På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Miljö

Miljön på Kiruna Airport

Kiruna Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygplatsen, har en nollvision för de egna utsläppen.
Kiruna flygplats med snö på taket

Kiruna Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka 250 000 resenärer flygplatsen. Kiruna Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

 • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
 • Klimatpåverkan är flyg- och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
 • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
 • Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som leder till förbättring av energiprestandan.
 • Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö- och energiarbete.
 • Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.

Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.

Miljötillstånd

Kiruna Airports nya miljötillstånd är fastställt. Miljötillståndet är en grundläggande förutsättning för verksamheten vid flygplatsen och säkrar tillgänglighet och tillväxt i regionen på lång sikt.

Under slutet av 2013 påbörjades en tillståndsprövning av Kiruna Airport. Ansökan lämnades in i oktober månad 2015 till Mark-och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Huvudförhandlingen skedde i september och domen meddelades i november 2016. Tillståndet träder i kraft den 1 januari 2017.

Miljödomstolens dom (pdf, nytt fönster)

Miljörapportering

Varje år ska alla verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport.
Liten stuga i skogen en vacker vinterdag i Kiruna

Rapporten ska skickas till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars det kommande året. Kiruna Airport är en tillståndspliktig verksamhet och skickar sin rapport till länsstyrelsen i Norrbottens län, som i sin tur har delegerat tillsynen till Kiruna kommun.

Miljörapport 2017 (pdf, nytt fönster)
Miljörapport 2016 (pdf, nytt fönster)

Klimatarbete

Kiruna Airport uppfyller de krav som ställs för att uppnå den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete, Airport Carbon Accreditation (ACA).
Flygplan och blommor

Bakom certifieringen står ACI, Airport Council International Europe och WSP Environmental. ACA följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

Sedan juni 2012 är Kiruna Airport certifierad efter den högsta nivån – nivå 3+. Den högsta nivån kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda. De fyra nivåerna där Kiruna Airport uppfyller kraven är:

 • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.

 • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar.

 • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen och att flygplatsen visar hur arbetet kommuniceras.
 • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1–3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid. Som kompensation köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet.

Fakta

Airport Council International Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa.
WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Följ flygningar

Nyfiken på vilket flyg som passerade uppe i luften? Vill du ha information om en flygning som ägde rum nära din bostad? Med WebTrak hittar du information om flygplan som flyger till och från flygplatsen samt detaljer om varje flygning.

WebTrak är ett verktyg för dig som vill veta mer om olika flygningar. Observera att WebTrak visar flyg med en fördröjning på 5 timmar.

Verktyget visar varje flygplans flygväg och övrig tillgänglig information. Flygplanen är färgkodade för att visa om de är ankommande eller avgående. Genom att ange din egen adress kan du exempelvis få uppgifter om vilka flygningar som ägt rum nära din egen bostad. Om du önskar se tidigare flygningar så går det bra att välja datum och tid och sedan kan du se en uppspelning av flygningar per timme och även välja att accelerera visningen.

Nyhet i WebTrak

Nu kan du följa ljudnivån på de flyg som passerar mätstationer invid flygplatserna. Swedavia har sedan tidigare installerat ljudmätstationer i Arlandas och Brommas närhet för att mäta och analysera flygbuller. Dessa är nu synliga i WebTrak och visar de ljudnivåer som mäts upp vid varje specifik station.

Höjdangivelser i WebTrak

I WebTrak anges höjden över havet. 

Gå till WebTrak

Om WebTrak