På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så påverkar flygplatsen miljön

Flyget är ett effektivt kommunikationsmedel som bland annat bidrar till affärer som stärker ekonomin, dessutom ger det människor möjlighet till att resa. Men flyget har också negativa miljöeffekter. Umeå Airport jobbar målinriktat med att försöka minska dessa från egen verksamhet och även påverka andra aktörer som verkar på flygplatsen.

Mark och vatten

Glykol sprutas på flygplanen vintertid för att förhindra isbildning. Glykolspill orsakar syrebrist i vatten. Det glykolspill som hamnar på marken efter det att flygplanet avisats och lämnar plattan sugs upp av en sopsugbil. Spillet mellanlagras för att sedan transporteras till Luleå Airport som renar glykolspillet och återanvänder det rena glykolet i sin avisningsprocess.

Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanor. På många flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar till övergödning.

Umeå Airport avvattnas via dagvattensystem som mynnar till Umeälven. Flygplatsen har fyra provtagningspunkter som kontrolleras kontinuerligt enligt det kontrollprogram som arbetats fram tillsammans med tillsynsmyndigheten. Utredningen visade att glykoltillskottet till Umeälven står för max 0,2 procent av TOC-transporten i älven under avisningssäsongen.

Swedavia, som äger och driver Umeå AIrport, gjorde under år 2007 en PCB-inventering av PCB-haltiga byggnadsmaterial vid Umeå Airport. I utredning och analyserna av markundersökningen konstaterades att flygplatsen inte har några föroreningar som kräver åtgärder.

Luft

Umeå Airport värmer upp samtliga byggnader med klimatneutral fjärrvärme. Ett annat sätt att minska utsläppen till luft är att Umeå Airport uppmuntrar flygbolagen att använda moderna flygplan som är bättre för miljön - startavgiften är lägre ju renare motorer ett flygplan har. Syftet är att påverka flygbolag med äldre plan eller gamla flygplansmotorer att byta ut dem till miljövänligare alternativ.

Avfall

I terminalen finns två soprum som hyresgästerna använder och där avfallet källsorteras. Umeå Airports personal tar om hand avfallet och mellanlagrar det i flygplatsens miljöstation. Där hämtas materialet av en godkänd entreprenör som transporterar det till respektive avfallsstation. Allt brännbart avfall återvinns som fjärrvärme förutom papper och wellpapp som skickas till Il-recykling i Holmsund som sorterar det och ser till att materialet går till återvinning.

Buller

Flyplatsen har utfört bullerisoleringsåtgärder på 74 hus. I huvudsak finns husen på Storsandskär, Myrsand, Bergsboda och Hällastrand. Flygplatsen gör en flygvägsuppföljning varje kvartal som redovisas till tillsynsmyndigheten.