På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

{{importantAnnouncement.Body}}

För grannar

Här hittar du som är granne till Bromma Stockholm Airport aktuell information som berör dig.

Är du nyfiken på de flyg som passerar där du bor och vill veta mer? Genom tjänsten WebTrak kan du se flygningarna till och från Bromma Stockholm Airport och detaljerad information om dem.

Du kan läsa mer om ett projekt som erbjuder isolering till de fastigheter som har bullernivåer utanför tillåtna värden på sidan Bullerisolering.

Vill du veta mer om det senaste som händer kring utvecklingen av flygplatsen? Läs mer här om Brommas utveckling

Nyhetsbrev och information till grannar

Här publicerar vi information och material om Brommas utveckling som har kommunicerats till flygplatsens grannar.

Nyhetsbrev till Brommas grannar 9 december 2016 (pdf)

Nyhetsbrev till Brommas grannar 22 maj 2016 (pdf)

Information om kommande arbeten på Bromma Stockholm Airport (pdf)

Nyhetsbrev "Det våras – om gallring av träd och växtlighet kring flygplatsen" (pdf)

Malmö Aviation sänker utsläppen med 40 % 


Tidningen Cityflygplatsen gavs ut 2014-2015 och innehöll bland annat information om utvecklingen av Bromma Stockholm Airport. Tidningen har idag ersatts av nyhetsbrev, som skickas ut till boende i området.

Bullerisolering

I april 2011 fick Bromma Stockholm Airport ett miljövillkor för bullerisolering av byggnader i flygplatsens närhet.

Det innebär att Swedavia ska vidta bullerisolerande åtgärder för de byggnader som utvändigt har en maximal bullernivå 80 dB(A) eller högre, orsakat av flygtrafiken. Fastigheter som enligt fastighetsregistret innehåller en bostad, skola, daghem eller vårdinrättning utreds. För att en byggnad ska få isoleringsåtgärder ska medelljudnivån inomhus även överstiga 30 dB(A).

Enligt villkoret ska åtgärderna på fastigheterna baseras på beräknade ljudnivåer. Förutsättningarna för beräkningarna har förändrats under arbetets gång. Den sista oktober 2011 fastställde Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket en revidering av nu gällande beräkningsmetod för flygbuller. Denna revidering anger bland annat att hänsyn ska tas till terrängskillnader. Detta resulterar i att de beräknade ljudnivåerna förändras för vissa byggnader runt flygplatsen.

Swedavia har även genomfört en utredning för att få fram det specifika ljudspektrum (fördelning mellan högfrekvent och lågfrekvent ljud) som flygtrafiken vid Bromma flygplats orsakar. Hänsyn till detta tas när fastighetens bullerisoleringsförmåga fastställs.

Ingen åtgärd

Då inomhusnivån i en fastighet bedöms ligga i nivå med målvärdet 30 dB(A) eller under detta erbjuds inga bullerisolerande åtgärder på fastigheten.

I de fall där inomhusnivån i fastigheten ligger något över målnivån 30-31 dB(A) anser Swedavia inte att det i förhållande till kostnaden är miljömässigt motiverat att vidta åtgärder på fastigheten för att reducera inomhusnivån med 1 dB(A).

Utöver målvärdet på 30 dB(A) inomhus, enligt villkoret, ska alltid en bedömning göras av miljönyttan av en åtgärd i relation till kostnaden enligt 2 kapitlet 7§ Miljöbalken. I denna paragraf står angivet att ”Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Att en rimlighetsbedömning ska göras mellan miljönyttan och kostnaderna framgår även av Miljööverdomstolens domskäl (sid 20-21) som anger att tillsynsmyndigheten har att göra denna rimlighetsbedömning i tvistiga fall. Tillsynsmyndighet är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Enligt villkoret ska flygplatsen årligen utvärdera behovet av bullerisoleringsåtgärder baserat på föregående års flygtrafik. Om bullerkurvorna växer eller förändras kan fastighet som ej åtgärdas nu komma att ha behov av åtgärder längre fram. Fastighetsägaren blir då kontaktad av Swedavia som även har en årlig redovisningsskyldighet till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Allmänna råd Folkhälsomyndigheten

Kontakta projektet

Om du vill komma i kontakt med Brommas bullerisoleringsprojekt eller har frågor kring bullerisoleringen kan du ringa eller e-posta till oss.