Gå till innehåll

Brommaunikt spektrum

Förutom ljudnivån utomhus har även ljudets frekvensspektrum betydelse för behovet av bullerisoleringsåtgärder på byggnader. I vanliga fall tillämpas på Swedavias flygplatser ett standardspektrum som heter C4 och baseras på jettrafik.

Den dämpning som behöver vidtas på respektive byggnad beror på vilket frekvensspektrum som ljudnivån utomhus består av. För att dämpningen ska bli optimal behöver den anpassas efter vilket ljudspektrum ljudkällan, det vill säga den dygnsekvivalenta ljudnivån, som Brommas flygtrafik har.

Kartläggningen av flygtrafik på Bromma visar att propellertrafik och jettrafik står för ungefär hälften var av bullerbidraget till den ekvivalenta ljudnivån. Varken ljudspektrum C4 för jettrafik eller C1 för propellertrafik ger därför en korrekt bild av trafiken på Bromma.

För att få ett ljudspektrum som är bättre anpassat efter Brommas flygtrafik har ett Brommaspecifikt ljudspektrum tagits fram. Det spektrum som är framtaget för Bromma beskriver ljudet på ett mer rättvisande sätt jämfört med ett alternativt standardspektrum med hänsyn till att nuvarande trafik på Bromma är en blandning av jet- och propellertrafik.