Miljön på Ronneby Airport

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet, till exempel med flygbranschen.

rapsblommor

Ronneby Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ett av de viktigaste miljömål vi har jobbat hårt med senaste åren på Ronneby Airport är att till år 2020 nå nollutsläpp av fossil koldioxid. Det målet nådde vi redan hösten 2016. Då hade vi eliminerat alla utsläpp av fossil CO2 från vår egen verksamhet. Våra fordon går på HVO 100 diesel. HVO 100 diesel är 100 % förnybar och tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall.

Miljörapportering

Miljörapportering Ronneby Airport 2018, pdf

Kontakt

Namn: Sara Carlsson
Telefon: 010-109 55 96
E-post: sara.carlsson@swedavia.se

Miljöprojekt

Ronneby Airport arbetar med att minska energi- och bränsleförbrukningen bland annat genom att under sommarperioden vända våra bergvärmepumpar till kylfunktion samt genom användning av rörelsedetektorer för belysning.

Allt avfall från flygplatsens egen verksamhet sorteras. Det avfall som går att återvinna tas omhand i regionen och den del av avfallet som deponeras är mycket liten. 

Miljöpåverkan

Den direkta miljöpåverkan som orsakas av Ronneby Airports verksamhet är uppkomst av avfall och förbrukning av naturresurser.

Så påverkar flygplatsen miljön

Den indirekta miljöpåverkan som uppkommer genom andra företags verksamheter är till största del buller från startande och landande flygplan samt utsläpp till luft från dessa. På flygplatsen tillämpas miljörelaterade avgifter vilket innebär att de flygplan som bullrar mycket eller släpper ut mycket avgaser får betala högre avgift.

Behovet av kemikalier för avisning och halkbekämpning beror på vädret och kan variera mycket mellan olika år. Under vintertid sprutas glykol på flygplanen för att förhindra isbildning. Cirka åttio procent av all använd glykol samlas upp eftersom glykolspill orsakar syrebrist i vatten.

Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanorna. På flera flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar även till övergödning.

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.