Miljö

Miljön på Kiruna Airport

Kiruna Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygplatsen, har en nollvision för de egna utsläppen.
Kiruna flygplats med snö på taket

Kiruna Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka 250 000 resenärer flygplatsen. Kiruna Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

 • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
 • Klimatpåverkan är flyg- och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
 • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
 • Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som leder till förbättring av energiprestandan.
 • Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.
 • Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.

Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.

Miljötillstånd

Kiruna Airports nya miljötillstånd är fastställt. Miljötillståndet är en grundläggande förutsättning för verksamheten vid flygplatsen och säkrar tillgänglighet och tillväxt i regionen på lång sikt.

Under slutet av 2013 påbörjades en tillståndsprövning av Kiruna Airport. Ansökan lämnades in i oktober månad 2015 till Mark-och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Huvudförhandlingen skedde i september och domen meddelades i november 2016. Tillståndet trädde i kraft den 1 januari 2017.

Miljödomstolens dom (pdf, nytt fönster)

Miljörapportering

Varje år ska alla verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport.
Liten stuga i skogen en vacker vinterdag i Kiruna

Rapporten ska skickas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars det kommande året. Kiruna Airport är en tillståndspliktig verksamhet och skickar sin rapport till länsstyrelsen i Norrbottens län, som i sin tur har delegerat tillsynen till Kiruna kommun.

Miljörapport 2018 (pdf)
Årlig rapport till SGU rörande uttag ur täkten vid Kiruna Airport, Kiruna 1:1, pdf
Rapport avseende kyl-/värmepumpanläggning med F-gaser, pdf

Miljörapport 2017 (pdf)
Miljörapport 2016 (pdf)

Klimatarbete

Kiruna Airport uppfyller de krav som ställs för att uppnå den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete, Airport Carbon Accreditation (ACA).
Flygplan och blommor

Bakom certifieringen står ACI, Airport Council International Europe och WSP Environmental. ACA följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

Sedan juni 2012 är Kiruna Airport certifierad efter den högsta nivån – nivå 3+. Den högsta nivån kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda. De fyra nivåerna där Kiruna Airport uppfyller kraven är:

 • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.

 • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar.

 • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen och att flygplatsen visar hur arbetet kommuniceras.
 • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1–3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid. Som kompensation köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet.

Fakta

Airport Council International Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa.
WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.