Visby Airports miljöarbete

Miljöfrågor är prioriterade på Visby Airport och flygplatsen arbetar ständigt inom flera olika områden för att minska sin miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning är två områden som står i fokus.

Flygplatsens klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett internationellt program, Airport Carbon Accreditation, som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Visby Airport ägs och drivs av Swedavia – en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020. Swedavias miljöarbete är även certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Biologisk mångfald

Visby Airport har en rik flora och fauna. Stora delar av flygplatsen sköts som slåttermarker och här trivs många olika växt- och djurarter – flera av dem sällsynta.

Biologisk mångfald på Visby Airport - läs mer

PFAS på flygplatsen

PFAS är ett samlingsnamn för en mycket stor grupp fluorerade organiska ämnen. Dessa ämnen ansågs tidigare vara mycket användbara kemikalier och användes på många sätt i samhället, bland annat i textilier, vid ytbehandling av olika slag och i hydrauliska system. De användes också i brandskum, vilket gör att ämnena förekommer vid Swedavias flygplatser.

På Visby Airport användes PFAS i brandsläckningsskum i flera decennier, fram till början av 2000-talet då det upptäcktes att dessa ämnen potentiellt kunde vara skadliga. Swedavia var tidiga med att förbjuda brandsläckningsskum som innehöll PFAS och införde ett internt förbud 2008, tre år innan det blev förbjudet enligt lag 2011.

Swedavia ska vara föregångare inom hållbarhet och tar mycket allvarligt på eventuella föroreningar som är ett resultat av verksamheten på våra flygplatser. Vi har under en längre tid sett PFAS-kontaminering som en prioriterad fråga och har i flera omgångar genomfört provtagningar av mark, dagvatten och grundvatten för att kartlägga förekomsten av förorening på bolagtes flygplatser och för att avgöra hur spridningen från flygplatserna ser ut. Vi arbetar med handlingsplaner för förorenad mark och följer myndigheternas rekommendationer när det gäller kartläggning och eventuella åtgärder.

Swedavia driver sedan 2010 en reningsanläggning på Göteborg Landvetter Airport för rening av grundvatten i närheten av brandövningsplatsen med hjälp av kolfilterteknik. Anläggningen kompletterades med ytterligare ett reningssteg under 2017.

På Malmö Airport har en reningsanläggning med kolfilterteknik använts för att rena grundvatten vid brandövningsplatsen sedan 2012. Under åren 2009-2014 var Swedavia med och finansierade forskning om PFAS för att samla mer kunskap om ämnet.

Vi har bland annat bidragit till att klarlägga förekomsten av PFAS i vattendrag och fisk kring flygplatserna Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport, hur ämnet sprids, risker för människa och miljö samt till forskning kring metodutveckling för riskbedömningar. Under vintern 2017-2018 provade man att på Visby Airport rena 12 miljoner liter dagvatten med mycket goda resultat. Under sommaren 2018 kommer vi att rena ytterligare 25 miljoner liter.

Användning vid Visby Airport har främst skett vid brandövningsplatsen. Swedavia har nu avgränsat ett påverkansområde samt identifierat de fastigheter som har egen brunn och ej kommunalt vatten. Dessa är cirka 30 stycken och Swedavia arbetar med att koppla upp dessa till det kommunala vattennätet. Efter att berörda fastigheter har fått kommunalt vatten kvarstår arbetet med att identifiera källzoner av PFAS inne på flygplatsen, bedöma vilka risker dessa innebär och eventuellt sanera där det behövs.

För mer information om PFAS, till exempel vilken myndighet som ansvarar för vad i arbetet med föroreningar, kan man läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

Så påverkar flygplatsen miljön

Verksamheten vid Visby Airport ger utsläpp till vatten, mark och luft. Omgivningen påverkas även av ljud och buller från flygtrafiken.

Luft, mark och vatten

Den största utsläppskällan av koldioxid på flygplatsen är själva flygverksamheten. Flygverksamhetens utsläpp består huvudsakligen av förbränningsavgaser och metaller från flygplanen. En annan del av utsläppen är marktransporter till och från flygplatsen.

Dagvatten från plattor och rullbana samlas upp och återvinns. Med denna teknik återvinns de avisningsmedel som används, så som urea och glykol, samt att man bidrar till minskad förbrukning av grundvatten. Dagvattnet som samlas upp i miljödammarna användas till bevattning av en närliggande golfbana. Användningen av ban– och flygplansavisningskemikalier har varit mycket begränsad. På grund av det milda vädret har både användningen av urea och glykol minskat.

Brandövningar sker huvudsakligen med gasol som bränsle och enbart vatten som släckmedel.  Detta förhindrar utsläpp av oförbränt bränsle och släckmedelsrester till mark och vattenmiljö.

Driften av flygplatsen omfattar även uppvärmning av fastigheter. Uppvärmning sker idag med olja och el. Även andningshjälpmedel och banbelysning nyttjar el. Utsläppen lokalt består av förbränningsprodukter från eldningsolja och diesel.

Swedavia, tidigare LFV, har under 2007 låtit utföra PCB-inventeringar vid flygplatserna. En inventering av PCB-haltiga byggnadsmaterial har genomförts vid Visby Airport liksom en inventering av eventuella föroreningar i marken på området.

Provtagning sker även i fyra privata vattentäkter och i flygplatsens gamla vattentäkt, vilken efter att kommunalt vatten anslöts till flygplatsen enbart brukas till tvätt av fordon och fyllning av brandbilar samt bevattning.

Buller

Flygplatsen arbetar mycket aktivt med bebyggelseplanering. Genom att förändra in- och utflygningsmetodik i söder och genom att hålla möten med piloter och flygtrafikledning arbetar man för att begränsa flygbullerexponering av bostäder och annan störningskänslig verksamhet. Flygplatsen är belägen nära havet varför enbart korta flygvägar över land behövs för dagens linjefart, då den största delen av kommersiell trafik riktas mot fastlandet.

Miljöprojekt

Följande miljöprojekt pågår som en del av miljömålen vid Visby Airport:
  • Planeringsarbete pågår för att kunna ersätta fossilbränsle med en fastbränsleanläggning för uppvärmning av stationsbyggnad och driftbyggnad på Visby Airport.
  • Utbildning i ecodriving (sparsam körning).
  • Utbyte av bilar till miljöfordon.
  • Visby Airport arbetar aktivt med bullerpåverkan genom bebyggelseplanering och förändrad in- och utflygningsmetodik från flygplatsen.

Miljöprövning

Swedavia ansökte om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Visby Airport i början av 2013. Syftet med ansökan var att få ett tillstånd baserat på den nuvarande miljölagstiftningen, miljöbalken, och att säkra verksamheten på lång sikt. Med det nya miljötillståndet följer bland annat reglering av civila och militära flygvägar, bullernivåer,  kemikalie- och avfallshantering samt flygplatsens utsläpp till vatten. Prövningsinstansernas beslut för Visby Airport är delvis överklagat och det nya miljötillståndet har därför inte tagits i anspråk än.

Läs mer

Miljörapport Visby Airport 2018, pdf

Samråd 2012-06-18, pdf

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.