Gå till innehåll

Frågor och svar om bullerberäkning

Vi har själva uppmätt ljudnivåer högre än 80 dB(A) utomhus. Vad gäller?

Uppmätta ljudnivåer kan lokalt variera flera dB beroende på väderförhållande, mätmetod och händelseförlopp Enligt villkoret från domstolen ska bullerisoleringsbehovet baseras på beräknade ljudnivåer. Villkoret följs upp årligen och kurvor tas fram baserat på föregående års trafik enligt de riktlinjer som finns i kvalitetssäkringsdokumentet. Hela året måste beaktas. Detta är viktigt eftersom bullernivåerna varierar kraftigt med väder och vind och inte bara faktumet att operationstyperna i sig varierar över en viss punkt.

Ljudnivåer från flygplan varierar kraftigt under året och långtidsmätningar är ett måste om man ska jämföra med beräkningar. Det är därför domstolen stipulerar beräknade ljudnivåer.

Gör Swedavia inga mätningar på marken?

Mätdata från en mätstation vid Flysta används för att jämföra beräknade ljudnivåer med uppmätta nivåer. Utifrån mätdata från mätstationen och en mätning som gjordes av WSP år 2009, cirka 450 meter från sidan av rullbanan, har Swedavia kartlagt aktuella ljudspektra från flygtrafiken vid Bromma. Dessutom har information tagits fram om bullerbidraget från starter respektive landningar. Kartläggningen visar att propellertrafik och jettrafik står för ungefär hälften var av bullerbidraget till den ekvivalenta ljudnivån.

Får Swedavia verkligen ta fram ett eget spektrum?

I svensk standard SS 25267 finns exempel på ljudspektra för olika trafikslag. För flygtrafik anges i standarden att till exempel ljudspektra i NBI 47 och Nordtest (dokument som har tagits fram för att beskriva frekvensspektra från olika flygplanstyper) kan användas. Standarden anger också att specifika ljudspektra kan tas fram när mätdata finns tillgängligt och när dessa kan ge ett mer rättvisande resultat än standardspektra. Valet av det specifika spektrumet för Bromma har medfört att isoleringsåtgärderna har ökat markant jämfört med om ett "normalt" jet-spektrum hade valts, då ett lågfrekvent ljud kräver mer åtgärder.

Hur tas hänsyn till höjdskillnader i terräng runt flygplatsen?

Myndigheterna har under hösten 2011 uppdaterat kvalitetssäkringsdokumentet som styr beräkningsmetodiken. Uppdateringen innebär bland annat att hänsyn ska tas till topografiska förhållanden om det för avståndet källa/mottagare finns en variation på mer än 10 procent, se figur 1. Runt flygplatsen finns det några platser där variationen är strax över 10 procent av avståndet mellan ljudkälla och mottagare.

 


Figur 1. Hänsyn till topografi ska tas när avståndet mellan faktisk mark (röda husets marknivå) och plan mark är 10 procent eller mer av avståndet mellan ljudkällan (flygplan) och plan mark. Streckad linje illustrerar marknivå under flygplatsens referenshöjd.