Gå till innehåll

Vad Swedavia gör

På Swedavia arbetar vi med omställning av vår egen verksamhet, men också med initiativ som ska driva på utvecklingen för ett fossilfritt flyg.

Fossilfri egen flygplatsverksamhet

Allt på en flygplats är inte Swedavia. Men den flygplatsverksamhet vi driver i egen regi är nu helt fossilfri.

Swedavia ska vara en förebild internationellt och visa att det är möjligt att driva fossilfria flygplatser. I över tio år har vi arbetat för att ställa om vår egen flygplatsverksamhet till fossilfri drift. Arbetet har varit både omfattande och utmanande och krävt stort engagemang. Med kreativitet, nyfikenhet och en vilja att söka nya lösningar nådde vi vårt mål i slutet på 2020. Den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi vid våra tio flygplatser är nu äntligen helt fossilfri!

Swedavia_Miljöfordon_bussar_004.jpg
Swedavia_Miljöfordon_arlandaenergi_009.jpg

Vad omfattas?

Vårt arbete med att ställa om till fossilfri verksamhet omfattar i detta steg det som vi själva har full rådighet över vilket innebär Swedavias egen flygplatsverksamhet som bedrivs i vår egen regi.

Vi har dels arbetat med våra direkta utsläpp, exempelvis utsläpp från egna fordon och maskiner, reservkraft samt utsläpp vid brandövningar. Dels med våra indirekta utsläpp från exempelvis inköpt el och värme - utsläpp som sker hos producenten. Koldioxidutsläppet är beräknat utifrån förbränningen av bränslet, det vill säga den del av livscykeln som Swedavia kan påverka.

Nummer ett

Eco-Innovation Airport of the Year 2021

Swedavias klimatomställningsarbete har prisats internationellt. Flygbranschorganisationen ACI Europé har utsett Stockholm Arlanda Airport till ”ECO-Innovation Airport of the Year” 2021.

Swedavia lyfts fram som en pionjär genom att vi är världens första flygplatsoperatör att nå fossilfrihet i egen verksamhet. 

Pressmeddelande om utmärkelsen

Urval av viktiga åtgärder
i arbetet mot att bli fossilfria

Förnybar energi

All energi som värmer och kyler flygplatserna samt som ger ljus och driver utrustning är från förnybara energikällor såsom vind- och vattenkraft. Swedavia köper in grön fjärrvärme som är producerat av biobränslen bland annat flis och restprodukter från skogen.

Reservkraften

Reservkraften på flygplatserna har tidigare varit dieseldriven. Efter tätt samarbete med motortillverkarna har den nu bytts mot HVO, hydrerad vegetabilisk olja.

Arbetsredskap och maskiner

Swedavias arbetsredskap och maskiner har bytts ut mot elektriska maskiner eller sådana som kan gå på förnybara drivmedel.

Fordon

Swedavia har under många år arbetat med två huvudspår för att skapa en fossilfri fordonspark; utbyte till fossilfria drivmedel och utbyte till fordon som kan använda fossilfria drivmedel. När vi förnyat fordonsparken har också minskade miljöutsläpp, energieffektivisering och automatisering prioriterats. Swedavias fordon går idag på fossilfri gas och HVO samt grön el.

Brandövningar

Swedavia har bytt ut de fossila bränslen som tidigare användes vid brandövningar (bland annat Jet A-1 och flygbensin) till förnybara bränslen som biogasol, grön gasol, sekundol (sekunda-etanol) och HVO.

Biogas

Swedavia köper in biogas som produceras av huvudsak matavfall. Biogasen används bland annat i bussarna som kör mellan parkering och och terminal och bussarna som kör resenärerna mellan gaterna och flygplanen. Biogasen används även till snöröjningsmaskinerna.

Biogasol

Swedavia köper in biogasol på massbalans. Det innebär att leverantören säkerställer att motsvarande mängd biogasol produceras och förs in i systemet för gasol. Principen kan jämföras med den som används för distribution och köp av grön el.

Oförutsedda händelser

I allt vi rår över och allt vi kan påverka kommer fossilfritt vara det som gäller framöver i den flygplatsverksamhet Swedavia bedriver i egen regi. Men på en flygplats kan oförutsedda situationer uppstå och trafiksäkerheten kommer alltid att vara överordnad allt annat. Om en oförutsedd situation uppstår där icke fossilfria alternativ måste användas kommer detta att leda till att händelsen utreds och rapporteras i syfte att framåt leda Swedavia till att söka fossilfria lösningar även till dessa oförutsedda händelser.

Nästa steg

På Swedavia är vi stolta över att vår egen flygplatsverksamhet nu är fossilfri. Men det betyder inte att vi är nöjda. Nästa steg är att hela flygplatsen med alla dess aktörer ska bli fossilfri och självklart att vara med och driva det fortsatta arbetet med flygets klimatomställning där branschen arbetar mot den färdplan som togs fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

elflyg

 

Fossilfritt flyg

Swedavia arbetar i linje med Flygets Färdplan för fossilfrihet som lanserades 2018. Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och fossilfritt svenskt flyg 2045. Läs färdplanen.


Några exempel på vad Swedavia gör för att driva på utvecklingen för ett fossilfritt flyg:

  • Swedavia arbetar aktivt för att främja övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025.

  • Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor.

  • Swedavia bjuder också in till samordnad upphandling av bioflygbränsle tillsammans med den offentliga sektorn och näringslivet i syfte att stimulera efterfrågan. 

  • För att driva på och stötta flygbolagen i omställningsarbetet har Swedavia inrättat ”SAF-incentive program”. Det innebär att flygbolag kan ansöka om att få upp till 50 procent av merkostnaden ersatt av Swedavia vid tankning av biobränsle.

 

Elflyg

Swedavia deltar i flertal elflygsprojekt bland annat Green Flyway på Åre Östersund Airport och Frösö Park. Det är ett internationellt testcenter för elflygplan och drönarfarkoster. Åre Östersund Airport är först ut av Swedavias flygplatser att testa och förbereda infrastrukturen för att möjliggöra omställningen till en ökad elektrifiering av flyget. Umeå Airport deltar i ett elflygsprojekt, FAIR, som samlar ihop olika aktörer och partners inom Kvarkenregionen. Swedavia är med i nätverket för nordiskt elflyg (NEA, Nordic network for electric aviation) som bildades 2019. Det främsta målet med projektet är att arbeta för en bättre miljö genom att minska klimatavtrycket för regionalt flyg.


Ovanstående elflygsprojekt bidrar därmed till en bättre förståelse för de framtida infrastruktursbehoven på våra flygplatser vilket bidrar till mer hållbara långsiktiga masterplaner.