Information och Allmänna villkor för bokning av parkering hos Swedavia

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller när privatpersoner förbokar parkeringsplats på Swedavia AB:s parkeringsområden. Bokning kan göras antingen via hemsidan www.swedavia.se eller i vår mobilapp som kan laddas ner på App Store och Google Play.

Utöver de allmänna villkoren finns särskilda villkor som gäller för just den parkeringsprodukt du har valt.

 

Definitioner

Swedavia: Swedavia AB, 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Kunden: Den person/företag som anges som kund i bokningsdialogen.

Ovan kallas också Part eller gemensamt Parter.

Bokningsdialog: Bokningssystemet på Swedavias hemsida eller mobilapp där Kunden väljer produkt, parkeringstid, tilläggstjänster m.m.

Bokningsnummer: Ett registreringsnummer som används för att identifiera Kundens bokning vid infart till parkeringsområdet. 

Ordinarie taxa: Löpande priser för icke förbokad parkering.

Produkt: Tillgång till parkeringsplats inom angivet parkeringsområde samt eventuella tilläggstjänster som kunden valt i bokningsdialogen.

Parkeringstid: Den tidsperiod som kunden har rätt att nyttja bokad produkt.

Produktinformation: Information och särskilda villkor framgår på respektive produktkort på vår web. Observera att olika villkor kan gälla för olika produkter varför det är viktigt att ta del av informationen/villkoren för just den produkt som du har valt vid slutförandet av ditt köp.

 

Bokning

Bokning av p-plats sker via Swedavias hemsida eller mobilapp.

Den kortaste respektive längsta tillåtna parkeringsperiod kan variera mellan olika produkter och säsong. För att ta reda på vilka produkter som finns tillgängliga för just din resa måste du knappa in infartsdatum och tid samt utfartsdatum och tid och därefter klicka vidare på ”sök pris”. De områden med tillgänglig kapacitet kommer då att visas.

Den kortaste parkeringstiden vid förbokning är 24 timmar. Maximal parkeringstid kan variera över säsong och produkt, men är aldrig längre än 90 dygn.

Bokningen är bindande när Kunden har godkänt debiteringen, de allmänna villkoren och lagring av personuppgifter (se vidare punkt "Personlig Data") samt har mottagit bekräftelse på bokningen från Swedavia.

Gratis avbokning kan ske upp till 2 timmar före bokad ankomsttid. Ingen återbetalning sker för sen avbokning eller för outnyttjad parkeringstid.

Ombokning kan ske upp till 2 timmar före bokad ankomsttid.

Det åligger kunden att hitta till rätt parkeringsområde. Om kunden parkerar på ett annat parkeringsområde än det som står på bokningen, är kunden betalningsansvarig för båda parkeringsplatserna.

 

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan, i mobilappen samt vid bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser angivna i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Oberservera att priserna endast gäller vid förhandsbokning av parkeringsplats genom bokningsdialogen. Om kunden inte förhandsbokar sin plats gäller ordinarie priser.

Om den förbokade parkeringstiden överskrids (vid tidig ankomst eller sen utfart) kan en tilläggsavgift enligt ordinarie taxa debiteras. Tilläggsavgiften betalas direkt i bommen på väg ut från parkeringen.

Observera att ingen återbetalning sker vid outnyttjad parkeringstid.

 

Betalning

Betalning sker elektroniskt i samband med att bokningen genomförs. När Kunden har godkänt betalningstransaktionen har Swedavia rätt att debitera Kunden kostnaden för bokningen på kredit- eller betalkort som Kunden anger i bokningsdialogen. Godkänd betalning är en förutsättning för en giltig bokning.

Eventuell återbetalning vid avbokning sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen gjordes. Kunden erhåller vanligtvis betalningen inom 3–6 bankdagar, beroende på kortutgivande bank.


Villkor för nyttjande

Kunden har rätt att nyttja en parkeringsplats inom angivet område under angiven tidsperiod.

Om inte annat anges är parkeringsplatsen ospecificerad och Kunden får själv välja en ledig plats inom angivet område vid varje parkeringstillfälle. Swedavia garanterar platstillgång under Kundens parkeringstid. Observera att varje bokning berättigar kunden till 1 (en) infart och 1 (en) utfart, oavsett längd av bokning.

På bokningsbekräftelsen framgår vilka in- och utpasseringsregler som gäller för den bokade produkten. Vissa produkter kräver att fordonets registreringsnummer anges vid inpassering. I sådant fall måste fordonets registreringsnummer överensstämma med det registreringsnummer som angetts i bokningen. Kunden har möjlighet att ändra registreringsnummer för bokningen i enlighet med de ändrings- och avbokningsregler som beskrivs under avsnitt ”Bokning” ovan.

Avläsning av registreringsnummer sker digitalt varför det är viktigt att registreringsskylten är läsbar (även vintertid).

Parkering ska ske enligt anvisningar och parkeringsregler som är anslagna inom parkeringsområdet.

Uppställt fordon får inte vara belagt med körförbud. Skulle så vara fallet, kommer fordonet anses vara övergivet och anmälas till kommunen för fordonsflytt.

 

Överlåtelse

Bokad parkering får inte överlåtas eller upplåtas vidare utan Swedavias skriftliga medgivande.

 

Personliga data

Genom att godkänna de allmänna villkoren godkänner kunden att Swedavia, i enlighet med dataskyddsförordningen, för ett elektroniskt register över de personuppgifter kunden lämnat under bokningsförfarandet.

Uppgifterna används för att Swedavia ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden. Swedavia använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information och service rörande bokningen via e-post, telefon och sms.

Om kunden har gett sitt samtycke kan uppgifterna i kundregistret användas till marknadsföringsändamål, marknadsundersökningar inom Swedavia samt till utskick av erbjudanden, information, nyhetsbrev etc. via e-post. Kunden kan när som helst välja att tacka nej till detta.

För oss på Swedavia är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Du hittar hela vår integritetspolicy och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud på https://www.swedavia.se/om-swedavia/integritetspolicy/Force Majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver Swedavia och Kunden inte råder, fritager parterna såväl från skyldigheter som följer av detta avtal, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.

 

Ansvar

Glöm inte att låsa och tömma din bil. Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser.

 

Kontakt

Vid frågor angående bokning, parkeringsprodukten kontakta Swedavia. Kontaktuppgifter finner du på www.swedavia.se.
Eventuell reklamation ska skickas snarast till: parkering@swedavia.se