Miljö

Umeå Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Umeå Airport miljöcertifierades som första svenska flygplats hösten år 1999.

Flygplan och blommor

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen. Därför strävar Umeå Airport efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

 

Kontakt

Namn: Ibrahim Al Turk
Telefon: 010-109 50 11
E-post: ibrahim.al-turk@swedavia.se

 

Cykelgarage på Umeå Airport

Umeå Airport arbetar mycket för att transporter till och från flygplatsen ska vara så miljövänliga som möjligt. Våren 2013 öppnade till exempel Umeå Airports cykelgarage, till glädje för de resenärer som gärna tar cykeln till flyget.


Läs mer här

Miljörapport 2018, pdf
Bilaga 1 - Medelvärden vatten 2018, pdf
Bilaga 2 - Avfallsmängder 2018, pdf
Bilaga 3 - Vattenutredning 2018-2019, pdf

Miljörapport 2017, pdf

Swedavias miljöarbete

Miljöprojekt

Pågående miljöförebyggande aktiviteter vid Umeå Airport:

Ny miljöcertifiering, Airport Carbon Accreditation (ACA) enligt högsta nivån 3+. För att nå den högsta nivån måste Umeå Airport mäta, reducera samt sätta mål för reduktion av klimatgaser. Dessutom måste flygplatsen påverka andra verksamheter inom flygplatsområdet för att även de ska mäta och reducera utsläppen. Genom att klimatkompensera de utsläpp som man inte lyckats minska, så uppnås den högsta klassen.

Energisparåtgärder – bland annat eco driving

Åtgärder för att spara energi omfattar exempelvis byte av ventilationsanläggningen i byggnaderna, byte av kylanläggning samt miljöutbildning av all personal samt utbildning av personal i ecodriving (sparsam körning). Dessutom utför, enligt Umeå Airports inköpsrutiners, leverantörsbedömningar vid behov av leverantörer och produkter som kan ha miljöpåverkan på flygplatsens verksamhet.

Cykelgarage på Umeå Airport

Umeå Airport arbetar mycket för att transporter till och från flygplatsen ska vara så miljövänliga som möjligt. Våren 2013 öppnade till exempel Umeå Airports cykelgarage, till glädje för de resenärer som gärna tar cykeln till flyget.

Cykelgaraget på Umeå Airport (länk saknas)

Uppföljning

Umeå Airport följer upp kemikalieförbrukningen årligen. Flygplatsen har ambitionen att kontinuerligt minska mängderna kemikalier.

Flygplatsen följer upp avfallsmängderna från flygplatsen årsvis. Umeå Airport följer upp förbrukningen av det farliga avfallet och vi arbetar kontinuerligt med att minimera avfallsmängderna.

Uppföljning av effekter på omgivande ytvatten sker genom deltagande i den samordnande recipientkontrollen för Umeälvens nedre del med speciell bevakning av eventuella flygplatsrelaterade effekter.

Buller

Flygplatsen har utfört bullerisoleringsåtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten på 74 hus till följd av en deldom i miljödomstolen. I huvudsak finns husen på Storsandskär, Myrsand, Bergsboda och Hällastrand.

Målet för de bullerbegränsande åtgärderna skall vara att flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dB(A) och att den maximala ljudnivån inomhus nattetid inte överstiger 45dB(A) för normalt förekommande flygplanstyper. Flygplatsen gör även en flygvägsuppföljning varje kvartal, vilken redovisas till tillsynsmyndigheten.

Så påverkar flygplatsen miljön

Flyget är ett effektivt kommunikationsmedel som bland annat bidrar till affärer som stärker ekonomin, dessutom ger det människor möjlighet till att resa. Men flyget har också negativa miljöeffekter. Umeå Airport jobbar målinriktat med att försöka minska dessa från egen verksamhet och även påverka andra aktörer som verkar på flygplatsen.

Mark och vatten

Glykol sprutas på flygplanen vintertid för att förhindra isbildning. Glykolspill orsakar syrebrist i vatten. Det glykolspill som hamnar på marken efter det att flygplanet avisats och lämnar plattan sugs upp av en sopsugbil. Spillet mellanlagras för att sedan transporteras till Luleå Airport som renar glykolspillet och återanvänder det rena glykolet i sin avisningsprocess.

Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanor. På många flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar till övergödning.

Umeå Airport avvattnas via dagvattensystem som mynnar till Umeälven. Flygplatsen har fyra provtagningspunkter som kontrolleras kontinuerligt enligt det kontrollprogram som arbetats fram tillsammans med tillsynsmyndigheten. Utredningen visade att glykoltillskottet till Umeälven står för max 0,2 procent av TOC-transporten i älven under avisningssäsongen.

Swedavia, som äger och driver Umeå Airport, gjorde under år 2007 en PCB-inventering av PCB-haltiga byggnadsmaterial vid Umeå Airport. I utredning och analyserna av markundersökningen konstaterades att flygplatsen inte har några föroreningar som kräver åtgärder.

Luft

Umeå Airport värmer upp samtliga byggnader med klimatneutral fjärrvärme. Ett annat sätt att minska utsläppen till luft är att Umeå Airport uppmuntrar flygbolagen att använda moderna flygplan som är bättre för miljön - startavgiften är lägre ju renare motorer ett flygplan har. Syftet är att påverka flygbolag med äldre plan eller gamla flygplansmotorer att byta ut dem till miljövänligare alternativ.

Avfall

I terminalen finns två soprum som hyresgästerna använder och där avfallet källsorteras. Umeå Airports personal tar om hand avfallet och mellanlagrar det i flygplatsens miljöstation. Där hämtas materialet av en godkänd entreprenör som transporterar det till respektive avfallsstation. Allt brännbart avfall återvinns som fjärrvärme förutom papper och wellpapp som skickas till Il-recykling i Holmsund som sorterar det och ser till att materialet går till återvinning.

Buller

Flygplatsen har utfört bullerisoleringsåtgärder på 74 hus. I huvudsak finns husen på Storsandskär, Myrsand, Bergsboda och Hällastrand. Flygplatsen gör en flygvägsuppföljning varje kvartal som redovisas till tillsynsmyndigheten.

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.