Miljö- och energipolicy

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för flygplatsen. Det är därför viktigt att ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatsen.

Arbetet med att minska miljöpåverkan sker främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

Det är en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav.

Swedavia, som driver flygplatsen, ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
  • Klimatpåverkan är flyg- och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
  • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
  • Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som leder till förbättring av energiprestandan.
  • Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.
  • Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.
  • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.