Gå till innehåll

Mark och vatten

Swedavia verkar för att en god ekologisk och kemisk status ska uppnås i de vatten som verksamheten inverkar på.

De flesta utsläpp till vatten sker på vintern när flygplan och banor, av flygsäkerhetsskäl, avisas och halkbekämpas. Flygplanen avisas med glykol och på banorna används formiat. Göteborg Landvetter Airport har ett omfattande glykolhanteringssystem som är sammankopplat med dagvattendammar för att minimera utsläpp till omgivningen.

Glykolsystem är konstruerat för att källsortera glykolen i högkoncentrerad (mer än fem procent) och lågkoncentrerad (mindre än fem procent). Högkoncentratet skickas till en återvinningsanläggning som gör ny glykol av det. Lågkoncentratet skickas till dagvattendammarna som består av tre dammsteg med rening. Dagvattendammarnas funktion är framförallt att omhänderta organiskt material, kväve, fosfor, kalium och tungmetaller i vattnet.

Regelbundna kontroller av vattnet sker enligt ett kontrollprogram.

Forskningsprojekt

Vid tidigare markundersökningar visade det sig att PFOS, som har funnits i brandsläckningsmedel, läckt ut i brandövningsplatsens omgivningar. Swedavia har tillsammans med IVL startat ett forskningsprojekt som avser att se vilka långtidseffekter detta ämne har på omgivningen. Projektet bedrivs i samråd med länsstyrelsen.

Omfattande sanering har genomförts för att rena marken runt flygplatsen. Flygplatsens nya reningsanläggning som ligger i anslutning till brandövningsplatsen kan med hjälp av kolfilter ta hand om, tvätta ut och rena grundvattnet från PFOS.

PFOS och provtagning i vatten