För grannar

Här kan du som är granne med Göteborg Landvetter Airport läsa aktuell och intressant information.

Här hittar du information om hur flygplatsen arbetar med den viktiga bullerfrågan och du kan läsa Landvetters nyhetsbrev till grannar.

Buller & bullerisolering

Göteborg Landvetter Airports miljövillkor reglerar bland mycket annat hur lågt flygplanen får flyga över tätorter. Ett villkor anger att Swedavia, som äger, driver och utvecklar flygplatsen, är skyldiga att bullerisolera de hus som ligger i områden där ljudnivån utomhus på grund av flygbuller ligger över en viss nivå.

I miljödomstolens dom från 2008 slås det fast vilken bedömning som ska göras när man tar ställning till vilka bostäder som ska bullerisoleras.

Vilka bostäder bullerisoleras?

Grunden för bedömningen av vilka bostäder som ska bullerisoleras är

  • dels gränskurvan för FBN 60 dB(A),
  • dels om den maximala ljudnivån når gränsen 70 dB(A) eller därutöver tre gånger per natt under minst 150 nätter per år.

Målet med bullerisoleringen är att flygbullernivån inomhus inte ska överstiga 30 dB(A) och att ljudnivån inomhus i lokaler som används nattetid inte ska överstiga 45 dB(A). Cirka 200 hus kommer inom de närmaste åren att utredas. Innan det är aktuellt att vidta några åtgärder tas också hänsyn till ljudnivån inomhus. Göteborg Landvetter Airport kommer tillsammans med fastighetsägarna att utreda och diskutera vilka bullerskyddsåtgärder som ska vidtas med hänsyn till att kostnaderna är rimliga i förhållande till bostadens standard och värde.

Naturvårdsverkets riktvärden

Ett av Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggda bostäder är 70 dB(A) som maximal ljudnivå utomhus. En genomsnittlig bullernivå utomhus på 55 dB(A) från trafik anses som acceptabel när man planerar vägtrafik intill bostadsområden. Man har då räknat på ett medeldygn under ett genomsnittligt år.

Trafikbullerundersökningar har visat att mellan 5 och 10 procent av de exponerade människorna upplever sig mycket störda vid en ljudnivå motsvarande FBN 55 dB(A).

Fakta om FBN

FBN är en förkortning av flygbullernivå och anges i enheten decibel, dB(A). FBN är en genomsnittlig ljudnivå där hänsyn tas till när på dygnet flygningarna sker. Kvällsflygningar mellan klockan 18 och 22 ges till exempel 5 dB högre värde än om flygningen gjorts på dagtid. Nattflygningar mellan kl. 22 och 06 ges tio dB högre värde.

Lämna dina synpunkter på flygbuller

Flygplatsen arbetar kontinuerligt för att minska bullret från flygtrafiken och i det arbetet är det viktigt att vi tar till oss, och kartlägger, de synpunkter vi får om buller.

Till kontaktformuläret

Följ flygningar

För information om flygrörelser hänvisar Swedavia för närvarande till publika verktyg som t.ex. Flightradar24.com.

Verktyget Webtrak som vi tidigare tillgängliggjort här på webbplatsen håller på att ses över och vi utreder möjligheterna att använda andra datakällor. Detta för att återigen kunna erbjuda boende i våra flygplatsers närhet en möjlighet att följa upp hur flygtrafiken rör sig, samt koppla denna information till bullermätningar där sådana finns tillgängliga.