Finansiell information

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. 

Bolaget ägs till 100 % av svenska staten och har noterade obligationer på Nasdaq OMX Stockholm. Swedavias information ska präglas av öppenhet, tydlighet och relevans. Här återfinns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Swedavia. 

Finansiella nyheter

Samtlig ny information som av omgivningen kan uppfattas som viktig för bedömningen av Swedavias värde eller kreditvärdighet offentliggör Swedavia skyndsamt. Därigenom har koncernen etablerat ett snabbt och icke-diskriminerande informationsflöde från Swedavia till allmänheten. De nyheter som bedöms vara av sådan karaktär återfinns här.

Rapporter

Swedavia bildades den 1 april 2010. De rapporter som koncernen därefter publicerat återfinns här. Swedavias styrelse är ytterst ansvarig för den finansiella rapporteringen och information som lämnas i årsredovisningar och delårsrapporter. Koncernens strävan att inkorporera hållbarhetsaspekter i samtliga delar av verksamheten återspeglas i de finansiella rapporterna.

Kalendarium

Finansiering

Swedavias finansverksamhet och riskhantering är en centraliserad funktion där verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Verksamheten präglas av en låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom effektiva finansieringslösningar samt genom en effektiv hantering och kontroll av koncernens finansiella risker. Swedavias upplåningsstrategi är att ha en diversifierad och flexibel finansiering i linje med rådande behov, med upplåning både i kapital- och bankmarknad.

Vid frågor rörande Swedavias finansiering, kontakta:
Nils-Erik Forsberg, tel. 010-109 00 67, e-post: nils-erik.forsberg@swedavia.se

Gröna obligationer

Swedavias gröna obligationer emitteras under bolagets befintliga Medium Term Note-program (MTN-program) men med syftet att finansiera satsningar och projekt inom klimatomställning och hållbarhet.

Ramverket har utformats i linje med branschstandarden Green Bond Principles och har genomgått en oberoende extern granskning av centret för internationell klimatforskning, Cicero. Ciceros så kallade ”Second Party Opinion” finns att läsa nedan.

Fyra av de fem projektkategorierna får högsta betyget ”Dark green”. En av kategorierna, gröna byggnader och infrastruktur, får betyget ”Light green”, vilket också blir Ciceros övergripande gradering av ramverket.

I sin bedömning har Cicero beaktat det faktum att ramverket medger investeringar i kapacitetshöjande flygplatsinfrastruktur som kan möjliggöra en ökad flygtrafikrelaterad miljöpåverkan.

Samtidigt lyfter Cicero fram att Swedavia är en förebild för flygplatser globalt. Cicero ger det gröna ramverkets lednings- och styrningsstruktur betyget ”Excellent”.

Swedavia kommer årligen att presentera en Green Bond Impact Report med bland annat en redogörelse för hur medlen har använts.

Dokument – grön finansiering

Ramverk gröna obligationer (på engelska)

Utlåtande Cicero (på engelska) 

Emitterade obligationer

MTN-lån 122 - pdf 533 Kb (nytt fönster)

Obligationsprogram

MTN-program

Programstart: 2012
Storlek: 15 000 MSEK
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 %
Arrangör: SEB

Grundprospekt och slutliga villkor

Swedavia MTN-program grundprospekt december 2019 - pdf 582 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2019 - pdf 745 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2018 - pdf 646 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program tilläggsprospekt 2017-1 pdf, 161 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2017 - pdf, 382 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2016 - pdf, 989 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2015 - pdf, 923 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2014 - pdf, 894 Kb (nytt fönster)

Swedavia MTN-program grundprospekt 2013 - pdf, 303 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 101 - pdf, 510 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 102 - pdf, 442 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 103 - pdf, 844 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 104 - pdf, 356 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 105 - pdf, 324 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 106 - pdf, 501 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 107 - pdf, 432 Kb (nytt fönster)

MTN lån 108 - pdf, 689 Kb (nytt fönster)

MTN lån 109 - pdf, 579 Kb (nytt fönster)

MTN-lån 110 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 111 - pdf, 4 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 113 - pdf, 2,6 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 114 - pdf, 2,8 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 115 - pdf, 2,8 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 116 - pdf, 2,8 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 117 - pdf, 2,8 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 118 - pdf, 2,7 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 119 - pdf 2,67 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 120 - pdf 3 Mb (nytt fönster)

MTN-lån 122 - pdf 533 Kb (nytt fönster)

Emissionsinstitut:

Handelsbanken

Stockholm 08-463 46 50
Regionbanken Stockholm 08-701 28 80
Göteborg 031-743 32 10
Malmö 040-24 39 50
Gävle 026-17 20 80
Linköping 013-28 91 60
Umeå 090-15 45 80

Danske Bank A/S

Stockholm 08-568 805 77
Köpenhamn +45 45 14 32 46

Nordea Bank Abp

Nordea Markets
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm
Tel: 08-407 90 85, 08-407 91 11, 08-407 92 03

Arctic Securities

Biblioteksgatan 8
102 40 Stockholm
Tel. 08-614 25 97

SEB Merchant Banking, Capital Markets

Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95
Göteborg 031-774 91 00
Malmö 040-667 69 20

Swedbank

Penningmarknad 08-700 99 00
Stockholm 08-700 99 99
Göteborg 031-739 78 20
Malmö 040-24 22 99

DNB Bank ASA, filial Sverige

Stockholm 08-473 41 00

Hybridobligation

Swedavia AB (publ) har emitterat hybridobligationslån om totalt 1 000 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 150 räntepunkter fram till första inlösendagen 2024-11-26.

Slutliga villkor - hybridobligation SE0013486271, pdf

Prospekt – hybridobligation SE0013486271, pdf

Certifikatprogram

Företagscertifikatprogram

Programstart: 2012
Storlek: 5 000 MSEK
Löptid: <1 år
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 %
IPA: Handelsbanken
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Swedavia certifikatprogram - pdf, 131 Kb 

Emissionsinstitut:

Handelsbanken
Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm
www.handelsbanken.se
Stockholm
Göteborg
Malmö
Gävle
Linköping
Regionbanken Stockholm
Umeå

08-463 46 50
031-743 32 10
040-24 39 50
026-17 20 80
013-28 91 60
08-701 28 80
090-15 45 80

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Box 7523, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm
www.danskebank.se
Stockholm
Köpenhamn

08-568 805 77
+45 45 14 32 46

Nordea

Stockholm 08-614 94 79
Göteborg 031-771 65 19
Malmö 040-24 73 00

SEB
Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm
www.seb.se
Merchant Banking, Capital Markets
Stockholm

Göteborg
Malmö

08-506 231 73
08-506 231 95
031-774 91 00
040-667 69 10

Swedbank
105 34 Stockholm
www.swedbank.se
Penningmarknad
Stockholm
Göteborg
Malmö

08-700 99 00
08-700 99 99
031-739 78 20
040-24 22 99

DNB Bank ASA, filial Sverige
Markets, Kungsgatan 18, plan 6, 105 88 Stockholm
www.dnb.se
08-473 48 50

Investeringar

Swedavia utvecklar flygplatser för framtidens flygresande. För att göra det planerar bolaget att investera 42,3 miljarder kronor under åren 2016 till och med 2025. De största investeringarna görs i kapacitetsförbättringar på Stockholm Arlanda Airport. Under perioden 2016-2019 investerades 12,6 miljarder kronor.

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport ska utvecklas till Nordens ledande flygplats och vara en internationell förebild inom hållbarhet. Under perioden 2016–2025 investeras 27,0 miljarder kronor i, bland annat, utbyggnad av terminal 5, nytt driftområde, fler uppställningsplatser, förbättrade bagagesystem och fler säkerhetsflöden. 

Målet är ökad kapacitet för resenärer och flygbolag, fler mötesplatser, bättre kollektivtrafik, utökad tillgång till shopping, restauranger och aktiviteter, och fler hotell- och kongressmöjligheter.

Göteborg Landvetter Airport

Göteborg Landvetter Airport är och ska fortsatt vara Västsveriges port till världen. Flygplatsen får flera nya gater, utökad terminalkapacitet, förbättrad bagagehantering och nya trafiklösningar runt om. Hotell, logistik-, handels- och arbetsplatser växer fram i en ny flygplatsstad. Flygplatsen ska därmed i
än högre grad bidra till regionens utveckling. Den totala investeringen 2016–2025 beräknas uppgå till 3,4 miljarder kronor.

Bromma Stockholm Airport

Bromma Stockholm Airport ska bli en ännu effektivare cityflygplats. Flygplatsen moderniseras i flera steg. En ny ankomsthall
stod färdig 2018 och tak mellan terminalen och flygplanens uppställningsplatser finns på plats. Flygplatsen har en terminal som kan ta emot 1 200 resenärer i timmen under högtrafik. Förberedelserna inför den planerade utbyggnaden av tvärbanan pågår och flöden för buss- och taxitrafik förbättras därför kontinuerligt. Under perioden 2016–2025 investeras cirka 1,7 miljarder kronor i flygplatsen.

Regionala flygplatser

Samtliga sju regionala flygplatser ska vara tillgängliga för boende, näringsliv och turister. Flygplatserna utvecklas och moderniseras för att öka såväl effektivitet som kapacitet och för att utgöra viktiga mötesplatser. De är på många sätt avgörande för regionernas utveckling. Under perioden 2016-2025 investeras cirka 1,9 miljarder kronor vid flygplatserna.

Real Estate

Swedavias arbete med terminalnära fastighetsutveckling bedrivs inom rörelsesegmentet Real Estate. Målsättningen är att utveckla och exploatera markområden i anslutning till flygplatserna för att realisera värden som därefter kan användas i utvecklingen av flygplatserna. Under perioden 2016-2025 investeras 5,0 miljarder SEK inom Real Estate-segmentet, bland annat i nytt hotell och kontorsbyggnad på Stockholm Arlanda Airport och nytt hotell på Göteborg Landvetter Airport.

 

Investeringar 2016-2025 Miljarder SEK
Arlanda 27,0
Varav Utvecklingsprogrammet 17,6
Varav Masterplan 1,4
Göteborg 3,4
Bromma 1,7
Regionala 1,9
Real Estate 5,0
Koncerngemensam 3,2
Totalt 42,3