För grannar

Här hittar du som är granne till Bromma Stockholm Airport aktuell information som berör dig.

Vill du veta mer om det senaste som händer kring utvecklingen av flygplatsen? Läs mer här om hur vi moderniserar Bromma.

 

Information och nyhetsbrev

Här publicerar vi aktuell information och material om Bromma Airports utveckling.

Aktuellt

Ett arbete med att förlänga den befintliga dagvattenrännan genomförs på platta 1. Arbetet utförs nattetid och påbörjas den 8 april efter kl. 22.00 och kommer pågå under två veckor.

Vad gör Swedavia för att minimera eventuella störningar?

Swedavia arbetar proaktivt för att arbetena ska påverka grannar och resenärer så lite som möjligt.

  • Vi gör hela tiden vårt yttersta för att välja så tysta arbetsmetoder och maskiner som möjligt
  • I största möjliga mån förläggs störande arbete till dagtid, helgfria vardagar
  • Störande arbete sker, om möjligt, bakom mobila skärmar
  • Vid lastning används vid behov gummerade flak på lastbilarna för att minska bullret

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev till Brommas grannar maj 2019 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar december 2018 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar maj 2018 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar jul 2017 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar november 2017 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar juni 2017 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar 7 mars 2017 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar 9 december 2016 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar 22 maj 2016 (pdf)

Nyhetsbrev "Det våras – om gallring av träd och växtlighet kring flygplatsen" (pdf)

Bullerisolering

I april 2011 fick Bromma Stockholm Airport ett miljövillkor för bullerisolering av byggnader i flygplatsens närhet.

Det innebär att Swedavia ska vidta bullerisolerande åtgärder för byggnader vilka utvändigt utsätts för maximala bullernivåer på 80 dB(A) eller högre, orsakat av flygtrafiken. Fastigheter som enligt fastighetsregistret innehåller bostäder, skolor, daghem eller vårdinrättningar utreds. För att en byggnad ska få isoleringsåtgärder ska ekvivalenta ljudnivån över ett årsmedeldygn inomhus även överstiga 30 dB(A).

Enligt villkoret ska åtgärderna på fastigheterna baseras på beräknade ljudnivåer. Förutsättningarna för beräkningarna har förändrats under arbetets gång. Den sista oktober 2011 fastställde Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket en revidering av nu gällande beräkningsmetod för flygbuller. Denna revidering anger bland annat att hänsyn ska tas till terrängskillnader. Detta resulterar i att de beräknade ljudnivåerna förändras för vissa byggnader runt flygplatsen.

Swedavia har även genomfört en utredning för att få fram det specifika ljudspektrum (fördelning mellan högfrekvent och lågfrekvent ljud) som flygtrafiken vid Bromma flygplats orsakar. Hänsyn till detta tas när fastighetens bullerisoleringsförmåga fastställs.

Ingen åtgärd

När inomhusnivån i en fastighet bedöms ligga i nivå med målvärdet 30 dB(A) eller under detta erbjuds inga bullerisolerande åtgärder på fastigheten.

I de fall där inomhusnivån i fastigheten ligger något över målnivån 30–31 dB(A) anser Swedavia inte att det i förhållande till kostnaden är miljömässigt motiverat att vidta åtgärder på fastigheten för att reducera inomhusnivån med 1 dB(A).

Utöver målvärdet på 30 dB(A) inomhus, enligt villkoret, ska alltid en bedömning göras av miljönyttan av en åtgärd i relation till kostnaden enligt 2 kapitlet 7§ Miljöbalken. I denna paragraf står angivet att ”Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Att en rimlighetsbedömning ska göras mellan miljönyttan och kostnaderna framgår även av Miljööverdomstolens domskäl (sid 20–21) som anger att tillsynsmyndigheten har att göra denna rimlighetsbedömning i tvistiga fall. Tillsynsmyndighet är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Enligt villkoret ska flygplatsen årligen utvärdera behovet av bullerisoleringsåtgärder baserat på föregående års flygtrafik. Om bullerkurvorna växer eller förändras kan fastighet som ej åtgärdas nu komma att ha behov av åtgärder längre fram. Fastighetsägaren blir då kontaktad av Swedavia som även har en årlig redovisningsskyldighet till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Inventering och beräkning inomhus

Synpunkter på åtgärd/bedömning

Frågor och svar

 

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Brommas bullerisoleringsprojekt eller har frågor kring bullerisoleringen kan du ringa eller e-posta till oss.

Telefon: 010-109 40 00
E-post: bullerisolering@brommaairport.se

Telefontjänsten tar emot ditt ärende så att vi kan ta fram underlag innan vi återkommer kring dina frågor. Vårt mål är att kontakta dig inom tre arbetsdagar.

Bullerberäkning

För att bestämma vilka byggnader som omfattas av villkoret genomförs årliga bullerberäkningar. Resultatet visas i karta med föregående års bullerkurva.

Beräkning av buller utomhus

Enligt villkoret ska beräknade ljudnivåer, och inte ljudmätningar, användas för att bestämma isoleringsbehoven på fastigheter i flygplatsens närhet. Nya beräkningar tas fram varje år. Beräkningar görs av kurvor för maximal ljudnivå 80 dB(A), FBN 60 dB(A) (FBN = Flygbullernivå) samt medelljudnivåkurvor, så kallade Leq-kurvor, för att identifiera de hus som kvalificerar för bullerutredning och eventuella bullerisoleringsåtgärder.

Flygbuller beräknas varje år baserat på flygplansflottans exakta flygvägar och räknas fram i enlighet med en internationell modell efter årets slut. Beräkningarna genomförs enligt det sätt som myndigheterna (Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten) i Sverige har angett. Myndigheterna har under hösten 2011 uppdaterat metodkraven vilket innebär att även hänsyn till terräng ska tas i beräkningen.

Kartorna till höger visar kurvan för maximal ljudnivå 80 dB(A) för ett årsmedeldygn samt medelljudnivåkurvor, Leq-kurvor, ned till ljudnivå 54 dB(A) för respektive års utfall.

För att beräkna dimensionering av åtgärdsbehov används vanligen ett standardspektrum som beskriver bullrets sammansättning baserat på buller från en trafiktyp. Brommas buller består av en 50-procentig blandning av jettrafik och propellertrafik. För att få ett ljudspektrum som är anpassat efter Brommas bullersituation har ett Brommaspecifikt ljudspektrum tagits fram då det beskriver bullersituationen på ett mer rättvist sätt.

Inventering och beräkning inomhus

Ljudnivån inomhus utreds för samtliga fastigheter inom bullerkurvan för maximal ljudnivå 80 dB(A). För att beräkna inomhusvärden bedöms husets egen fasadisolering i relation till utomhusvärdet.

Inventering och bullerisoleringsberäkning görs av oberoende konsulter från externa företag. Merparten av alla byggnader inventeras genom ett invändigt platsbesök. I områden med par- och kedjehus kan beräkning för flera fastigheter göras baserat på referensobjekt i området. I flerbostadshus görs inventering i de lägenheter som bedöms ha sämst förutsättningar bullermässigt.

För att få fram byggnadens isoleringsförmåga används en beräkningsmetod som bygger på svensk standard SS-EN 12354-3. Den beräknar total ljudisolering mot flygbuller inklusive inverkan av fönster, eventuella friskluftsventiler, väggar och tak. Vid genomgång av byggnaden görs en bedömning av varje ingående konstruktions ljudisolering mot flygbuller. Här tas bland annat hänsyn till fönsterstorlek, fönstertyp, glastjocklek, kondition på tätningslister, väggtyp, takkonstruktion och rumsstorlek.

Enligt domen från Miljööverdomstolen är det enbart de hus som har inomhusnivåer överstigande medelljudnivå 30 dB(A) som kvalificerar sig för åtgärder. Swedavias riktlinjer för vilka rum som åtgärdas baseras på Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOS FS2005:6). Rum för sömn, vardagsrum, kök med matplats eller separat matplats kan bli aktuella för åtgärd. Bullernivåerna kan variera i olika rum vilket gör att vissa rum kan behöva åtgärdas medan andra uppfyller kraven i villkoret. Vid bestämning av åtgärder vägs även in om åtgärden är ekonomiskt rimlig i förhållandet till miljönyttan, enligt 2 kap 7§ Miljöbalken.

Det isoleringsbehov som identifieras vid beräkningen i de inventerade fastigheterna resulterar i ett åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget skickas som en bilaga till det avtal om bullerisolerande åtgärder som Swedavia erbjuder fastighetsägaren.

Exempel på åtgärder från bullerisoleringsarbeten på Swedavias flygplatser:

  • Byte av tätlister
  • Glasbyte i befintligt fönster/fönsterdörr
  • Byte/installation av ljuddämpad ventil
  • Byte av befintligt fönster/fönsterdörr

Frågor och svar om bullerberäkning

Mer om beräkningsmetoden

Lämna dina synpunkter på flygbuller

Flygplatsen arbetar kontinuerligt för att minska bullret från flygtrafiken och i det arbetet är det viktigt att vi tar till oss, och kartlägger, de synpunkter vi får om buller.

Till kontaktformuläret