Gå till innehåll

Vårt samhällsansvar

Mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter finns integrerat i befintliga processer och rutiner, till exempel riskhantering, hälsa och säkerhet samt likabehandling. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka metoder för att identifiera, prioritera och utvärdera verksamhetens påverkan på de mänskliga rättigheterna i hela värdekedjan.

I enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har vi kartlagt och identifierat de risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som verksamheten har. Utifrån genomlysningen har interna processer stärkts för att systematiskt identifiera alla typer av människorättsrisker och därefter systematiskt prioritera vilka risker som kräver omedelbar hantering.

Åtagandet att respektera mänskliga rättigheter finns med i vår Code of Conduct. Koden, som har fastställts av styrelsen, uttrycker tydliga förväntningar på hur medarbetare och leverantörer ska uppträda.

 

Lokalt nätverk mot människohandel

Genom samverkan och ökad kunskap om människohandel, bidrar nätverket Arlanda mot människohandel till att skapa ett tryggare Stockholm Arlanda Airport för både kunder och medarbetare samt uppmärksamma de offer som fastnat i vår tids slavhandel. Nätverket består av aktörer på och kring flygplatsen.

 

Hållbar leverantörskedja

Ett väl fungerande leverantörsled bidrar till att vi ska kunna uppnå våra mål. Det är därför viktigt med en förståelse för leverantörsmarknaden och de utmaningar som finns inom de områden vi upphandlar samt var hållbarhetsriskerna finns.

Vi lyder under LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) och LUK (Lagen om upphandling av koncessioner), samt under LOU (Lagen om offentlig upphandling) inom vissa inköpsområden. De här lagarna ställer krav på upphandlingsförfarandet samt att det sker uppföljningar på de krav som ställs.

Swedavia Inköp arbetar kategoribaserat, där kategorierna är uppdelade utifrån hur leverantörsmarknaden ser ut. Indelningen består av 14 huvudkategorier, dessa bryts ned i ett 90-­tal subkategorier. Av våra cirka 4 000 leverantörer finns avtal med runt 750 av dem. Vi bedömer att 75 av dessa är strategiskt viktiga för verksamheten varför ett större fokus på uppföljningsarbete läggs kring dessa. En ytterligare bedömning görs för att definiera 20 toppriskleverantörer utifrån ett driftsperspektiv, med syftet att ha en extra bevakning på dessa.

Vi har implementerat ett stödsystem för att följa upp leverantörer på ett strukturerat sätt utifrån hållbarhetsperspektiv genom riskbedömningar. Initialt kommer de 75 strategiskt mest viktiga leverantörerna att riskbedömas. Riskerna bedöms utifrån aspekterna miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande och antikorruption. Vi tar, där det är möjligt, stöd av Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar samt vid uppföljning.

 

Affärsetik

Ett etiskt och moraliskt ansvarstagande är en förutsättning för det hållbarhetsarbete som utgör grunden för vår verksamhet. Hela vår organisation är involverad i det proaktiva och långsiktiga arbetet med att säkerställa och utveckla de fyra områdena:

  • antikorruption
  • mänskliga rättigheter
  • sociala förhållanden och medarbetare
  • miljöhänsyn.

Inom vart och ett av de fyra områdena arbetar vi utifrån det affärsetiska processhjulet. Löpande identifieras risker som analyseras bland annat genom workshops och därefter införlivas för hantering i relevanta delar av verksamheten. Swedavias Code of Conduct är styrande i arbetet tillsammans med ett antal övriga styrande dokument. Löpande sker utbildningar och dialoger i verksamheten och möjligheter till uppföljning tillses.

 

 

 

Whistleblowing

Whistlerblowerfunktionen är beslutad av vår styrelse och grundar sig på Datainspektionens riktlinjer.

Vår whistleblowerfunktion ger medarbetare och allmänheten en möjlighet att anmäla en misstanke om sådana oegentligheter som kan få allvarliga konsekvenser för oss och omgivningen, det vill säga något som inte är i linje med våra värderingar och policys. 

Läs mer om whistleblowerfunktionen.