Miljö

Miljön på Luleå Airport

Luleå Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus där Swedavia, som äger och driver flygstationen, har en nollvision för de egna utsläppen på flygplatsen.

Luleå Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Årligen passerar cirka en miljon resenärer flygplatsen.

Luleå Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan, främst genom att minska utsläpp av koldioxid, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

 • Det är en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Swedavia ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas. För att detta ska uppnås arbetar Swedavia efter följande strategier:
 • Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i beslut.
 • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i alla beslut och aktiviteter.
 • Swedavia ska ständigt energieffektivisera verksamheten och styra den mot en hållbar användning av resurser.
 • Swedavias medarbetare ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftningen.
 • Swedavia ska bedöma och hantera verksamhetens miljörisker på ett systematiskt sätt.
 • Swedavia ska aktivt delta i det lokala, regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.

Miljötillstånd

Verksamheten vid Luleå Airport lyder under Försvarsmaktens miljötillstånd för Norrbottens flygflottilj (F21), tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för civil verksamhet är Luleå Kommun.

Den tillståndspliktiga verksamheten avser produktion av start- och landningstjänster. Försvarsmakten har tillstånd för 39 000 civila rörelser per år i enlighet med Koncessionsnämndens beslut daterat 1995-04-03.

Flygplatser kräver miljötillstånd

För att få driva en flygplats krävs miljötillstånd för den grundläggande verksamheten. Tillståndsmyndighet för de flesta av Swedavias flygplatser är mark- och miljödomstolen.

Till tillståndet knyts också olika villkor. Villkorsändringar görs vid förändringar av verksamheten, till exempel då in- och utflygningsvägar ska ändras. Vid en mindre förändring av verksamheten görs en anmälan, exempelvis när en flygplats tar en ny parkeringsplats i bruk eller byter halkbekämpningsmedel. Anmälan görs hos tillsynsmyndigheten, som vanligen är länsstyrelsen.

Så påverkar flygplatsen miljön

Flyget är ett effektivt kommunikationsmedel som bland annat bidrar till affärer som stärker ekonomin, dessutom ger det människor möjlighet till att resa. Men flyget har också negativa miljöeffekter. Luleå Airport jobbar målinriktat med att försöka minska dessa från egen verksamhet och även påverka andra aktörer som verkar på flygplatsen.

Verksamheten vid flygstationen påverkar miljön på många sätt, bland annat genom utsläpp till luft, mark och vatten. Verksamheten ger även upphov till både icke-farligt och farligt avfall till följd av att kemikalier och kemiska produkter används i verksamheten.

Luft

De största luftutsläppen runt Luleå Airport kommer från flygtrafiken samt från vägtrafiken till och från flygstationen. Utsläpp till luft utgörs i huvudsak av koldioxid (CO2), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2). Koldioxid är en klimatpåverkande gas och bidrar till växthuseffekten, medan kväveoxider leder till övergödning, till exempel algblomning, igenväxning av vattendrag. Utsläpp av svaveldioxid medför försurning av att mark och vatten.

För att uppmuntra flygbolagen att använda moderna flygplan, som är bättre för miljön, har Swedavia infört ett prissystem som gör att är startavgiften på flygplatserna är lägre ju renare motorer ett flygplan har.

Swedavia samarbetar också med Luleå lokaltrafik för att förbättra kollektivtrafiken till och från flygstationen. Sedan oktober 2013 ingår Luleå Airport i Luleå Lokatrafiks ordinarie linjetrafik.

Uppvärmningen av samtliga byggnader sker med fjärrvärme.

Mark och vatten

Utsläpp till mark och vatten sker framförallt av glykol (monopropylenglykol) från avisning av flygplan. Glykol är lättnedbrytbart i naturen men har en hög syreförbrukning vid nedbrytning och kan därför orsaka syrebrist i vattendrag och grundvatten om det sker utsläpp av stora mängder.

Merparten av all avisning sker på en fast avisningsplatta där glykolen samlats upp och förs via ett dräneringssystem till den närliggande glykolåtervinningsanläggningen. I glykolåtervinnings-anläggningen renas och indunstas glykolspillet till 99 procentig glykol som sedan kan återanvändas i kemiindustrin. Sedan början av 2013 sker drift och bemanning av glykolåtervinningsanläggningen av entreprenör.

Avfall

Avfall och farligt avfall uppkommer i verksamheten. En stor del av allt avfall som uppstår på flygplatsen är en resurs som går att återanvända, återvinna eller använda för energiutvinning. Farligt avfall hanteras separat, så att de skadliga ämnena inte sprids.

Vid säkerhetskontrollen på Luleå Airport finns en sorteringsbänk där resenärer har möjlighet att sortera sitt avfall i pant, flaskor med drivgas (aerosoler) samt övrigt brännbart. Avfallshanteringen ses över under 2013 och målet är att öka resenärernas möjlighet att källsortera avfallet.

Brännbart avfall förbränns i Bodens kraftvärmeverk och ger fjärrvärme, medan tidningar (returpapper) och wellpapp/kartonger återvinns.

Miljöledningssystem

På Luleå Airport arbetas det ständigt med att minska miljöpåverkan och flygstationen lägger stor vikt vid att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Sedan våren 2012 är Luleå Airport certifierad enligt ISO 14 001.Certifieringen innebär att flygplatsen inte enbart lever upp till miljömyndigheternas krav utan dessutom till de övergripande och detaljerande miljömål som finns för Luleå Airport.

Inom flygstationen utförs både interna och externa miljörevisioner. Syftet med revisionerna är att stämma av att miljöledningssystemet används, är tillräckligt och är effektivt. Ett ständigt förbättringsarbete pågår, med skärpta krav, som gör att även miljömålen skärps för varje år.

I maj 2012 blev hela Swedavia miljöcertifierat i ett gemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Världsledande klimatarbete

Luleå Airport uppfyller de krav som ställs för att uppnå den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete, Airport Carbon Accreditation (ACA). Bakom certifieringen står ACI, Airport Council International Europe och WSP Environmental. ACA följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt.

Sedan juni 2012 är Luleå Airport certifierad efter den högsta nivån - nivå 3+. Den högsta nivån kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda. De fyra nivåerna där Luleå Airport uppfyller kraven är:

 • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.
 • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar.
 • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen och att flygplatsen visar hur arbetet kommuniceras.
 • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1-3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid. Som kompensation köper Swedavia certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. På så sätt uppnås klimatneutralitet.

Fakta

Airport Council International Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa.
WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.