På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöprojekt

Pågående miljöförebyggande aktiviteter vid Umeå Airport:

Ny miljöcertifiering, Airport Carbon Accreditation (ACA) enligt högsta nivån 3+. För att nå den högsta nivån måste Umeå Airport mäta, reducera samt sätta mål för reduktion av klimatgaser. Dessutom måste flygplatsen påverka andra verksamheter inom flygplatsområdet för att även de ska mäta och reducera utsläppen. Genom att klimatkompensera de utsläpp som man inte lyckats minska, så uppnås den högsta klassen.

Energisparåtgärder – bland annat eco driving

Åtgärder för att spara energi omfattar exempelvis byte av ventilationsanläggningen i byggnaderna, byte av kylanläggning samt miljöutbildning av all personal samt utbildning av personal i ecodriving (sparsam körning). Dessutom utför, enligt Umeå Aiports inköpsrutiners, leverantörsbedömningar vid behov av leverantörer och produkter som kan ha miljöpåverkan på flygplatsens verksamhet.

Cykelgarage på Umeå Airport

Umeå Airport arbetar mycket för att transporter till och från flygplatsen ska vara så miljövänliga som möjligt. Våren 2013 öppnade till exempel Umeå Airports cykelgarage, till glädje för de resenärer som gärna tar cykeln till flyget.

Cykelgaraget på Umeå Airport

Uppföljning

Umeå Airport följer upp kemikalieförbrukningen årligen. Flygplatsen har ambitionen att kontinuerligt minska mängderna kemikalier.

Flygplatsen följer upp avfallsmängderna från flygplatsen årsvis. Umeå Airport följer upp förbrukningen av det farliga avfallet och vi arbetar kontinuerligt med att minimera avfallsmängderna.

Uppföljning av effekter på omgivande ytvatten sker genom deltagande i den samordnande recipientkontrollen för Umeälvens nedre del med speciell bevakning av eventuella flygplatsrelaterade effekter.

Buller

Flyplatsen har utfört bullerisoleringsåtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten på 74 hus till följd av en deldom i miljödomstolen. I huvudsak finns husen på Storsandskär, Myrsand, Bergsboda och Hällastrand.

Målet för de bullerbegränsande åtgärderna skall vara att flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dB(A) och att den maximala ljudnivån inomhus nattetid inte överstiger 45dB(A) för normalt förekommande flygplanstyper. Flygplatsen gör även en flygvägsuppföljning varje kvartal, vilken redovisas till tillsynsmyndigheten.