Gå till innehåll

Hantering och lagring av inkomna uppgifter

De inkomna uppgifterna avseende bullerrelaterade klagomål används för att sammanställa statistik som kontinuerligt redovisas dels internt inom organisationen, dels externt till tillsynsmyndigheten för respektive flygplats.

Ange gärna tidpunkt

Statistiken för bullerrelaterade klagomål utgörs av antal inkomna klagomål för respektive flygplats, geografisk fördelning och frekvens. Ambitionen är att även kunna kartlägga vid vilka tidpunkter som störningarna inträffar och vi uppskattar därför om du anger tidpunkten för händelsen.

Anonyma klagomål kan ej besvaras

Du kan naturligtvis välja att vara anonym, men vissa uppgifter är obligatoriska då dessa är nödvändiga för att vi ska kunna göra en tydlig kartläggning och sammanställning. Om du är anonym och inte uppger några kontaktuppgifter kommer ditt klagomål att ingå i statistiken, men vi kan då inte besvara just din frågeställning. Alla uppgifter i formuläret registreras i ett för flygplatsen specifikt avvikelsehanteringssystem. Dock utges inga personuppgifter i de statistiska sammanställningarna.

Diarieföring

Flygplatserna är skyldiga att arkivera inkommande och utgående handlingar. Inkomna skriftliga (samt muntliga) ärenden, och svar på dessa, förses med ett diarienummer och arkiveras i Swedavias arkiv.

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.