Gå till innehåll

Synpunkter på åtgärd/bedömning

Flygplatsen lägger stor vikt vid att behandla alla grannar lika och rättvist och följer därmed de allmänna råd (SOSFS 2005:6) som finns kring flygbullerisolering utan att göra undantag. Vidare tillämpas policyregler avseende bedömning om miljönyttan av en åtgärd i relation till rimlighet i kostnader.

Flygbullerisolering

Swedavias beräkningsunderlag kan lämnas ut till fastighetsägaren på begäran till Bullerisoleringsprojektet på e-post bullerisolering@brommaairport.se eller via telefontjänst: 010-109 40 14. Där kan även frågor lämnas till projektet som vid önskemål kontaktar fastighetsägaren.

Då bullervillkoret är baserat på beräknade medelvärden är enskilda ljudmätningar hos fastighetsägare inte aktuella före eller efter åtgärd.

Vid en eventuell tvist mellan Swedavia och fastighetsägaren om behov av åtgärder eller deras utformning ska frågan hänskjutas till tillsynsmyndigheten för beslut. Åtgärderna ska i sådana fall vara vidtagna inom ett år efter lagakraftägande avgörande, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

Tillsynsmyndighet för Bromma Airports miljövillkor är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

Så här hanteras en tvist:

  1. Tvist anmäls genom att du som fastighetsägare kontaktar Miljöförvaltningen via telefon eller e-post för att informera om ditt ärende.
  2. Miljöförvaltningen skickar krav till Swedavia som handlägger ärendet. Swedavias svar skickas till Miljöförvaltningen med flygplatsens bedömning.
  3. Miljöförvaltningen meddelar dig Swedavias svar. Efter det informerar du Miljöförvaltningen om du är nöjd med Swedavias beslut eller inte.
  4. Känner du dig nöjd, avslutar Miljöförvaltningen ärendet och meddelar Swedavia ditt beslut.
  5. Känner du dig inte nöjd, ska Miljöförvaltningen fatta ett beslut och meddela dig och Swedavia.
  6. Beslutet kan överklagas av den part som beslutet går emot, fastighetsägaren eller Swedavia. Länsstyrelsen fattar beslut vid överklagande.

Kontakt

Sara Nilsson, 08-508 289 34, sara.e.nilsson@stockholm.se