Gå till innehåll

Visby Airport – leverantör av biologisk mångfald

På gräsmarken längs med rullbanan på Visby Airport lever många växt- och djurarter, flera av dem sällsynta.

Det är allmänt känt att odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker är värdefulla ur ett naturvärdesperspektiv. Däremot är det först på senare år som andra människoskapade miljöer, till exempel flygplatser, har visat sig vara rika på olika arter av växter och djur.

Vissa av landskapets nya miljöer, som exempelvis flygplatser, stationsområden och kraftledningsgator, påminner om det gamla jordbrukslandskapet. Runt start- och landningsbanorna på en flygplats finns vanligen 50 till 150 meter gräsyta på varje sida. Gräset slås flera gånger under sommaren, så att höjden inte överskrider 10–20 centimeter. Med en banlängd runt 2 500 meter finns det cirka 75 hektar slåttermark på varje flygplats. Vid inflygningen till en flygplats behövs dessutom hinderfria ytor. Avverkningen av träd skapar buskmarker där bland annat flera fjärilsarter trivs.

På Visby Airport finns flera områden med höga naturvärden: alvarmark i söder och norr, ängsmark och blomrik gräsmark. 2013 gjordes en inventering där man undersökte förekomsten av skalbaggar, gaddsteklar, dagfjärilar och kärlväxter. Totalt hittades 311 olika arter av växter och djur, varav 20 är rödlistade – det bedöms alltså att arterna riskerar att dö ut. Dessutom fann man svartfläckig blåvinge, apollofjäril och fältsippa, som alla finns med i EU:s habitatdirektiv. Habitatdirektivet syftar till att säkra den biologiska mångfalden genom att bevara naturliga livsmiljöer samt den vilda floran och faunan.