Gå till innehåll

Frågor och svar bullerisolering

Frågor och svar om bullerisolering.

Vilka är berättigade till bullerisoleringsåtgärder?

De fastigheter som ligger inom området för maximal ljudnivå 80 dB(A) utreds årligen. De fastigheter med en medelljudnivå överstigande 30 dB(A) inomhus kvalificerar sig för åtgärder. Läs vidare i Inventering och åtgärder.

Hur informeras berörda fastighetsägare?

Swedavia kontaktar årligen de fastighetsägare innanför området max 80 dB(A) med en medelljudnivå inomhus överstigande 30 dB (A).

Vilka rum kan bli aktuella för åtgärder?

Swedavias riktlinjer för vilka rum som åtgärdas baseras på Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOS FS2005:6). Rum för sömn, vardagsrum, kök med matplats eller separat matplats kan bli aktuella för åtgärd.

Vilka byggnader på min fastighet kan få åtgärder?

När det gäller bostäder åtgärdas huvudbyggnaden på fastigheten. Komplementbyggnader t.ex. gäststugor, ska åtgärdas om huset har ett bygglov samt är en bostadsbyggnad. Med bostadsbyggnad avses byggnader som uppfyller den standard och utformning som anges i Boverkets byggregler BBR 2006:12 avsnitt 3:21 för bostadsutformning samt vad gäller självständiga äldre bostadsbyggnader den standard och utformning som gällde vid tidpunkten för bostadsbyggnadernas uppförande.
Komplementbyggnader utan bygglovsplikt, till exempel friggebodar och lekstugor, åtgärdas inte.

Måste åtgärder genomföras på fastigheten, eller kan man tacka nej?

På avtalet om bullerisoleringsåtgärd finns valet att tacka nej till åtgärd. Avtalet signeras och returneras till oss. Väljer du att tacka nej i detta skede finns det möjlighet att återkomma senare för att bli erbjuden bullerisolerande åtgärder. Detta förutsätter att bullernivåerna inte har minskat i området. Tidsfristen för färdigställande av åtgärderna är då ett år.

Vad händer när jag har undertecknat avtalet?

Du får ett brev med information om den entreprenör som ska genomföra arbetet och som vidare kommer att ha den löpande kontakten med dig. Entreprenören kontaktar dig för att boka in tid för att mäta och bedöma materialbehov (glas, fönster, ventiler etc.). Efter mätning läggs en beställning på materialet och så snart entreprenören får leveransbesked kontaktas du igen och du får en tidplan för när arbetet kan utföras.

Vad händer om fastighetsägaren och Swedavia är oense?

Om oenighet uppstår mellan Swedavia och fastighetsägaren, till exempel vilka åtgärder som ska vidtas eller hur de ska utformas, kan fastighetsägaren hänskjuta den tvistiga frågan till tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen Stockholms stad, för beslut.

Hur övervakas att bullerisoleringsvillkoret följs?

Flygplatsens tillsynsmyndighet är Miljöförvaltningen i Stockholms stad. De bevakar att Swedavia uppfyller gällande bullerisoleringsvillkor genom bland annat kontinuerliga avstämningar, informationsutbyte samt flygplatsens årliga miljörapport.

Mitt hus ligger precis utanför begränsningskurvan max 80 dB(A). Kommer mitt hus ändå utredas för bullerisolering?

Nej, tyvärr. Husen ligger tätt runt Bromma. Om "vi rundar av" begränsningen kommer genast nya hus att bli föremål för ny avgränsningsproblematik. Därför går vi strikt på det område som vår miljödom anger.

Varför erbjuds jag ventiler? Ventiler släpper väl in buller?

Fönster som åtgärdas blir tätare än tidigare vilket innebär att man med hjälp av tilluftsventiler behöver kompensera för det eventuella luftläckage och självdrag man haft innan.

Det är i övrigt upp till varje fastighetsägare att bevaka de rekommendationer och normer som finns för luftflöden och ventilation. Se Boverkets Byggregler, BBR avsnitt 6.2.