Gå till innehåll

Swedavias satsning på bioflygbränsle fortsätter – sex samarbetspartners med i årets upphandling

2021-06-22, kl. 08:00

Som ett led i att minska de fossila koldioxidutsläppen från de egna tjänsteresorna med flyg har Swedavia för andra året i rad bjudit in andra aktörer till en samordnad upphandling av bioflygbränsle. I årets upphandling deltar SOS Alarm, Göteborgs Hamn, 2030-sekretariatet samt länsstyrelserna i Västernorrland, Hallands län och Gotlands län.

Som ett led i att minska de fossila koldioxidutsläppen från de egna tjänsteresorna med flyg har Swedavia för andra året i rad bjudit in andra aktörer till en samordnad upphandling av bioflygbränsle. I årets upphandling deltar SOS Alarm, Göteborgs Hamn, 2030-sekretariatet samt länsstyrelserna i Västernorrland, Hallands län och Gotlands län.

För många bolag och organisationer är flyget nödvändigt. Lika viktigt är det att kunna resa så klimateffektivt som möjligt. Swedavia bjuder därför sedan 2019 årligen in till en samordnad upphandling där företag och organisationer kan delta och göra avrop på ett avtal för bioflygbränsle som Swedavia upphandlar. Syftet är att fler företag och organisationer ska minska de fossila koldioxidutsläppen från de egna tjänsteflygresorna och att främja en storskalig produktion av bioflygbränsle – något som är viktigt för flygbranschens klimatomställning.

– Flyget skapar stora värden genom att göra det möjligt för människor att resa över långa avstånd på ett tidseffektivt sätt. Samtidigt behöver hela transportsektorn, inklusive flyget, på sikt bli fossilfri. De bolag, organisationer och offentliga verksamheter som deltar i den här upphandlingen reducerar dels utsläppen från sina egna flygresor kraftigt och är dels föredömen genom att visa att det redan idag är möjligt att flyga nästintill fossilfritt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

I år deltar Göteborgs Hamn, SOS Alarm, länsstyrelsen i Västernorrland, länsstyrelsen i Hallands län, länsstyrelsen i Gotlands län och 2030-sekretariatet i upphandlingen. Det är dubbelt så många samarbetspartners som förra året. Sammanlagt upphandlas cirka 100 ton bioflygbränsle vilket motsvarar 1100 flygresor tur och retur Stockholm-Amsterdam. Då covid-19-pandemin haft stora effekter på tjänsteresandet är årets volym ungefär hälften så stor som föregående år.

– Covid-19-pandemin har fått mycket dramatiska effekter för flygbranschen, men också för ekonomin i övrigt. Samhällets klimatomställning måste dock fortsätta. Det är därför mycket glädjande att antalet aktörer som ser värdet i att satsa på hållbara flygresor faktiskt ökar i år, pandemin till trots, säger Jonas Abrahamsson.

Avtalet gäller från juli 2021 till och med juni 2022 och möjlighet finns att göra flera avrop under avtalstiden.

Sedan 2016 har Swedavia årligen köpt in bioflygbränsle som motsvarar bolagets egna tjänsteflygresor. Bioflygbränsle minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 85 procent ur ett livscykelperspektiv jämfört med traditionellt flygbränsle. Alternativa bränslen är, tillsammans med elektrifiering och energieffektivisering några av nycklarna för flygbranschens klimatomställning. Genom bränslesnålare motorer, lättare flygplan och effektivare sätt att flyga har koldioxidutsläppen per passagerarkilometer minskat med över 80 procent de senaste 50 åren. Den utvecklingen måste fortsätta.

Fakta

Marknaden för bioflygbränsle är ännu omogen och priset för bränslet är betydligt dyrare jämfört med konventionellt fossilt jetbränsle. En faktor som för närvarande driver ett högt pris är att efterfrågan är större än tillgången.

Bioflygbränslet är producerat av restavfall såsom använd frityrolja och slaktavfall. Air bp är bränsleleverantör. Bioflygbränslet kommer att blandas upp med vanligt flygbränsle upp till 50 procent och tankas på någon av Swedavias flygplatser under avtalstiden.

Målsättningen är att från alla aspekter främja de mest hållbara alternativen för bioflygbränsle som finns på marknaden. Alla inblandade aktörer i upphandlingen har själva estimerat en volym och första avrop och leverans planeras att ske i slutet av 2021.

Satsningen på bioflygbränsle är en del av Swedavias strategi för att verka för flygbranschens klimatomställning och ett fossilfritt flyg 2045. En viktig milstolpe i arbetet är att alla Swedavias tio flygplatser sedan årsskiftet är fossilfria i den egna flygplatsverksamheten. Swedavia siktar nu på att involvera fler aktörer på flygplatserna för att flygplatserna på sikt ska vara helt fossilfria.

Fakta om upphandlingen

• Upphandlingen har letts av Swedavia under våren 2021 och har landat i ett avtal för 1 år.

• Swedavia kommer i höst/vinter 2021/2022 bjuda in till ny ramavtalsupphandling för en avtalsperiod över 2022-2023 – i syfte att kunna engagera fler organisationer att köpa hållbart bioflygbränsle.

• Swedavia köper bioflygbränsle som täcker behovet av bränsle till Swedavias tjänsteflygresor. Idag är det tillåtet att flyga upp till 50 procent inblandning av bioflygbränsle och reduktionen från det bränsle vi använder är närmre 85 procent ur ett livscykelperspektiv.

• Bioflygbränslet köps in som en tjänst och tankas in på någon av Swedavias 10 flygplatser. Detta ger en faktisk reduktion av koldioxid ur ett livscykelperspektiv för bränslet, det vill säga det handlar inte om en klimatkompensation.

• I enlighet med gällande bränslekrav blandas bränslet in med traditionellt bränsle och används i befintlig flygplansteknik och infrastruktur på flygplatser.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.