Gå till innehåll

Utvecklingen av Malmö Airport säkerställd

2013-11-22, kl. 09:00

Mark- och miljödomstolen har godkänt Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Malmö Airport. Och i höstas blev riksintresset för flygplatsen och dess influensområden preciserat. Två mycket viktiga beslut som möjliggör fortsatt utveckling av Malmö Airports verksamhet under lång tid framåt.

Genom dom den 28 juni 2013 meddelande Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ett nytt miljötillstånd för Malmö Airport. Efter överklagande av bland annat länsstyrelsen och Lunds kommun beslutade Mark- och miljööverdomstolen den 16 oktober 2013 att inte meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom har nu vunnit laga kraft. Ansökan gällde framför allt möjligheten att göra om- och tillbyggnader av anläggningar inom flygplatsområdet och att omfördela flygrörelser över dygnet. Antalet tillåtna flygrörelser i det nya tillståndet är oförändrat jämfört med det tidigare tillståndet, 77 000 flygrörelser totalt per år varav 40 000 är rörelser med tyngre flygplan.

Under hösten har Trafikverket preciserat riksintresset för Malmö Airport liksom flygplatsens influensområden, vilket omfattar ett parallellbanesystem (två parallella banor). Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige och utgör därmed en del av stommen i en effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur för flyg som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet.

– Öresundsregionen behöver både en huvudflygplats och en stark andra flygplats som kan säkerställa den fortsatta utvecklingen av goda kommunikationer med omvärlden. Det gäller såväl passagerar- som frakttrafik, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport. I och med att flygplatsen fått ett nytt miljötillstånd och riksintresset är preciserat har Swedavia nu möjlighet att utveckla flygplatsen långsiktigt i takt med Öresundsregionens behov.

FAKTA:

Tillståndsprövning och precisering av ett riksintresse är långa och omfattande processer där en mängd olika intressen beaktas.

Vad är ett miljötillstånd?

Flygplatser definieras som tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. För att få driva en flygplats krävs därför tillstånd för den grundläggande verksamheten. Till tillståndet knyts ofta olika detaljerade villkor som formuleras av domstol. Större förändringar av verksamheten som inte ryms inom gällande tillstånd, eller som inte uppfyller eller motsvarar gällande villkor, kräver omprövning av tillståndet eller omprövning av enskilda villkor.

Vad är ett riksintresse?

Områden som är av stor betydelse för bland annat naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet samt områden som utgör viktiga förutsättningar för näringslivet till exempel för energiförsörjning och kommunikationer kan av riksdagen förklaras vara av riksintresse enligt miljöbalken. Formellt ska kommunerna beakta riksintressen i planläggningen och länsstyrelsen ska bevaka att kommunala planer följer riksintresset.

Miljöarbetet på Swedavia

Swedavia är en internationell förebild när det gäller att utveckla flygplatsers klimatarbete. Malmö Airport arbetar aktivt med att minska utsläpp av koldioxid och har en nollvision för dessa utsläpp till år 2020. Flygplatsen är certifierad med högsta nivån enligt en internationell standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.