Gå till innehåll

Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbetet – Swedavias egen flygplatsverksamhet nu fossilfri

2021-03-26, kl. 09:08

Strax före årsskiftet och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser fossilfri. Det konstaterar bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Swedavia arbetar nu vidare med att stötta andra flygplatsaktörer att ställa om, med särskilt fokus på flygets klimatomställning.

Strax före årsskiftet och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser fossilfri. Det konstaterar bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Swedavia arbetar nu vidare med att stötta andra flygplatsaktörer att ställa om, med särskilt fokus på flygets klimatomställning.

Swedavia bedriver idag en omfattande flygplatsverksamhet runt om i Sverige, som bara för drygt tio år sedan genererade utsläpp cirka 8 000 ton fossil koldioxid årligen, och som nu har reducerats till noll. Omställningen innebär bland annat att samtliga flygplatser idag drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraften går på förnybart bränsle samt att Swedavias fordonsflotta går på eldrift eller förnybara bränslen.

– Swedavia vill vara en pådrivande kraft i klimatomställningen. Därför är jag oerhört stolt över att vår egen flygplatsverksamhet, som en av de första i världen, nu är fri från fossila koldioxidutsläpp. Det är ett resultat av ett enträget arbete som har krävt målmedvetenhet, investeringar, innovation och samarbeten med partners för att nå ett mål som många inte trodde var möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Swedavias har genom åren arbetat systematiskt med att minska klimatpåverkan från flygplatsverksamheten och särskilt att minimera utsläppen av fossil koldioxid i den egna verksamheten. 2006 blev Swedavia klimatneutralt och 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under 2018.

Att ställa om till förnybar uppvärmning av byggnader samt att göra fordonsflottan och maskinparken fossilfri har haft störst påverkan. Swedavia äger idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.

För viss utrustning har det inte funnits fossilfria alternativ, vilket har krävt både kreativa lösningar från medarbetare, men också innovation och utveckling i dialog med leverantörer. Utvecklingsområdena omfattar alltifrån mindre maskinutrustning såsom eldrivna målningsmaskiner till snöröjningsfordon som går på biogas. Fokus har även varit att utveckla mer effektiva maskiner för att minska bränsleförbrukningen, men också antalet maskiner.

– Swedavias flygplatser ingår i ett större transportsystem och att vi nu är fossilfria i egen verksamhet är självfallet bara ett delmål. Vi intensifierar nu arbetet med att stötta övriga aktörer på flygplatsen att ställa om och framförallt flygets klimatomställning genom satsningar på bioflygbränsle och att rusta våra flygplatser för elflyg. Flyget är helt avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera, men framtidens transporter ska vara fossilfria och då krävs fortsatt hårt jobb, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia strategiska mål är att minst fem procent bioflygbränsle ska tankas vid svenska flygplatser 2025 och Swedavia främjar aktivt ett ökat nyttjande av bioflygbränsle, som minskar utsläppen av fossil koldioxid upp till 85 procent. Bland annat köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna och bjuder årligen in till samordnad upphandling för att andra företag och organisationer ska kunna köpa bioflygbränsle. Swedavia bidrar också till att finansiera merkostnaden för flygbolag som väljer att tanka bioflygbränsle vid Swedavias flygplatser.

Swedavias fullständiga års- och hållbarhetsredovisning finns att ladda ned på www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information. Redovisningen beskriver Swedavias hållbarhetsarbete och utveckling under året, samt den finansiella ställningen vid årets utgång och präglas starkt av covid-19-pandemins omfattande påverkan på Swedavia och flygbranschen.

För mer information om Swedavias klimatomställningsarbete:
https://www.swedavia.se/omstallningen/vad-vi-gor/#gref.

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder. Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiatives Standards, nivå Core.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Swedavias hemsida i slutet av april.

För mer information: kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på, telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 09.00 CET.