På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så påverkar flygplatsen miljön

Verksamheten vid Visby Airport ger utsläpp till vatten, mark och luft. Omgivningen påverkas även av ljud och buller från flygtrafiken.

Luft, mark och vatten

Den största utsläppskällan av koldioxid på flygplatsen är själva flygverksamheten. Flygverksamhetens utsläpp består huvudsakligen av förbränningsavgaser och metaller från flygplanen. En annan del av utsläppen är marktransporter till och från flygplatsen.

Dagvatten från plattor och rullbana samlas upp och återvinns. Med denna teknik återvinns de avisningsmedel som används, så som urea och glykol, samt att man bidrar till minskad förbrukning av grundvatten. Dagvattnet som samlas upp i miljödammarna användas till bevattning av en närliggande golfbana. Användningen av ban– och flygplansavisningskemikalier har varit mycket begränsad. På grund av det milda vädret har både användningen av urea och glykol minskat.

Brandövningar sker huvudsakligen med gasol som bränsle och enbart vatten som släckmedel.  Detta förhindrar utsläpp av oförbränt bränsle och släckmedelsrester till mark och vattenmiljö.

Driften av flygplatsen omfattar även uppvärmning av fastigheter. Uppvärmning sker idag med olja och el. Även andningshjälpmedel och banbelysning nyttjar el. Utsläppen lokalt består av förbränningsprodukter från eldningsolja och diesel.

Swedavia, tidigare LFV, har under 2007 låtit utföra PCB-inventeringar vid flygplatserna. En inventering av PCB-haltiga byggnadsmaterial har genomförts vid Visby Airport liksom en inventering av eventuella föroreningar i marken på området.

Provtagning sker även i fyra privata vattentäkter och i flygplatsens gamla vattentäkt, vilken efter att kommunalt vatten anslöts till flygplatsen enbart brukas till tvätt av fordon och fyllning av brandbilar samt bevattning.

Buller

Flygplatsen arbetar mycket aktivt med bebyggelseplanering. Genom att förändra in- och utflygningsmetodik i söder och genom att hålla möten med piloter och flygtrafikledning arbetar man för att begränsa flygbullerexponering av bostäder och annan störningskänslig verksamhet. Flygplatsen är belägen nära havet varför enbart korta flygvägar över land behövs för dagens linjefart, då den största delen av kommersiell trafik riktas mot fastlandet.