Bromma Stockholm Airports miljöarbete

Hållbarhet

På Bromma Stockholm Airport är miljöarbetet en mycket viktig del av verksamheten. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Våra miljömål är högt satta och hela flygplatsen arbetar hårt för att nå dem.
Bromma flygtornet på sommaren

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser.

Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Vi arbetar även systematiskt med bullerfrågor.

Utöver dessa konkreta insatser tar vi ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna. Vi ser till hela flygresans miljöpåverkan och är en starkt drivande part i det arbete som fokuserar på utsläpp från flyget och på bullerexponering.

Swedavia var ett av de första svenska storföretag som 2006 valde att bli klimatneutralt. Det innebär att också Bromma Stockholm Airports verksamhet idag bedrivs utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Det är en positiv utveckling som vi är stolta över, men som vi också vill ska fortsätta.

Så regleras vi

Flygplatsen har tillstånd enligt miljölagstiftningen för att bedriva sin verksamhet. Tillståndet sätter ramarna för hur och i vilken omfattning som verksamheten får bedrivas. I tillståndet anges ett antal särskilda villkor. De flesta villkoren på Bromma handlar om buller.

Det finns bland annat en bullerkurva som anger vilka ljudnivåer som får förekomma i flygplatsens närhet. Det finns även ett villkor som talar om hur mycket ett enskilt plan får låta för att få kunna landa på flygplatsen.

Förutom tillståndet och dess villkor regleras flygplatsen också av sitt avtal med Stockholms stad. Där bland annat antalet starter och landningar samt flygplatsens öppettider är fastslagna.

Luft

Bromma mäter kontinuerligt halterna av luftföroreningar i form av kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska ämnen (VOC) vid tre mätpunkter på flygplatsen. Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för flera föroreningar som kan spridas vid till exempel vedeldning och vid ofullständig förbränning av bränsle från biltrafik och flygtrafik.

Luftföroreningar

Syftet med mätningarna är att undersöka var på flygplatsen de högsta halterna finns och se till att inga gränsvärden överskrids. Mätningarna visar på halter under gällande gränsvärden vid samtliga mätpunkter.

Vi får ibland frågan om flygplanen som trafikerar vår flygplats släpper ut flygbränsle under in- och utflygning. Det gör de inte. Inga av de flygplanstyper som trafikerar Bromma har den tekniska möjligheten att släppa ut flygbränsle genom att tömma bränsletankarna. Flygplansmotorer har även en hög verkningsgrad, vilket ger minimala utsläpp av oförbränt bränsle under flygning.

Sot och partiklar är nästan helt eliminerade från moderna flygplansmotorer. I Stockholm är det framförallt vägtrafik och vedeldning som bidrar till sothalterna. Detta enligt årsrapporten 2015, om luften i Stockholm, som Miljöförvaltningen i Stockholms Stad tagit fram i samarbete med SLB-analys.

Koldioxid

Bromma Stockholm Airport arbetar också effektivt med att minska våra utsläpp av koldioxid. Framförallt inom ramen för Airport Carbon Accreditation där vi sedan 2009 är certifierade. Som en av de första flygplatserna uppfyller Bromma Stockholm Airport kraven för den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete.

Certifieringen innebär att vi varje år:

  • Beräknar och kartlägger våra utsläpp av koldioxid.
  • Att vi har mål och handlingsplaner för att minska våra utsläpp.
  • Att vi engagerar våra samarbetspartners att minska sina utsläpp samt att vi klimatkompenserar för de utsläpp som trots allt uppstår i vår egen verksamhet.

Bakom certifieringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe (en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa) och analysföretaget WSP Environmental.

Programmet Airport Carbon Accreditation följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

I december 2009 blev Bromma Stockholm Airport certifierad efter den högsta nivån – nivå 3+.
Flygplatsen har sedan dess fortsatt minska koldioxidutsläppen och behåller sin certifiering på högsta nivå. Samtliga krav måste uppfyllas för att nå högsta nivån som kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån i programmet innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda.

De fyra nivåerna där Bromma Stockholm Airport uppfyller kraven är:

  • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.
  • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar.
  • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag och cateringföretag.
  • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1–3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand. Genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid.

Sparsam körning

Swedavia utbildar även sin personal i sparsam körning samt strävar efter att öka inblandningen av förnybart bränsle till våra fordon. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av koldioxid från sin egen verksamhet till år 2020.

Gröna inflygningar

I den mån det är möjligt används också gröna inflygningar på Bromma. Gröna inflygningar innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt till landningsbanan. Genom att göra det behövs i det närmaste inget motorpådrag, vilket sparar både bränsle och utsläpp. Omkring 30 procent av landningarna är gröna landningar från en höjd av 5 000 fot.

Länkar:

Certifieringsprogrammet
Certifikat Stockholm Bromma Airport

Buller

Det finns två typer av buller från verksamheten på Bromma Airport. Den ena är flygbuller som uppkommer i samband med flygplanens starter och landningar. Den andra kallas för markbuller och är det buller som uppstår när flygplan färdas på marken – taxar – till och från rullbanan. Till markbullret räknas också motorljud från flygplan på plattan och ljud från snöröjningsfordon eller andra servicefordon på flygplatsen.

Buller är den högst prioriterade miljöfrågan

Bromma Airport är en cityflygplats och det innebär att det finns boende i närheten av flygplatsen som kan påverkas av verksamheten. Bullerfrågan är Bromma Airports högst prioriterade miljöfråga och vi arbetar ständigt med att hitta möjligheter för att minska ljudnivåerna i närliggande bostadsområden. Bromma Stockholm Airport strävar efter att ha en bra dialog med våra närboende. Vi genomför med jämna mellanrum grannmöten där det diskuteras vad flygplatsen kan göra för att minimera eventuella störningar.

I Bromma Airports miljötillstånd finns angivet hur många decibel ett flygplan maximalt får låta för att få starta eller landa på flygplatsen. Detta kontrolleras genom att flygbolagen måste kunna visa upp ett så kallat bullercertifikat som är specifikt för flygplanet.

Nya flygplan som bullrar mindre

Flygbolaget BRA har också köpt in en ny flygplanstyp – CSerien – som började trafikera flygplatsen under 2015 och ersätter flygplanen av typen Avro RJ 100. De nya flygplanen kommer att bullra mindre, men även förbruka mindre flygbränsle vilket minskar flygplanens utsläpp av koldioxid.

För att få flyga från Bromma Airport betalar flygbolagen en startavgift. En viss andel av startavgiften sätts utifrån hur mycket buller flygplanen alstrar till omgivningen. Ju mer buller ett flygplan alstrar desto högre blir startavgiften. Detta är ett sätt för Swedavia att påverka flygbolagen att använda flygplan som alstrar mindre buller. Bromma Stockholm Airport är den flygplats inom Swedavia som har högst bulleravgift.

Kemikalier

Kemikalier som används på Bromma är till exempel glykol för avisning av flygplan, flygplans- och fordonsbränsle, fordonstvättmedel och hydrauloljor. Kemikalier kan ge upphov till utsläpp till mark och vatten men också utgöra en säkerhetsrisk för de som använder kemikalien.

Samtliga kemikalier som används på Bromma är registrerade i Swedavias kemikalieregister. I registret finns säkerhetsdatablad som anger hur varje kemikalie ska hanteras samt hur avfallshanteringen ska gå till.

Kemikalierevision genomförs årligen

På Bromma finns också en kemikaliegrupp som hanterar kemikalier och som gör samtliga inköp för att kemikaliehanteringen ska ske på ett kontrollerat sätt. Varje år genomförs en kemikalierevision på flygplatsen för att säkerställa att kemikalier förvaras och hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Avisning av flygplan och halkbekämpning

De flesta utsläppen till vatten på flygplatsen sker på vintern när flygplan och banor, av flygsäkerhetsskäl, avisas och halkbekämpas. Flygplanen avisas med monopropylenglykol och vatten. När banorna halkbekämpas används formiat, vilket är ett sorts salt.

Monopropylenglykol och formiat är inte giftiga och är lätt nedbrytbara i naturen. Men det går åt syre vid nedbrytningen och ämnena kan därför orsaka syrebrist i vattendrag om stora mängder släpps. Flygplatsen arbetar för att minska dessa utsläpp. Bromma provtar både dagvatten och spillvatten för att kontrollera våra utsläpp av syreförbrukande ämnen, metaller och andra organiska ämnen.

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig och koppla informationen till bullermätningar.