miljörapport 2018, pdf
Fordonslista 2018, pdf
Köldmedierapport pdf

Miljörapport 2017, pdf

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.