Gå till innehåll

Ekonomisk utveckling och långsiktiga investeringar

Swedavias bidrag till samhällets ekonomiska utveckling

Swedavia ska, inom ramen för vårt uppdrag från svenska staten och på affärsmässiga grunder, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Swedavia bidrar till tillgänglighet som ger sysselsättning, skatteintäkter, affärsmöjligheter, möten och mångfald samt tillgängliggör transporter för alla oavsett kön, ålder eller funktionsvariationer.

Flygplatsernas olika aktörer måste kunna möta och förhålla sig till de stora förändringar som sker i världen, bland annat i form av nya typer av resenärer, nya affärsmöjligheter, men också i form av krav på kapacitet och växande klimatutmaningar. Som flygplatsoperatör fungerar Swedavia som en viktig pådrivare och länk mellan flygplatsens olika aktörer. I den rollen kan Swedavia skapa förutsättningar för flygplatsernas och branschens olika aktörer att använda ny kunskap och teknik till att minska flygets klimatpåverkan samt bidra till att FN:s hållbarhetsmål kan uppnås.

 

Långsiktiga investeringar

Swedavia utvecklar flygplatser för framtidens flygresande och står under de kommande tio åren inför omfattande investeringar för ökad kapacitet och kundnytta. Investeringarna syftar till att öka både effektivitet och kapacitet vilket ska ge resenärerna smidigare och mer inspirerande reseupplevelser. Målet är att Swedavias flygplatser ska bli Skandinaviens viktigaste mötesplatser.

En gedigen och hållbar flyginfrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar tillväxt och utveckling såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Därmed kommer också flygplatsernas utveckling att ha en betydande roll i framtida nationella och globala transportsystem, som ska knyta ihop Sverige med övriga världen. Swedavias nätverk av flygplatser ska vara en tillväxtmotor för hela Sverige och bidra till såväl storstadsregionernas som till landsbygdens utveckling. Samtliga Swedavias flygplatser utvecklas därför för att förstärka eller optimera infrastrukturen, främja digitalisering och automatisering och på bästa sätt skapa effektiva flöden för en bra kundupplevelse.

 

Flygplatsens roll och framtida behov

Långsiktig planering är avgörande för en hållbar infrastruktur. Genom ett långsiktigt perspektiv på planeringen kan flygplatsens olika verksamheter placeras på ett sätt som fungerar både nu och i framtiden. På så vis minimeras behovet av att flytta dem, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Exempel på fokusområden inom arbetet med masterplaner är trender, teknikutveckling och innovation där till exempel elflygets behov av förändrad flygplatsfunktion är i fokus. Den långsiktiga planeringen verkar även för att underlätta för intermodalitet. Andra frågor är att Swedavias masterplaner behöver utvecklas för att ta hand om effekterna av ett förändrat klimat, till exempel kommer det att bli vanligare med kraftiga regn som kan leda till översvämningar både på airside och landside vilket kan äventyra kontinuiteten av flygplatsdriften.