Gå till innehåll

Integritetspolicy

För oss på Swedavia är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. 

Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev eller väljer att få information från oss när du bokar parkering.

Så här ser Swedavia på det uppdaterade integritetsskyddet

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
  • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Swedavia AB (publ) ("Swedavia") behandlar dina personuppgifter.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Swedavia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
Swedavia AB
190 45 Stockholm-Arlanda

E-post: personuppgifter@swedavia.se

Vanliga frågor


Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Swedavia samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du använder våra parkeringar eller när du kontaktar oss.


Uppgifter som vi får från dig

1. Generellt

Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att stödja våra och flygbolagens processer, delta i en tävling, lämna synpunkter eller prenumerera på nyhetsbrev från oss.

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, ort, flightnummer, avreseort

Rättslig grund för behandlingen
Avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

2. Cookies

Ändamålet med behandlingen
Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

Personuppgifter
Språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). Läs mer om cookies här.

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

3. Om du parkerar bilen hos oss

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en förbokad eller drive-up parkering.

Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig
E-postadress, mobilnummer, fordonets registreringsnummer, betalkortsinformation.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal, samtycke

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

4. Om du använder våra VIP-tjänster

Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig
Namn, kundnummer, kontonummer, fakturanummer, passnummer, destination eller avreseort, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, födelsedatum, registreringsnummer för fordon.

Vi kan få dina personuppgifter från någon annan
I vissa fall kommer vi få dina personuppgifter från någon annan t.ex. bokningsföretag, bokningsagent, handlingagent, sekreterare, myndigheter, eventföretag, resebyråagent eller annan person för din räkning.

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera beställd VIP-tjänst.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal, samtycke

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

5. Kamerabevakning av flygplatsområdet

Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig
Bilder, filmsekvenser och i vissa fall ljud.

Ändamålet med behandlingen
Uppgifterna behandlas i syfte att uppfylla gällande säkerhetskrav för skydd av flygplats genom att förebygga, upptäckta och utreda hot och brott mot den allmänna säkerheten på Swedavias flygplatser.

Rättslig grund för behandlingen
Våra flygplatser är föremål för omfattande lagliga krav på säkerhetsåtgärder och som grund för denna behandling hänvisar vi till artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen (fullgörande av rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige).

Lagringstid
Information från övervakning av flygplatsområdet raderas inom en månad. Under speciella omständigheter och relaterade till specifika fall kan sådana uppgifter lagras under en längre period.

6. Hantering av assistans (PRM)

Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig
Namn, behov av PRM assistans, identitetsuppgifter (exempelvis bokningsnummer).

Vi kan få dina personuppgifter från flygplatsoperatörer, flygoperatörer och enskilda individer om det finns behov av PRM assistans.

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar information i mottagna meddelanden för att kunna utföra de uppgifter och ansvar som följer PRM-förordningen ((EG) nr 1107/2006).

Rättslig grund för behandlingen
Som grund för behandlingen hänvisas till artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen (fullgörande av rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer enligt EU: s PRM-förordning.

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att kunna uppfylla kraven i PRM förordningen.

7. Vårt öppna WiFi

Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig
Uppgifter om den uppkopplade enheten och e-postadress.

Ändamålet med behandlingen
Syftet med att samla in data i samband med användning av vårt öppna WiFi är att förbättra webbplatser och funktioner i den erbjudna WiFi tjänsten och vid behov kunna rikta marknadsförings erbjudanden till dig.

Rättslig grund för behandlingen
Personuppgifter som behandlas i samband med din användning av vårt öppna WiFi behandlas på grundval av artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen, med hänvisning till att behandling är nödvändig för följande legitima intressen som Swedavia eftersträvar såsom;

-       förbättring av tjänsten och nödvändig funktionalitet

-       vid behov kunna rikta marknadsföring av våra produkter och tjänster

-       i viss mån kontrollera att vårt öppna WIFI inte används för att ladda ner olagligt material eller på annat sätt används i strid med svensk lag

Lagringstid
Information från övervakning av flygplatsområdet raderas inom en månad. Under speciella omständigheter och relaterade till specifika fall kan sådana uppgifter lagras under en längre period.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Swedavia använder och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster. I de fall vi använder oss av externa leverantörer kommer vi att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver att dina personuppgifter ska behandlas enligt våra instruktioner.

Swedavia kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldigt att lämna information till myndigheter.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.


Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Swedavias Dataskyddsombud, personuppgifter@swedavia.se.


Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Definition av våra kanaler

Våra externa digitala kanaler omfattar vår webbplats Swedavia.se, Swedavias extranät, sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Youtube, chatbot, våra nyhetsbrev, digitala skärmar samt bannerannonsering.

Våra tryckta kanaler inkluderar vepor, affischer och broschyrer.