Buller

Bullerisolering

I april 2011 fick Bromma Stockholm Airport ett miljövillkor för bullerisolering av byggnader i flygplatsens närhet.

Swedavia utreder sedan dess årligen behovet av bullerisolering för de byggnader som utvändigt har en maximal bullernivå överstigande 80 dB(A) orsakat av flygtrafiken. Fastigheter som enligt fastighetsregistret innehåller en bostad, skola, daghem eller vårdinrättning utreds. För att en byggnad ska få isoleringsåtgärder ska medelljudnivån inomhus överstiga 30 dB(A).

Enligt villkoret ska åtgärderna på fastigheterna baseras på beräknade ljudnivåer. Förutsättningarna för beräkningarna har förändrats under arbetets gång. Den sista oktober 2011 fastställde Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket en revidering av nu gällande beräkningsmetod för flygbuller. Denna revidering anger bland annat att hänsyn ska tas till terrängskillnader. Detta resulterar i att de beräknade ljudnivåerna förändras för vissa byggnader runt flygplatsen.

Swedavia har även genomfört en utredning för att få fram det specifika ljudspektrum (fördelning mellan högfrekvent och lågfrekvent ljud) som flygtrafiken vid Bromma flygplats orsakar. Hänsyn till detta tas när fastighetens bullerisoleringsförmåga fastställs.

Miljööverdomstolens dom

Villkoret enligt domen som Högsta domstolen meddelade den 6 april 2011 är att den inte ger prövningstillstånd. Detta innebär att det villkor som finns i Miljööverdomstolens dom från 2010 gäller.

Luftfartsverket ska vidta bullerisolerande åtgärder på bostadshus (såväl permanentbebyggelse som fritidshus) samt sådana byggnader som skolor, daghem och vårdinrättningar vilka utsätts för maximala bullernivåer på 80 dB(A) eller högre. Dessutom ska bullerisolerande åtgärder vidtas på angivna bostadshus och byggnader som kan komma att utsättas för buller uppgående till FBN 60 dB(A) eller däröver. Ljudnivåerna inomhus efter vidtagna bullerisolerande åtgärder får inte överskrida 30 dB(A) som dygnsekvivalent ljudnivå. 

Vid bestämmande av vilka bostäder och byggnader som skall bli föremål för åtgärder ska teoretiska beräkningar av flygbuller göras med den beräkningsmodell för flygbuller som Försvarsmakten, Luftfartsverket och Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen fastställt i beslut den 26 februari 1998 eller den modell som kan komma att ersätta den nu angivna. 

Bullerskyddsåtgärderna ska utformas och utföras i samråd med fastighetsägarna. Åtgärderna ska vara vidtagna senast inom två år från det att dom i målet har vunnit laga kraft för då berörda byggnader och därefter inom ett år efter det att en byggnad har blivit berörd. Åtgärder skall vidtas allt eftersom flygtrafiken ökar.

Vid tvist mellan Luftfartsverket och fastighetsägaren om behov av åtgärder eller deras utformning ska frågan hänskjutas till tillsynsmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som skall utföras. Åtgärderna skall i sådana fall vara vidtagna inom ett år efter lagakraftägande avgörande, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

(Sedan den 1 april 2010 drivs de flygplatser som tidigare var en del av Luftfartsverket av det statliga bolaget Swedavia.)

Läs hela domen - pdf, 260 Kb (nytt fönster)

Frågor och svar

Vilka är berättigade till bullerisoleringsåtgärder?

De fastigheter som ligger inom området för maximal ljudnivå 80 dB(A) utreds årligen. De fastigheter med en medelljudnivå överstigande 30 dB(A) inomhus kvalificerar sig för åtgärder. Läs vidare i Inventering och åtgärder.

Hur informeras berörda fastighetsägare?

Swedavia kontaktar årligen de fastighetsägare innanför området max 80 dB(A) med en medelljudnivå inomhus överstigande 30 dB (A).

Vilka rum kan bli aktuella för åtgärder?

Swedavias riktlinjer för vilka rum som åtgärdas baseras på Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOS FS2005:6). Rum för sömn, vardagsrum, kök med matplats eller separat matplats kan bli aktuella för åtgärd.

Vilka byggnader på min fastighet kan få åtgärder?

När det gäller bostäder åtgärdas huvudbyggnaden på fastigheten. Komplementbyggnader t.ex. gäststugor, ska åtgärdas om huset har ett bygglov samt är en bostadsbyggnad. Med bostadsbyggnad avses byggnader som uppfyller den standard och utformning som anges i Boverkets byggregler BBR 2006:12 avsnitt 3:21 för bostadsutformning samt vad gäller självständiga äldre bostadsbyggnader den standard och utformning som gällde vid tidpunkten för bostadsbyggnadernas uppförande.
Komplementbyggnader utan bygglovsplikt, till exempel friggebodar och lekstugor, åtgärdas inte.

Måste åtgärder genomföras på fastigheten, eller kan man tacka nej?

På avtalet om bullerisoleringsåtgärd finns valet att tacka nej till åtgärd. Avtalet signeras och returneras till oss. Väljer du att tacka nej i detta skede finns det möjlighet att återkomma senare för att bli erbjuden bullerisolerande åtgärder. Detta förutsätter att bullernivåerna inte har minskat i området. Tidsfristen för färdigställande av åtgärderna är då ett år.

Vad händer när jag har undertecknat avtalet?

Du får ett brev med information om den entreprenör som ska genomföra arbetet och som vidare kommer att ha den löpande kontakten med dig. Entreprenören kontaktar dig för att boka in tid för att mäta och bedöma materialbehov (glas, fönster, ventiler etc.). Efter mätning läggs en beställning på materialet och så snart entreprenören får leveransbesked kontaktas du igen och du får en tidplan för när arbetet kan utföras.

Vad händer om fastighetsägaren och Swedavia är oense?

Om oenighet uppstår mellan Swedavia och fastighetsägaren, till exempel vilka åtgärder som ska vidtas eller hur de ska utformas, kan fastighetsägaren hänskjuta den tvistiga frågan till tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen Stockholms stad, för beslut.

Hur övervakas att bullerisoleringsvillkoret följs?

Flygplatsens tillsynsmyndighet är Miljöförvaltningen i Stockholms stad. De bevakar att Swedavia uppfyller gällande bullerisoleringsvillkor genom bland annat kontinuerliga avstämningar, informationsutbyte samt flygplatsens årliga miljörapport.

Mitt hus ligger precis utanför begränsningskurvan max 80 dB(A). Kommer mitt hus ändå utredas för bullerisolering?

Nej, tyvärr. Husen ligger tätt runt Bromma. Om "vi rundar av" begränsningen kommer genast nya hus att bli föremål för ny avgränsningsproblematik. Därför går vi strikt på det område som vår miljödom anger.

Varför erbjuds jag ventiler? Ventiler släpper väl in buller?

Fönster som åtgärdas blir tätare än tidigare vilket innebär att man med hjälp av tilluftsventiler behöver kompensera för det eventuella luftläckage och självdrag man haft innan.

Det är i övrigt upp till varje fastighetsägare att bevaka de rekommendationer och normer som finns för luftflöden och ventilation. Se Boverkets Byggregler, BBR avsnitt 6.2.

Hur lämnar jag synpunkter på flygbuller?

Använd formuläret här för att lämna synpunkter på flygbuller.