På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Miljö

Miljöfrågor är prioriterade på Visby Airport och flygplatsen arbetar ständigt inom flera olika områden för att minska sin miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning är två områden som står i fokus.

Flygplatsens klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett internationellt program, Airport Carbon Accreditation, som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Visby Airport ägs och drivs av Swedavia – en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Swedavias mål är att ha nollutsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020. Swedavias miljöarbete är även certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Biologisk mångfald

Visby Airport har en rik flora och fauna. Stora delar av flygplatsen sköts som slåttermarker och här trivs många olika växt- och djurarter – flera av dem sällsynta.

Biologisk mångfald på Visby Airport - läs mer

Verksamheten vid Visby Airport ger utsläpp till vatten, mark och luft. Omgivningen påverkas även av ljud och buller från flygtrafiken.

Luft, mark och vatten

Den största utsläppskällan av koldioxid på flygplatsen är själva flygverksamheten. Flygverksamhetens utsläpp består huvudsakligen av förbränningsavgaser och metaller från flygplanen. En annan del av utsläppen är marktransporter till och från flygplatsen.

Dagvatten från plattor och rullbana samlas upp och återvinns. Med denna teknik återvinns de avisningsmedel som används, så som urea och glykol, samt att man bidrar till minskad förbrukning av grundvatten. Dagvattnet som samlas upp i miljödammarna användas till bevattning av en närliggande golfbana. Användningen av ban– och flygplansavisningskemikalier har varit mycket begränsad. På grund av det milda vädret har både användningen av urea och glykol minskat.

Brandövningar sker huvudsakligen med gasol som bränsle och enbart vatten som släckmedel.  Detta förhindrar utsläpp av oförbränt bränsle och släckmedelsrester till mark och vattenmiljö.

Driften av flygplatsen omfattar även uppvärmning av fastigheter. Uppvärmning sker idag med olja och el. Även andningshjälpmedel och banbelysning nyttjar el. Utsläppen lokalt består av förbränningsprodukter från eldningsolja och diesel.

Swedavia, tidigare LFV, har under 2007 låtit utföra PCB-inventeringar vid flygplatserna. En inventering av PCB-haltiga byggnadsmaterial har genomförts vid Visby Airport liksom en inventering av eventuella föroreningar i marken på området.

Provtagning sker även i fyra privata vattentäkter och i flygplatsens gamla vattentäkt, vilken efter att kommunalt vatten anslöts till flygplatsen enbart brukas till tvätt av fordon och fyllning av brandbilar samt bevattning.

Buller

Flygplatsen arbetar mycket aktivt med bebyggelseplanering. Genom att förändra in- och utflygningsmetodik i söder och genom att hålla möten med piloter och flygtrafikledning arbetar man för att begränsa flygbullerexponering av bostäder och annan störningskänslig verksamhet. Flygplatsen är belägen nära havet varför enbart korta flygvägar över land behövs för dagens linjefart, då den största delen av kommersiell trafik riktas mot fastlandet.

Miljöprojekt

Följande miljöprojekt pågår som en del av miljömålen vid Visby Airport:
  • Planeringsarbete pågår för att kunna ersätta fossilbränsle med en fastbränsleanläggning för uppvärmning av stationsbyggnad och driftbyggnad på Visby Airport.
  • Utbildning i ecodriving (sparsam körning).
  • Utbyte av bilar till miljöfordon.
  • Visby Airport arbetar aktivt med bullerpåverkan genom bebyggelseplanering och förändrad in- och utflygningsmetodik från flygplatsen.

Följ flygningar

Nyfiken på vilket flyg som passerade uppe i luften? Vill du ha information om en flygning som ägde rum nära din bostad? Med WebTrak hittar du information om flygplan som flyger till och från flygplatsen samt detaljer om varje flygning. Du kan också skicka in dina synpunkter till Swedavia.

Miljöprövning Visby Airport

Swedavia ansökte om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Visby Airport i början av 2013. Syftet med ansökan var att få ett tillstånd baserat på den nuvarande miljölagstiftningen, miljöbalken, och att säkra verksamheten på lång sikt. Med det nya miljötillståndet följer bland annat reglering av civila och militära flygvägar, bullernivåer,  kemikalie- och avfallshantering samt flygplatsens utsläpp till vatten. Prövningsinstansernas beslut för Visby Airport är delvis överklagat och det nya miljötillståndet har därför inte tagits i anspråk än.

Läs mer

Samråd 2012-06-18 - pdf