Gå till innehåll

Inventering och beräkning inomhus

Ljudnivån inomhus utreds för samtliga fastigheter inom bullerkurvan för maximal ljudnivå 80 dB(A). För att beräkna inomhusvärden bedöms husets egen fasadisolering i relation till utomhusvärdet.

Inventering och bullerisoleringsberäkning görs av oberoende konsulter från externa företag. Merparten av alla byggnader inventeras genom ett invändigt platsbesök. I områden med par- och kedjehus kan beräkning för flera fastigheter göras baserat på referensobjekt i området. I flerbostadshus görs inventering i de lägenheter som bedöms ha sämst förutsättningar bullermässigt.

För att få fram byggnadens isoleringsförmåga används en beräkningsmetod som bygger på svensk standard SS-EN 12354-3. Den beräknar total ljudisolering mot flygbuller inklusive inverkan av fönster, eventuella friskluftsventiler, väggar och tak. Vid genomgång av byggnaden görs en bedömning av varje ingående konstruktions ljudisolering mot flygbuller. Här tas bland annat hänsyn till fönsterstorlek, fönstertyp, glastjocklek, kondition på tätningslister, väggtyp, takkonstruktion och rumsstorlek.

Enligt domen från Miljööverdomstolen är det enbart de hus som har inomhusnivåer överstigande medelljudnivå 30 dB(A) som kvalificerar sig för åtgärder. Swedavias riktlinjer för vilka rum som åtgärdas baseras på Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOS FS2005:6). Rum för sömn, vardagsrum, kök med matplats eller separat matplats kan bli aktuella för åtgärd. Bullernivåerna kan variera i olika rum vilket gör att vissa rum kan behöva åtgärdas medan andra uppfyller kraven i villkoret. Vid bestämning av åtgärder vägs även in om åtgärden är ekonomiskt rimlig i förhållandet till miljönyttan, enligt 2 kap 7§ Miljöbalken.

Det isoleringsbehov som identifieras vid beräkningen i de inventerade fastigheterna resulterar i ett åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget skickas som en bilaga till det avtal om bullerisolerande åtgärder som Swedavia erbjuder fastighetsägaren.

Exempel på åtgärder från bullerisoleringsarbeten på Swedavias flygplatser:

  • Byte av tätlister
  • Glasbyte i befintligt fönster/fönsterdörr
  • Byte/installation av ljuddämpad ventil
  • Byte av befintligt fönster/fönsterdörr