Frågor och svar om miljötillstånd

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om miljötillståndet. Undrar du något som du inte hittar svaret på? Ställ en fråga direkt via formuläret nedan eller ring oss på 0729-67 22 16, vardagar 9–11.

Allmänt om miljötillstånd

miljötillstånd

Varför måste flygplatsen ha ett miljötillstånd?

För att överhuvudtaget få bedriva flygplatsverksamhet vid Göteborg Landvetter Airport krävs ett tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Det är den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken, som reglerar alla verksamheter som kräver tillstånd. Detta gäller industrier, infrastrukturanläggningar, med mera.

Vem ger tillstånd?

Tillstånd ges av mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Vad är ett miljötillstånd?

Ett miljötillstånd reglerar hur en verksamhet ska bedrivas för att minimera negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Bland annat specificerar ett tillstånd i vilken omfattning verksamheten är tillåten, vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Vad ingår i en ansökan om ett miljötillstånd?

Obligatoriska dokument som ingår i ansökan är bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tekniska beskrivningar och en komplett redogörelse av hela den samrådsprocess som har genomförts inom ramen för ansökan.

När får flygplatsen ett nytt miljötillstånd?

Vår bedömning är att mark- och miljödomstolen kommer med sin dom under våren 2015.

Hur ser processen ut?

Tiderna i bilden nedan är ungefärliga. Ansökan är inlämnad den 20 mars 2013 och dom väntas komma våren 2015.

Nytt miljötillstånd

Varför ansöker Swedavia om ett nytt miljötillstånd?

Swedavias uppdrag är att skapa den tillgänglighet som behövs i regionen för att underlätta resande, affärer och möten. Det är vår strävan att göra detta möjligt på ett så bra och hållbart sätt som möjligt. För att Göteborg Landvetter Airport ska kunna tillgodose regionens framtida behov av flygresor behövs ett nytt miljötillstånd som tillåter ett större antal starter och landningar per år.

Varför är flygplatsen viktig för regionens utveckling?

Tillgänglighet är en förutsättning för regionens framtida tillväxt och utveckling. Vart femte företag i regionen är utlandsägt, ungefär 20 procent av företagens försäljning direkt beroende av flyget och besöksnäringens betydelse ökar. Ungefär hälften av alla företag anser att effektiva flygförbindelser är av stor vikt vid etableringsbeslut. Dessutom har var femte invånare utländsk bakgrund vilket ökar behovet av att enkelt ta sig ut i världen.

Varför ansöker Swedavia om så stor ökning – från 80 000 till 120 000 flygrörelser?

Anledningarna till ökningen är tre:

  1. Att kunna bemöta framtida behov från regionen. Enligt dagens miljötillstånd får flygverksamheten inte överstiga 80 000 flygplansrörelser, vilket vi inom några år kan komma att uppnå då flygplatsen 2011 hade cirka 70 000 rörelser.
  2. Processen för att söka nytt miljötillstånd är väldigt resurskrävande och det tar många år att få ett nytt tillstånd. Därför har vi tagit höjd för 120 000 rörelser.
  3. Flygbranschen är väldigt konjunkturberoende och vi måste vara beredda att snabbt ta emot en eventuell satsning som innebär ökat antal rörelser.

Vad händer om flygplatsen inte får nytt miljötillstånd?

Om Swedavia inte får ett nytt tillstånd så innebär det att verksamheten även fortsättningsvis kommer att bedrivas i enlighet med dagens tillstånd. Det innebär att vi riskerar att inte kunna möta regionens behov av tillgänglighet.

Betyder ett nytt tillstånd att flygplatsen får fler flyglinjer?

Nej, tillståndet i sig har inget att göra med utvecklingen av specifika flyglinjer. Däremot kan ett nytt tillstånd indirekt leda till fler direktlinjer eftersom flygplatsen med ett nytt tillstånd med ökad kapacitet har möjlighet att ta emot nya flygbolag och fler direktlinjer.

 

Flyget och miljön

Hur stor klimatpåverkan har flyget?

I dag svarar flyget för cirka två procent av de globala utsläppen av koldioxid (enligt den internationella klimatpanelen IPCC).

Hur arbetar flygbranschen med att minska klimatpåverkan?

Flyget är den första och enda bransch som enats om globala klimatmål. Man har enats kring mål som handlar om kraftigt förbättrad bränsleeffektivitet till 2050, koldioxidneutral tillväxt från 2020 och en global standard för flygmotorer från 2013. Det innebär till exempel att det pågår ett intensivt arbete för att ta fram effektivare motorer som bullrar mindre och genererar mindre koldioxidutsläpp.

Hur arbetar Swedavia för att minska miljöpåverkan från flygplatsen?

Vi arbetar med miljöfrågor inom flera områden – internationella samarbeten, minskade koldioxidutsläpp på flygplatsen, buller och vatten samt miljöcertifiering av verksamheten.

  • Göteborg Landvetter Airport är för fjärde året i rad certifierat av Airport Council International Europe och klimatmärkt enligt europeisk standard på högsta nivå. Vi arbetar aktivt med att mäta, reducera och sätta mål för att minska våra koldioxidutsläpp och vi har ett nära samarbete med andra företag som är verksamma inom flygplatsområdet.
  • Swedavia och Landvetter är med och verkar för att minska flygets miljöpåverkan genom att delta i olika internationella samarbetsprojekt.  Landvetter är och har varit del av flera projekt på EU-nivå som syftar till att ta fram teknik för att förkorta flygvägar och på så sätt minska utsläppen. Ett exempel är VINGA-projektet som mars 2013 mottog internationellt miljöpris.
  • Bland de åtgärder som genomförts på flygplatsen i syfte att minska koldioxidutsläppen kan nämnas 100 procent miljötaxi på flygplatsen, laddstolpar för elfordon, utbyte av flygplatsens egna fordon för att säkra bästa miljöklass, ett långsiktigt arbete med energisparande åtgärder, ersättning av oljeeldade pannor mot pelletspanna, installation av en elpanna för spetslast (klara försörjning vid hög belastning, t.ex. kall väderlek), endast leverans av grön el till alla kunder på flygplatsen samt solceller som försörjer P-hus med el.
  • Vi arbetar även med vattenmiljön och buller. Som exempel kan nämnas vår fem hektar stora dammanläggning för att rena dagvatten från flygplatsen, vår anläggning för omhändertagande och återvinning av glykol (från avisning av flygplan) samt bullerisolering av särskilt utsatta fastigheter i vår omgivning.

Buller

Vad är flygbuller?

Flygbuller uppstår bland annat när flygplan startar och landar. Bullret på marken blir högst vid start eftersom motorpådraget då är högt. Landningar däremot, kräver inte något starkt motorpådrag, men skapar ändå höga bullernivåer på marken just under den sista delen av inflygningen, eftersom den sker på låg höjd. Swedavia arbetar på flera sätt för att minska flygplansbullret och för att så få som möjligt ska störas.

Hur beräknas och mäts flygbuller?

När man beskriver flygrelaterat buller används ofta två olika riktvärden FBN 55 dB(A) och maximal ljudnivå 70 dB(A). FBN betyder FlygBullerNivå och kan beskrivas som en "medelljudnivå" där hänsyn tas till när på dygnet flygrörelsen sker. En genomsnittlig bullernivå utomhus på 55 dB(A) anses acceptabel när man planerar biltrafik intill bostadsområden. Man räknar på ett medeldygn under ett genomsnittsår. Maximal ljudnivå 70 dB(A) utomhus är ett av riksdagen fastställt långsiktigt riktvärde för framtida bostadsbebyggelse. Detta riktvärde har även fastställts i Naturvårdsverkets allmänna råd.

Vad avgör om en fastighet ska bullerisoleras?

Swedavia föreslår att bullerskyddsåtgärder ska vidtas i bostadsrum i bostadsbyggnader som utomhus exponeras för bullernivåer överstigande FBN 60 dB(A) samt i bostadsrum i bostadsbyggnader som används nattetid och som utomhus exponeras för maximalljudnivåer överstigande 70 dB(A) tre gånger eller fler per natt under 150 nätter eller fler per år.

Hur behandlas bullerfrågan i ansökan om nytt miljötillstånd?

Swedavia har gjort en översyn av hela flygvägssystemet för att hitta den, ur miljösynpunkt, bästa hanteringen av flygtrafiken avseende buller och koldioxidutsläpp. Vi gör allt vi kan för att så få boende som möjligt exponeras för maximal ljudnivå minst tre gånger per årsmedeldygn över riktvärdet 70 dB(A).

Kommer fler boende att påverkas av buller?

I full trafik med nya miljötillståndet, det vill säga 120 000 rörelser per år, beräknas cirka 180 fler personer att exponeras för FBN 55 dB(A) jämfört med nuläget (idag berörs cirka 410 personer av FBN 55 dB(A)). Antal personer som exponeras för maximal ljudnivå minst tre gånger per årsmedeldygn över riktvärdet 70 dB(A) med det nya tillståndet, beräknas vara lika många jämfört med nuläget (idag berörs cirka 1400 personer av maximal ljudnivå 70 dB(A)).

Lyssnar ni på vad grannarna tycker?

Absolut, vi är en del av samhället och tillsammans med regionen har vi ett stort ansvar att utveckla flygplatsverksamheten på bästa sätt. En viktig del i vårt arbete är därför dialogen med närboende, kommuner och övriga intressenter.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vad menas med en miljökonsekvensbeskrivning/MKB?

Som en obligatorisk del i en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En MKB syftar till att identifiera och beskriva de direkta eller indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra på människor eller miljö. I MKB:n beskrivs även de skyddsåtgärder som föreslås för att minska negativa miljökonsekvenser.

Vad får det nya tillståndet för konsekvenser för miljön?

Liksom alla transporter innebär flyget en påverkan på miljön. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport har en stark ambition att reducera denna påverkan. Slutsatsen av den utförda MKB:n är att en utökad verksamhet ger upphov till miljökonsekvenser, men som med vidtagna och planerade skyddsåtgärder bedöms acceptabla i förhållande till samhällsnyttan.

Kommer flygvägarna att förändras?

Swedavia vill även i fortsättningen använda de befintliga flygvägarna. Dock föreslås vissa justeringar gällande in- och utflygningsvägar. Ambitionen är att förlägga flygvägarna så att tätorter bullerexponeras så lite som möjligt och att så få boende som möjligt exponeras för bullernivåer över gällande riktvärden, samtidigt som flygvägarna ska vara korta för att minska utsläppen till luft.

Allmänna frågor

Hur kan jag få läsa ansökan?

Ansökan finns tillgänglig här på webbplatsen – se länkar i högerspalten.

Vem på flygplatsen kan man ställa frågor till?

Miljöchef Maria Gelin är den huvudsakliga talespersonen i frågor som rör miljötillståndet. Har du frågor rörande ansökan kan du ringa telefonnummer 0729-67 22 16, vardagar 9.00–11.00, eller ställa en fråga via formuläret här nedan.

När kan man lämna synpunkter på ansökan och till vem?

Synpunkter på ansökan lämnas till mark- och miljödomstolen inom den yttrandetid som anges bland annat i annonser i dagspressen då mark- och miljödomstolen kungör ansökan. Vår bedömning just nu är att detta preliminärt kommer att ske någon gång under april 2014. Yttrandetiden sträcker sig fram till juni 2014.

Hur kan man följa med i processen?

Miljötillståndssidorna här på webbplatsen kommer att uppdateras löpande så att alla kan följa hur processen fortskrider.

När får flygplatsen ett nytt miljötillstånd?

Dom meddelades 17 juni 2015.

Dom i Mark- och miljödomstolen 20150617 (pdf)