Gå till innehåll

VINGA – så kan flygets miljöpåverkan minskas

2011-05-25, kl. 11:13

Just nu pågår VINGA-projektet vid Göteborg Landvetter Airport.

Det är ett led i det europeiska samarbetet med att minska flygtrafikens inverkan på miljön. Målet är att med bästa tillgängliga teknik minska miljöfarligt utsläpp och buller i flygplatsens närhet. Redan har VINGA, som första projekt i världen, visat att det är tekniskt problemfritt att kombinera olika navigeringssystem för att genomföra gröna landningar på ett helt nytt sätt, oberoende av väderförhållanden.

VINGA (Validation and Improvement of Next Generation Airspace) är ett ettårigt projekt som ska ta reda på hur flygets samlade miljöpåverkan kan minskas genom ett samarbete mellan flera aktörer i flygbranschen som utvecklar gemensamma lösningar. VINGA avslutas i höst och har redan visat att befintlig teknik och kunnande kan ge påtagliga miljöeffekter – både vad gäller utsläpp av koldioxid och bullerstörningar nära flygplatserna. VINGA är speciellt genom att det omfattar en flygnings samtliga faser, från start och utflygning till inflygning, landning och taxning till och från gate.

Visar att dagens teknik kan reducera miljöpåverkan

”I detta projekt använder och utvärderar vi en mängd olika sätt att starta, landa och ta flygplanen mellan flygplatserna med så liten miljöpåverkan som möjligt”, säger Niclas Wiklander, projektledare för VINGA. ”Hittills har VINGA motsvarat våra förhoppningar. Vi har visat att vi redan med dagens teknik och med de insikter vi har om mer miljömedveten flygledning – det handlar till exempel om att utnyttja tekniken i flygplanet mer effektivt – kan reducera utsläpp och överflygning av boende högst påtagligt.”

Miljötest av flygningens alla moment

I projektet testas ett stort antal metoder att minska flygets samlade miljöpåverkan. Några exempel: optimerad taxning till startbanan (kortare tid med dessutom endast en motor igång på marken), snabbare stigning till marschhöjd, landningar genom glidflygning med ett minimum av gaspådrag via speciella kurvade inflygningsrutter som kortar ner hela inflygningen och minskar överflygning över samhällen i flygplatsens närområde.

Även i det här tidiga stadiet av projektet visar preliminära beräkningar på att det går att få ner bränsleförbrukningen med uppemot 300 kilo när flygoperatörer och flygledning optimerar alla delar av flygningen, inkluderat kortare inflygningsrutter och bränsleeffektiva flygprocedurer till och från en flygplats såsom Göteborg Landvetter Airport. Detta motsvarar ett minskat utsläpp av koldioxid med ett ton.

Världsgenombrott

Ett stort genombrott gjordes inom VINGA den 7 april i år när Novair landade en Airbus med hjälp av två separata navigationssystem. Planet flög in mot Göteborg Landvetter Airport via en helt ny satellitbaserad navigeringsrutt med extremt hög navigeringsnoggrannhet och guidades sedan vid själva landningen exakt rätt på banan av det markbaserade systemet ILS (Instrument Landing System). Satellitnavigeringstekniken medger en mer miljömedveten inflygning men har i dagsläget inte den noggrannhet som krävs vid tät dimma. ILS ger en signal från landningsbanan som är mer exakt. Nu flögs alltså en kombination av dessa – för första gången i världen.
”Tekniskt sett har vi visat att det är möjligt att kombinera dessa system”, säger Niclas Wiklander. ”Tack vare att vi ingår i SESAR kan vi få stor spridning av den kunskap vi erhållit. Vi hoppas förstås att de regler som styr flygnavigationen kan anpassas till dessa rön så flyget regelmässigt kan använda denna miljömässigt fördelaktiga teknik – både ur utsläpps- och bullerhänseende.”

Faktabakgrund

VINGA är ett EU-projekt
För att effektivisera flyget har Europeiska Kommissionen startat ett moderniseringsprogram av det Europeiska luftrummet, SESAR. Förkortningen står för Single European Sky ATM Research (där ATM står för Air Traffic Management). SESARs mål är att det europeiska luftrummet ska vara gemensamt över samtliga länder. Då skulle det bli enklare att låta flygplan flyga rakare mot sina destinationer och alltså tillbringa kortare tid i luften och spara betydande mängder bränsle och kraftigt reducera utsläppen av koldioxid.

VINGA är ett av många projekt inom ramen för SESAR. Det samordnas av LFV vid Göteborg Landvetter Airport i samarbete med flygbolaget Novair och Quovadis, ett företag som utvecklar navigationsteknik, främst utrustningen ombord på flygplanen. Quovadis ägs av flygplanstillverkaren Airbus som också deltar i VINGA. Det gör även Swedavia, den statsägda svenska koncern som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige.