Gå till innehåll

Våra kunder och medarbetare

Positiv kundupplevelse

Nöjda resenärer utgör grunden för hela vår affär. Målet är att öka resenärsnöjdheten från 69 (2010) till 85 procent fram till 2025. Vi arbetar löpande tillsammans med flygbolag och regioner med utveckling av flyglinjerna på samtliga flygplatser.

 

Likabehandling, jämställdhet och inkluderande kultur

Swedavia som arbetsplats ska präglas av mångfald, inkludering och respekt för individen på alla plan. Många olika kompetenser samverkar inom ramarna för vår verksamhet för att vi ska nå de strategiska målen, kunna erbjuda ökad resenärsnöjdhet och förbättrad säkerhet.

Varje ledare har ansvar för att driva ett målinriktat likabehandlings- och mångfaldsarbete samtidigt som det är viktigt att varje medarbetare tar ansvar för att bidra till en inkluderande och fördomsfri kultur. Alla ska ha rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Vi ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats och arbetar aktivt för en inkluderande och engagerande kultur där alla medarbetares specifika förmågor och talanger tas tillvara. Arbetet inom likabehandling utgår från diskrimineringslagen och vi har tydliga riktlinjer och policyer inom området.

Vi genomför årliga mätningar kring jämställdhet och andel utländsk bakgrund. En jämn könsfördelning i organisationen är vår strävan. Frågor kring likabehandling finns i medarbetarundersökning samt pulsmätningar och ingår i den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen för ledare.

Bolaget har ett flertal strategiska samarbeten. Genom dessa samarbeten får vi möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling utöver det som är vårt kärnuppdrag.

 

imagecsce.png

 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Målsättningen är att inga allvarliga arbetsplatsolyckor ska inträffa samt att kränkande särbehandling eller diskriminering inte ska förekomma.

För ledare gäller att synligt och praktiskt verka för en sund, trygg och säker arbetsmiljö. Ett krav är att genomföra flera så kallade Safety Walks och Safety Talks per år, där ledare och medarbetare tillsammans inventerar och följer upp arbetsmiljörisker i verksamheten.

Genom ett förebyggande Arbetsmiljöarbete för såväl medarbetare som konsulter, värnas individens hälsa, utveckling och trivsel ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Alla ledare genomgår en obligatorisk arbetsmiljöutbildning där allas aktiva ansvar i arbetsmiljöarbetet poängteras. En nära samverkan mellan ledare, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård är av stor vikt.

 

Säkerhet ger trygghet

Våra flygplatser präglas av ett högt säkerhetsmedvetande, där flygsäkerhet och luftfartsskydd har högsta prioritet. Vi deltar nationellt och internationellt i arbetet för att ta fram regelverk som kan implementeras i verksamheten och säkerställa eller höja säkerhetsnivån. Ett systematiskt arbete med metodik och bemötande ska bidra till att skapa trygghet på våra flygplatser, samtidigt som både effektivitet och kundnöjdhet förbättras.

Arbetet fokuseras till områdena luftfartsskydd och flygsäkerhet. Luftfartsskyddet är ett proaktivt arbete för att förebygga brottsliga handlingar. Flygsäkerhetsarbetet är inriktat på att förebygga olyckor.

 

Förebyggande risk- och krishantering

Riskhantering inom vår verksamhet syftar till att säkerställa koncernens förmåga att uppnå affärsmål och möta förändringar såväl internt som externt. Vi ska vara förberedda om en kris uppstår. Utveckling och implementering av en gemensam riskmetodik pågår kontinuerligt för att ha en samlad syn på hur risker ska hanteras och förebyggas.

 

Utvecklingen för haverier och allvarliga tillbud

Swedavia har en nollvision för haverier och allvarliga tillbud. Definitionen av dessa sker utifrån en gemensam EU-förordning och bedöms i Sverige av Haverikommissionen. Vi rapporterar alla händelser med bedömd påverkan på flygsäkerheten till Transportstyrelsen. Samtliga haverier och allvarliga tillbud rapporteras direkt till Haverikommissionen.