Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Swedavia håller årsstämma onsdagen den 29 april 2020, kl. 14.00, på Stockholm Arlanda Airport, Swedaviahuset, Flygvägen 1, lokal: Fältsippa (plan 2). Bolagsstämman är till följd av spridningen av covid-19 inte öppen för allmänheten.

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2020, pdf

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare har följts under året, pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2019, pdf

Revisors rapport i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser, pdf

Revisorsyttrande om riktlinjer för ledande befattningshavare, pdf

Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf

Swedavia nomineringsbeslut 2020, pdf

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman.

Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Tidigare bolagsstämmor från 2010 och framåt

Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit.

Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2011.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2010.pdf

Svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf

Företag med statligt ägande på regeringen.se

Styrelsen

Åke Svensson

Åke

Svensson

Styrelseordförande (invald 2016), ordförande Ersättningsutskottet

 

Födelseår: 1952

Övriga styrelseuppdrag: Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden, ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD Saab och VD Teknikföretagen.

Födelseår: 1952

Övriga styrelseuppdrag: Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden, ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd.

Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD Saab och VD Teknikföretagen.

Lars Beckemar

Lars

Backemar

Ledamot (invald 2010)

 

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Backemar Consulting AB (ordf.) och City i Samverkan AB (ordf.).

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare diverse ledande befattningar på Hufvudstaden AB, Jones Lang LaSalle.

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Backemar Consulting AB (ordf.) och City i Samverkan AB (ordf.).

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare diverse ledande befattningar på Hufvudstaden AB, Jones Lang LaSalle.

Lottie Knutsson

Lottie

Knutson

Ledamot (invald 2015)

 

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Stena Line BV, STS Alpresor AB, Cloetta AB, Scandic Hotels AB, Talently AB och Actic AB.

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, Diplôme de Culture Francaise, Paris IIII.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare, företagsledning i globalt bolag. Tidigare kommunikationsdirektör TUI Nordic, författare, kundansvarig och projektledare JKL och Bates, kommunikatör SAS, journalist Svenska Dagbladet.

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Stena Line BV, STS Alpresor AB, Cloetta AB, Scandic Hotels AB, Talently AB och Actic AB.

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, Diplôme de Culture Francaise, Paris IIII.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare, företagsledning i globalt bolag. Tidigare kommunikationsdirektör TUI Nordic, författare, kundansvarig och projektledare JKL och Bates, kommunikatör SAS, journalist Svenska Dagbladet.

Nina Linander

Nina

Linander

Ledamot (invald 2020)

 

Födelseår: 1959

Övriga styrelseuppdrag: Castellum AB, Telia Company AB, AWA Holding AB (ordf.), GreenIron H2 AB (ordf.), Industrivärden AB.

Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.

Födelseår: 1959

Övriga styrelseuppdrag: Castellum AB, Telia Company AB, AWA Holding AB (ordf.), GreenIron H2 AB (ordf.), Industrivärden AB.

Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.

Lotta Mellström

Lotta

Mellström

Ledamot (invald 2015), ledamot Ersättningsutskottet, ledamot Revisionsutskottet

 

Födelseår: 1970

Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Exportkredit, Jernhusen AB, SOS Alarm Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ämnesråd, enheten för bolag med statligt ägande på Näringslivsdepartementet. Tidigare managementkonsult Resco AB, controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna.

Födelseår: 1970

Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Exportkredit, Jernhusen AB, SOS Alarm Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ämnesråd, enheten för bolag med statligt ägande på Näringslivsdepartementet. Tidigare managementkonsult Resco AB, controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna.

Lars Mydland

Lars

Mydland

Ledamot (invald 2014)

 

Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordf.), Special Advicer Board of Directors Veling Ltd.

Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.

Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.

Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordf.), Special Advicer Board of Directors Veling Ltd.

Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.

Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.

Mikael Norman

Mikael

Norman

Ledamot (invald 2017), ordförande Revisionsutskottet

 

Födelseår: 1958

Övriga styrelseuppdrag: Bravida Holding AB, ordförande Bonava AB.

Utbildning: Juristexamen och företagsekonomi, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CFO Nobia AB, Group Controller AB Electrolux, Senior manager vid Price Waterhouse Stockholm och Bryssel samt fiskal vid Kammarrätten i Stockholm.

Födelseår: 1958

Övriga styrelseuppdrag: Bravida Holding AB, ordförande Bonava AB.

Utbildning: Juristexamen och företagsekonomi, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare CFO Nobia AB, Group Controller AB Electrolux, Senior manager vid Price Waterhouse Stockholm och Bryssel samt fiskal vid Kammarrätten i Stockholm.

Lottie Svedenstedt

Lottie

Svedenstedt

Ledamot (invald 2010), ledamot Ersättningsutskottet

 

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: MiL Institute (ordf.), Tillväxt Helsingborg (ordf.), MiL Foundation, Byggmax Group AB, ITAB Shop Concept AB, Gullberg & Jansson AB, INR och Helsingborg IF.

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare. Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, Affärsområdeschef IKEA of Sweden, Deputy General Manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: MiL Institute (ordf.), Tillväxt Helsingborg (ordf.), MiL Foundation, Byggmax Group AB, ITAB Shop Concept AB, Gullberg & Jansson AB, INR och Helsingborg IF.

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare. Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, Affärsområdeschef IKEA of Sweden, Deputy General Manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.

Robert Olsson

Robert

Olsson

Arbetstagarrepresentant (invald 2010)

 

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Agne Lindbom, employee representative in the Board of Directors

Agne

Lindbom

Arbetstagarrepresentant (invald 2018)

 

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation

Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia

Utbildning: Olika fackliga utbildningar

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation

Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia

Utbildning: Olika fackliga utbildningar

Suppleanter

Conny Moholi
Suppleant

Födelseår: 1966

Mikael Nordenståhl
Suppelant

Födelseår: 1961

Koncernledning

Jonas Abrahamsson

Jonas

Abrahamsson

Vd och koncernchef Swedavia

 

Caroline Ottosson

Caroline

Ottosson

Direktör Anläggning och system

 

Anna Bovaller

Anna

Bovaller

Chefsjurist

 

Charlotte Ljunggren

Charlotte

Ljunggren

Direktör Marknad och kommersiell utveckling

 

Marie Wiksborg

Marie

Wiksborg

Direktör Affärsstöd och säkerhet

 

Johan Bill

Johan

Bill

Direktör Stora projekt

 

Peder Grunditz

Peder

Grunditz

Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport

 

Anna Strömvall flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

Anna

Strömwall

Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport

 

Susanne Norman

Susanne

Norman

Flygplatsdirektör Regionala flygplatser

 

Mats Påhlson

Mats

Påhlson

Finans- och ekonomidirektör

 

Mona Glans

Mona

Glans

Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport

 

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556797-0818

§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt

(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,

(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,

(iii) äga och förvalta fast egendom,

(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt

(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser
Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning
Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

Fastställd vid bolagsstämma den 29 april 2014.

Ägarstyrning

Swedavia ingår i gruppen statligt ägda företag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav.

Swedavias övergripande uppdrag från ägaren är att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser.

Detta innebär bland annat att Swedavia ska:

finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m., inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Bolag med statligt ägande på regeringen.se

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutas av ägaren på ordinarie årsstämma. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.

Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter

Revisorer

KPMG AB har uppdraget att vara revisorer i Swedavia fram till ordinarie årsstämma 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år.

Registreringsbevis