Flygets betydelse i samhället

Flyget möjliggör möten mellan människor även när avstånden är långa. Det länkar samman kulturer, ekonomier och skapar relationer mellan människor från olika delar av världen.

Möjlighet att möta släkt och vänner

Det svenska utrikesresandet med flyg är mycket mer mångfacetterat än den ”Thailandresa” som ofta lyfts fram som exempel. 45% av alla utrikesresor vid våra flygplatser görs av personer som är bosatta utanför Sverige. Det bidrar också till den allt större och viktigare besöksnäringen. Utöver de 25% utrikesresenärer på Swedavias flygplatser som reser i affärssyfte, reser 25% för att träffa släkt och vänner. Idag är nästan 20%, två miljoner, av den svenska befolkningen utrikesfödda enligt SCB’s definition. Flyget knyter också ihop Sverige och gör det möjligt att med rimlig restid färdas över hela landet.

Källa: Swedavias Resvaneundersökning 2018-2019. Avresande resenärer, syfte med resan, utrikes resenärer.

 

miljö
Barn som tittar ut genom flygplasfönster

En förutsättning för tillväxt

God flygtillgänglighet är en förutsättning, för de svenska exportföretagen, för att attrahera utländska företagsinvesteringar i Sverige, för besöks- och mötesnäringen att få hit större internationella möten och kongresser och för forskningsutbyten inom akademin. Med direktlinjer ökar den internationella tillgängligheten till och från Sverige, vilket har stor betydelse för det svenska näringslivet och de globala exportföretagen som får större fraktmöjligheter

Flyget har även en viktig roll när det handlar om att skapa förutsättningar för investeringar, företagsetableringar och verksamheter i andra regioner än i storstäderna. På så sätt bidrar flyget även till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och välfärd i alla delar av landet.