Fakta om flyget och miljö

Under det gångna kvartalet har debatten kring flygets klimatavtryck fortsatt. Det råder ingen tvekan om att flyget behöver ställa om och bli mer hållbart. Här har vi samlat fakta om flyget och miljön.

Vilket är flygets största klimatpåverkan?

Utsläpp av fossil koldioxid och utsläpp av vattenånga på hög höjd. Inom flyget, liksom inom andra delar av samhället, är det inte bara koldioxiden som kan ha en klimatpåverkan. På hög höjd är det framförallt kväveoxid och vattenånga som har en klimatpåverkande effekt.

Vad är höghöjdseffekt?

Det uppstår ytterligare klimateffekt av att delar av flygets utsläpp sker på hög höjd. Det är utsläpp av kväveoxid och vattenånga som på hög höjd har en klimatpåverkande effekt. Den vetenskapliga osäkerheten om denna klimatpåverkan är fortfarande mycket stor. Höghöjdseffekter är ytterst begränsade vid inrikes flygtrafik. Det beror på att det krävs en flyghöjd på minst 8 000 meter för att skapa kondensstrimmor och cirrusmoln samt att temperaturen är låg, har en viss luftfuktighet med mera.

Hur stor är flygets klimatpåverkan?

Flyget i världen utgör 2 procent av koldioxidutsläppen. (Källa: IPCC) Dessa 2 procent arbetar branschen med att minska ytterligare med hjälp av storskalig inblandning av fossilfria bränslen, nya bränslesnålare flygplan, högre beläggningsgrad, effektivare flygvägar och elektrifiering av kortare flygningar.

Varför är det viktigt med bioflygbränsle?

Biobränsle är en förutsättning för att flyget ska kunna möta en ökad efterfrågan och samtidigt nå de långsiktiga klimatmålen. Eftersom bioflygbränsle tillverkas av förnybara råvaror ger det inte några utsläpp av fossil koldioxid vid förbränning i flygplanets motor. Målsättningen är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och utrikesflyget 2045.

Kan dagens flygplan flyga med biobränsle utan att något måste ändras på planen?

Ja, biobränsle fungerar redan med dagens flygmotorer – ingen ytterligare teknisk innovation krävs. Svenska flygbolag flyger redan med biobränsle iblandat i tanken på vissa sträckor. Produkten är identisk oavsett om den kommer från fossil- eller bioråvara. Flygindustrin har enats om ett antal specifikationer som samtliga biobränslen måste uppfylla. Detta innebär att även det framtida flygbränslet, oavsett råvara, kommer att ha samma kemiska sammansättning och därmed gå att blanda med traditionellt jetbränsle i valfri mängd. Det gör att man kan använda samma flygmotorer som i dagsläget och att man på flygplatser kan hantera biobränslet i befintlig teknisk bränsleinfrastruktur. I dagsläget tillåts inblandning med 50 procent (enligt ASTM-standard) men målsättningen är att det ska vara godkänt att använda 100 procent biobränsle inom några år.

Av vad framställs bioflygbränsle?

Kravet är att bioflygbränslen ska produceras av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Exempel på råvaror kan vara alger, skogsavfall, hushållsavfall, slakteriavfall etc beroende på var bränslet ska produceras.