På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

För grannar

Här hittar du som är granne med Malmö Airport aktuell information som berör dig.

Malmö Airport har ett gott rykte hos sina grannar. Här kan du läsa en nyligen gjord undersökning som bland annat visar att över 90 procent av våra grannar anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och 80 procent är positiva till flygplatsen.

Är du nyfiken på de flyg som passerar där du bor och vill veta mer? Genom tjänsten WebTrak kan du se flygningarna till och från Malmö Airport och detaljerad information om dem.

Riksintresse

Malmö Airport är ett så kallat riksintresse enligt miljöbalken.

Malmö Airport - ett riksintresse

Malmö Airport definieras som riksintresse enligt de två sista punkterna nedan. Ett riksintresse är ett område som:

  • är av stor betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet,
  • innehåller värdefulla ämnen till exempel mineralfyndigheter,
  • utgör viktiga förutsättningar för näringslivet till exempel för energiförsörjning och kommunikationer samt
  • är av betydelse för totalförsvaret kan förklaras vara av riksintresse enligt miljöbalken.

Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada av de angivna värdena eller som påtagligt kan försvåra det avsedda nyttjandet av området.

Kort beskrivning av riksintresset Flygplatsen Malmö Airport

Sydvästra Skåne är en starkt växande region. Näringslivet har fortsatta goda utvecklingsmöjligheter genom ett bra geografiskt läge, stort befolkningsunderlag, förekomst av universitet och högskolor samt allt större samverkan med Köpenhamnsregionen. Städer och samhällen på korta avstånd från varandra och förenade med successivt allt bättre allmänna kommunikationer ger en region med möjlighet till ett attraktivt boende i stad, mindre ort eller på landsbygd. Samtidigt finns närhet till ett stort utbud av arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter.

Ett villkor och en motor för den fortsatta utvecklingen av storregionen sydvästra Skåne-Köpenhamn är goda kommunikationer med omvärlden. Det gäller såväl passagerar- som frakttrafik. Starka drivkrafter för flygets utveckling är ökat välstånd, den allmänna benägenheten att resa mer, näringslivets utveckling och ökad turism. Malmö Airport och närheten till storflygplatsen Kastrup och Öresundsbron, som ger god kommunikation mellan flygplatserna, är därför viktiga förutsättningar och konkurrensfaktorer för utvecklingen. Malmö Airport har också stor betydelse för nationen som helhet genom att utgöra del av ett nätverk av kommunikationer som knyter samman landets olika delar.

Malmö Airports utveckling ska ses i detta perspektiv och i sin roll som andraflygplats i ett integrerat upptagningsområde för två flygplatser. Det är angeläget att Malmö Airports verksamhet kan upprätthållas och utvecklas både på kort och lång sikt. Då flygplatsen ger upphov till olika miljöstörningar, främst buller, måste bebyggelseutvecklingen inom influensområdet ske med beaktande av verksamheten vid flygplatsen. Samtidigt är det viktigt att berörda kommuners utveckling inte begränsas mer än nödvändigt.

Beslut om riksintresset

Boverket beslutade 1999 att såväl mark med befintliga kommunikationsanläggningar som markanspråk för planerade anläggningar kan pekas ut som riksintresse enligt MB 3 kapitel 8§ . Boverkets beslut innebär att funktionen flygplats utgör riksintresse. Detta betyder att det inte bara är flygplatsområdet som ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Även det omgivande influensområdet (inom vilket bullerriktvärden överskrids), nuvarande och framtida, ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra eller förhindra en utveckling av flygplatsen och dess verksamhet. Det är också väsentligt att bebyggelse och anläggningar ej kommer till som kan leda till någon form av restriktioner vad gäller villkoren enligt tillstånd.

Riksintresseområdena ska enligt lagstiftningen skyddas mot påtaglig skada. Skyddet innebär begränsningar i kommunernas planmonopol.

Trafikverket har bedömt att Malmö Airport är av riksintresse. ”Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flygplatser.  Därmed är flygplatsen enligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet”.

Trafikverket har preciserat riksintresset Malmö Airport och det omfattar ett parallellbanesystem (två parallella banor). Formellt är det länsstyrelsen som ska bevaka att kommunala planer följer riksintresset. Syftet med riksintresset Malmö flygplats är att definiera mark- och vattenområden som staten vill skydda för framtiden.

För Swedavia handlar det om att riksintresset möjliggör utveckling av flygplatsen i ett längre tidsperspektiv.

Trafikverkets precisering av Malmö Airport som riksintresse 

Följ flygningar

Nyfiken på vilket flyg som passerade uppe i luften? Vill du ha information om en flygning som ägde rum nära din bostad? Med WebTrak hittar du information om flygplan som flyger till och från flygplatsen samt detaljer om varje flygning.

WebTrak är ett verktyg för dig som vill veta mer om olika flygningar. Observera att WebTrak visar flyg med en fördröjning på 5 timmar.

Verktyget visar varje flygplans flygväg och övrig tillgänglig information. Flygplanen är färgkodade för att visa om de är ankommande eller avgående. Genom att ange din egen adress kan du exempelvis få uppgifter om vilka flygningar som ägt rum nära din egen bostad. Om du önskar se tidigare flygningar så går det bra att välja datum och tid och sedan kan du se en uppspelning av flygningar per timme och även välja att accelerera visningen.

Om WebTrak
Gå till WebTrak