På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

Bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia AB

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia AB (pdf, 381 Kb)
Bilaga 1 - Fullmakt (pdf, 121 Kb)
Bilaga 2 - Ändrade ekonomiska mål (pdf, 530 Kb)

Extra bolagsstämma i Swedavia AB 9 oktober 2017

Swedavia kommer hålla extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2017 kl. 14.00 Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal: Singapore, plan 2.

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB 9 oktober 2017 (pdf, 96 Kb)

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman.

Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmoprotokoll 2017

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB  - pdf, 3 Mb
Bilaga 1 Fullmakt – pdf, 242 Kb
Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts – pdf, 231 Kb
Bilaga 3 Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts – pdf, 462 Kb
Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare – pdf, 722 Kb
Bilaga 5 Ägarens förslag till beslut, styrelseordförande och arvodering – pdf, 867 Kb

Årsstämma 2017

Swedavias årsstämma 2017 kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 14.00–16.00 på Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal: Los Angeles, plan 2.

Kallelse till årsstämma i Swedavia - pdf, 118 Kb
Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 151 Kb
Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma - pdf, 107 Kb
Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 67 Kb
Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts - pdf, 96 Kb
Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen - pdf, 119 Kb
Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor - pdf, 103 Kb

Tidigare bolagsstämmor, 2010-2016

Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit.

Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2011.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2010.pdf

Svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf

Företag med statligt ägande på regeringen.se

Styrelsen

Åke Svensson

Styrelseordförande (invald 2016), ordförande Ersättningsutskottet

Födelseår: 1952

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden, Vetenskap & Allmänhet (ordf.), ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik och elektronik, Linköpings Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD SAAB, VD Teknikföretagen.

Adine Grate Axén

Ledamot (invald 2010), ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Adine Grate AB, Sky Ltd (publ), Sampo OY (publ), Three Scandinavia,  Sjunde AP-fonden (vice ordf.) och Madrague AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm och Executive MBA (AMP) Harvard, Boston, USA.

Arbetslivserfarenhet: NASDAQ Bolagskommitté (ordf.). Tidigare Executive Vice President och Managing Director Investor AB, Vice President Corporate Finance Gota Group och Hägglöf & Ponsbach. Tidigare ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambro AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, EDB ErgoGroup A/S, Spray Ventures BV, Näringslivets Börskommitté och Regeringens Råd för minskat statligt ägande.

Lars Backemar

Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Backemar Consulting AB, styrelseordförande i City i Samverkan AB (ordf.). 

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare Hufvudstaden AB, Jones Lang LaSalle.

Lottie Knutson

Ledamot (invald 2015)

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Digtrans Sweden AB, Stena Line BV, STS Alpresor AB, Cloetta AB, Wise Group AB, Scandic Hotels AB och Actic AB.

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, Diplôme de Culture Francaise, Paris IIII.

Arbetslivserfarenhet: Kommunikationsdirektör TUI Nordic, författare, kundansvarig och projektledare JKL och Bates, kommunikatör SAS, journalist Svenska Dagbladet.

Lotta Mellström

Ledamot (invald 2015), ledamot Ersättningsutskottet, ledamot Revisionsutskottet.

Födelseår: 1970

Övriga styrelseuppdrag:  AB Svensk Exportkredit.

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ämnesråd och biträdande enhetschef, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet. Tidigare managementkonsult Resco AB, controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna.

Lottie Svedenstedt

Ledamot (invald 2010), ledamot ersättningsutskottet

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: MiL Institute AB (ordf.), Uppstart Helsingborg (ordf.), MiL Foundation, Byggmax Group AB, ITAB Shop Concept AB, Gullberg & Jansson AB, Vanna AB och Helsingborgs IF.

Utbildning: Juristexamen Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare, tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, affärsområdeschef IKEA of Sweden, Deputy General Manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.

 

 

Lars Mydland

Ledamot (invald 2014)

Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: Mydland Ehrling AB (ordf.), Special Advicer Board of Directors Veling Ltd.

Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen Norske Luftforsvaret.

Arbetslivserfarenhet: SESAR Performance Partenership (ordf.), Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.

Mikael Norman

Ledamot (invald 2017)

Födelseår: 1958

Övriga styrelseuppdrag: Egenföretagare – Mikael Norman AB, Cloetta AB, Byggmax Group AB, Bravida Holding AB och Bonava AB

Utbildning: Företagsekonomi samt juristexamen från Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: Läns- och Kammarrätterna i Stockholm (1984-88), Price Waterhouse Stockholm och Bryssel (1988-94), Electrolux i flera positioner, bland annat Group Controller (1994-2010), Group CFO vid Nobia (2010-2016).

Robert Olsson

Arbetstagarrepresentant (invald 2010)

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Sektionsordförande ST.

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Lars Andersson

Arbetstagarrepresentant (invald 2010)

Födelseår: 1953

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SEKO koncernfack Swedavia.

Utbildning: 1:e reparatör.


Agne Lindbom

Suppleant

Födelseår: 1961

Birgitta Svärd

Suppleant

Födelseår: 1954

Koncernledning

Jonas Abrahamsson

Vd och koncernchef Swedavia

Karl Wistrand

Vice vd

Direktör Commercial och  Real Estate

Per Arenhage

Teknisk direktör

Lennart Bergbom

Strategidirektör

Anna Bovaller

Chefsjurist

Peder Grunditz

Flygplatsdirektör
Bromma Stockholm Airport

Mats Paulsson

Direktör Security & Safety, chef Security Stockholm Arlanda Airport

Charlotte Ljunggren

Flygplatsdirektör
Göteborg Landvetter Airport

Susanne Norman

Flygplatsdirektör Regionala flygplatser, Flygplatschef Åre Östersund Airport

Mats Påhlson

Finans- och ekonomidirektör

Linda Sjödin

Marknads- och kommunikationsdirektör

Kjell-Åke Westin

Flygplatsdirektör
Stockholm Arlanda Airport

Marie Wiksborg

HR-direktör, HR-chef Stockholm Arlanda Airport

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556797-0818

§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt

(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,

(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,

(iii) äga och förvalta fast egendom,

(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt

(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser
Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning
Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

Fastställd vid bolagsstämma den 29 april 2014.

Ägarstyrning

Swedavia ingår i gruppen statligt ägda företag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav.

Swedavias övergripande uppdrag från ägaren är att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser.

Detta innebär bland annat att Swedavia ska:

finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Bolag med statligt ägande på regeringen.se

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

På den ordinarie årsstämman den 28 april beslutade ägaren om principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.

Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter

Revisorer

Ernst & Young AB har uppdraget att vara revisorer i Swedavia fram till ordinarie årsstämma för 2016. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år.