Visby Airports miljöarbete

Miljöfrågor är prioriterade på Visby Airport och flygplatsen arbetar ständigt inom flera olika områden för att minska sin miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning är två områden som står i fokus.

Flygplatsens klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett internationellt program, Airport Carbon Accreditation, som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Visby Airport ägs och drivs av Swedavia – en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020. Swedavias miljöarbete är även certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Biologisk mångfald

Visby Airport har en rik flora och fauna. Stora delar av flygplatsen sköts som slåttermarker och här trivs många olika växt- och djurarter – flera av dem sällsynta.

Biologisk mångfald på Visby Airport - läs mer