På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Roll och uppdrag

Vi utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige

Swedavia äger driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar ett system som knyter samman Sverige – och Sverige med världen.

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik. 

Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2017 reste totalt 41,9 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

Läs mer i Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2017

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen, pdf

Syfte

Tillsammans möjliggör vi för människor att mötas.

Vision

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige. 

Affärsidé

Tillsammans med sina partners skapar Swedavia mervärde för sina kunder genom att erbjuda attraktiva flygplatser och tillgänglighet som ger smidiga och inspirerande reseupplevelser. Swedavias flygplatser ska vara Skandinaviens viktigaste mötesplatser, bolaget ska vara en internationell förebild inom hållbarhet och en tillväxtmotor för hela Sverige.

Värderingar

Pålitliga
Engagerade
Nytänkande
Välkomnande

Världsledande

Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga miljöpåverkan. 2 procent mindre koldioxidavtryck per passagerare 2017 jämfört med 2016.

Swedavias tio flygplatser

Kiruna Airport
Luleå Airport
Umeå Airport
Åre Östersund Airport
Stockholm Arlanda Airport
Bromma Stockholm Airport
Göteborg Landvetter Airport
Visby Airport
Ronneby Airport
Malmö Airport

Utveckling under 2017

 • Under helåret hade Swedavias flygplatser 41,9 miljoner (39,5) passagerare,vilket är en ökning med 6,1 procent.
 • Nettoomsättningen ökade till 5 745 MSEK (5 546).
 • Rörelseresultatet uppgick till 651 MSEK (966). Det påverkades negativt med 160 MSEK (74) hänförligt till nedskrivningar och utrangeringar. Rörelseresultatet 2016 påverkades av realisationsvinster om 241 MSEK. Exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 811 MSEK (799), en förbättring jämfört med föregående år.
 • Koncernens investeringar ökade till 3 866 MSEK (2 138), vilket är en effekt av högre investeringstakt inom utvecklingsprogrammen.
 • I enlighet med Swedavias utdelningspolicy föreslår styrelsen en utdelning om 0,08471 SEK per aktie, totalt cirka 122 MSEK

Vår verksamhet

Swedavia har uppdraget att driva och utveckla de flyg­platser som ingår i det nationella basutbudet och bidra till en ökad tillgänglighet för Sverige och för landets regioner.

Våra flygplatser

Stockholm Arlanda Airport

 • 26,6 miljoner passagerare 2017 
 • 284 utrikeslinjer och 43 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: London, Köpenhamn, Oslo

Göteborg Landvetter Airport

 • 6,76 miljoner passagerare 2017 
 • 157 utrikeslinjer och 20 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, London, Amsterdam

Bromma Stockholm Airport

 • 2,54 miljoner passagerare 2017
 • 3 utrikeslinjer och 12 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Malmö, Göteborg, Visby

Malmö Airport

 • 2,2 miljoner passagerare 2017 
 • 57 utrikeslinjer och 15 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Gdansk, Skopje

Luleå Airport

 • 1,21 miljoner passagerare 2017 
 • 13 utrikeslinjer och 5 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Göteborg, Gran Canaria

Umeå Airport

 • 1,06 miljoner passagerare 2017
 • 12 utrikeslinjer och 15 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Göteborg, Gran Canaria 

Åre Östersund Airport

 • 530 983 passagerare 2017 
 • 6 utrikeslinjer och 7 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Umeå, London

Visby Airport

 • 1,21 miljoner passagerare 2017 
 • 13 utrikeslinjer och 5 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Göteborg, Gran Canaria

Ronneby Airport

 • 237 695 passagerare 2017 
 • 2 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Umeå, Skellefteå

Kiruna Airport

 • 282 412 passagerare 2017
 • 1 utrikeslinje och 5 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Umeå, London

Med kunden i fokus

Med grunden i fem valda strategiska inriktningar och i de intressentdialoger och väsentlighetsanalyser som genomförts, har Swedavia organiserat sin verksamhet för att, med kunden i fokus, både hållbart och affärsmässigt driva verksamheten och uppnå sina mål. Arbetet ska dessutom präglas av ett klimat som har säkerhet som ledord, både vad gäller flygsäkerhet och luftfartsskydd.

Verksamheten finns inom de två områdena flygplats- och fastighets­verksamhet. Tillsammans bildar de ett helhetserbjudande som bidrar till uppfyllandet av uppdraget genom affärsmässig avkastning för ägarna och värde för kunderna, det vill säga resenärer, flygbolag och hyresgäster.

Swedavias flygplatsverksamhet består av de två områdena Aviation Business och Commercial Services.

Aviation Business

Aviation Business erbjuder tjänster inriktade på själva flygverksamheten i form av start- och landningstjänster, marktjänster och flygplansparkering för flygbolag. Dessutom erbjuds olika typer av passagerartjänster som exempelvis bagagehantering.

Verksamheten svarar också för infrastrukturen i form av terminaler och tillhörande system, liksom för det luftfarts- och flygsäkerhetsskydd som krävs för en stabil och säker verksamhet. En väl fungerande flygplats med ett stort utbud av attraktiva destinationer lockar resenärsströmmar.

Det finns också en symbios eftersom flygplatsens och destinationens attraktivitet har en avgörande betydelse för flygbolagens val av destinationer och för viljan att etablera direktlinjer. Ju fler resenärer till och från en flygplats, desto intressantare är det för flygbolagen att erbjuda nya destinationer, vilket i sin tur leder till ökat resande och en ökad attraktivitet.

Commercial Services

Commercial Services svarar för att utveckla den verksamhet som finns i form av handel och tjänster i anslutning till flygplatsverksam­heten. Avsikten är att skapa ett utbud som gör Swedavias flygplatser attraktiva för resenärerna. Flygplatser med ett attraktivt utbud och en bra infrastruktur för resor och handel, får resenärerna att komma tidigare och stanna kvar längre – och återvända när det är dags för nästa resa.

Det driver trafik och därmed intäkter för såväl Swedavia som flygbolagen. Idag utgör Swedavias intäkter från försäljningen på flygplatserna en lägre procentuell andel av de totala intäkterna i jämförelse med många andra flygplatser. Det kan delvis förklaras av att resenärerna agerar olika beroende på vilken destination och vilket flygbolag som är aktuellt. Swedavia har dessutom en stor andel inrikestrafik och inrikesresenären tenderar i genomsnitt att spendera lägre belopp på flygplatserna än utrikesresenären.

Fastighetsverksamhet – Swedavia Real Estate

Swedavias fastighetsverksamhet är samlad i Swedavia Real Estate. Denna verksamhet svarar för de byggnader och de markfastigheter som finns i anslutning till koncernens flygplatser och som inte är direkt relaterade till själva flygplatsverksamheten, vilket exempelvis terminalerna är. Uppdraget är att förvalta och exploatera valda fastigheter, främst de hotell- och konferensanläggningar, affärs-, kontors- och logistikbyggnader som tillsammans bildar en del av Swedavias totala kunderbjudande.

I takt med att flygplatserna utvecklas till moderna knutpunkter för resande och handel blir dessa fastigheter allt viktigare för att öka flygplatsernas attraktivitet och konkurrenskraft. Swedavias fastighetsverksamhet spelar dessutom en viktig finansiell roll, eftersom intäkterna från de färdigexploaterade fastigheterna som säljs till andra intressenter innebär att Swedavias behov av extern finansiering för fortsatta investeringar minskar. Ett exempel på detta är försäljningen 2014 av den hotellfastighet som Swedavia uppförde i direkt anslutning till terminalerna 4 och 5 vid Stockholm Arlanda Airport. Hotellet fyllde både ett behov av tillgång till flygplatsnära hotellnätter och skapade möjlighet för Swedavia att fortsätta bolagets investeringar.

Långsiktig utveckling

Swedavia Real Estate planerar för den långsiktiga utvecklingen av fastighetsaffären kring samtliga Swedavias flygplatser. Det finns omfattande utbyggnadsplaner för Stockholm Arlanda Airport, där byggnationen av det nya kontorskomplexet Office One på 15 000 kvadratmeter ska stå klar 2018.

Mål

Swedavias verksamhet styrs med hjälp av fyra hållbarhetsmål. Tre av hållbarhetsmålen; nöjda resenärer, engagerade ledare och medarbetare, samt nivån på de fossila koldioxidutsläpp som skapas i den egna verksamheten har satts av Swedavia. Det fjärde målet gäller avkastning på operativt kapital och sätts av ägaren.

Swedavias ägare har, förutom ett avkastningsmål, också fastställt ett kapitalstrukturmål om en skuldsättningsgrad motsvarande 0,7–1,5 ggr och ett utdelningsmål motsvarande 30–50 procent av årets resultat. Utfallet i båda dessa sistnämnda mål kan alltså variera över tid.

Slutligen har ägaren fastställt fem så kallade uppdragsmål/indikatorer, där utfallet följs upp varje år. Syftet med dessa är att säkerställa att Swedavia, i enlighet med sitt uppdrag, bidrar till att de svenska transportpolitiska målen uppnås.

Den senaste förändringen av bolagets mål gjordes vid en extra bolagsstämma i oktober 2017, då avkastningsmålet justerades från minst sju till minst sex procent på operativt kapital och målet för skuldsättningsgrad till intervallet 0,7–1,5 gånger (från 1,0–1,5 gånger).

Målet för nöjda resenärer 2025 är satt till 85 procent. De omfattande ut- och ombyggnader som inletts för att öka kapaciteten vid Swedavias flygplatser, särskilt Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport, bedömdes dock kunna få en sådan påverkan på kundnöjdheten att ett delmål på 79 procent sattes för 2017. Måluppfyllnaden uppgick till 75 procent för året.

Swedavias fyra hållbarhetsmål och de aktiviteter som genomförs för att de ska uppnås, påverkar varandra i hög grad. Engagerade ledare och medarbetare är en grundförutsättning för att få nöjda resenärer. Goda samarbeten med flygbolag och andra strategiska samarbetspartners är en annan. Hur nöjda kunderna är, är viktigt eftersom det påverkar Swedavias möjligheter att öka sina intäkter. Intäktsströmmarna är i sin tur av högsta betydelse för avkastningsmålet och för Swedavias förmåga att fortsätta investera i åtgärder som ger ytterligare kundnöjdhet. Ytterst är det en långsiktig och stabil lönsamhet som är grunden för all verksamhetsutveckling, Det gäller inte minst på miljöområdet, där Swedavia har ambitiöst satta mål som kräver både aktivt miljöarbete och tillgång till tillräckliga finansiella resurser.

Hållbarhetsmål 2025

85 % nöjda resenärer, utfall 2017: 75 % (2016 77 %)

75 % engagerade ledare och medarbetare*, utfall 2017: 67 % (2016 64 %)

6  % avkastning (årligen) på operativt kapital, utfall 2017: 5,1 % (2016 8,5 %)

För hela Swedavia uppgick utsläppen av fossil koldioxid från den egna verksamheten under 2017 till 1 896 ton  (2016 2 723 ton).

*2016 bytte Swedavia mätetal för ledare och medarbetare

**Det övergripande miljömålet på 0 ton fossila koldioxidutsläpp gäller från egen verksamhet.

Uppdragsmål/indikationer utfall 2017 (2016)

Nöjda resenärer

75 % (77 %)

Antal passagerare inrikes/utrikes

14,0 miljoner/27,9 miljoner (13,7 miljoner/25,8 miljoner)

Antal utrikesdestinationer

313 st (287)

Koldioxidavtryck***

524 000 ton (504 000 ton)

Haverier och allvarliga tillbud

3 st (1 st)

***Uppdragsmålet avseende koldioxidavtryck omfattas inte av revisorns översiktliga granskningsrapport.

Swedavias fem strategier

Baserat på analyser, väsentligheter och målsättningar är strategierna formulerade för att bolaget på bästa möjliga sätt ska nå sina uppsatta mål.

Operativ excellens

Operativ excellens innebär att Swedavia ska leverera tjänster och produkter som motsvarar krav och förväntningar från kunderna. Detta ska ske genom att optimera användningen av både infrastruktur och resurser, automatisera processer och
flöden och ta till sig möjligheter från digitalisering och innovativa lösningar. För att göra detta ska Swedavia arbeta effektivt och kostnadsmedvetet och ständigt arbeta med att utveckla leveransen till kunden och sin egen kostnadseffektivitet.

Operativ excellens betyder också att Swedavia har tydligt definierade produkter, tjänster och processer, operativt och kommersiellt. 

Initiativ inom strategin Operativ excellens 

 • Förbättra flöden och processer genom automatisering och digitalisering
 • Öka kostnadseffektiviteten i processerna 
 • Säkerställa en optimerad och tydlig styrmodell.

Engagerande kultur

En engagerande kultur är grunden för att Swedavia ska kunna uppnå sina mål. Swedavia ska därför skapa möjligheter för sina medarbetare att växa och utvecklas i en inkluderande miljö. Varje medarbetare erbjuds utvecklande möjligheter och rättigheter om de tar ansvar, uppfyller sina skyldigheter och följer Swedavias värderingar.

Engagerade medarbetare innebär att bolaget arbetar aktivt med inkludering för mångfald. Mångfald bidrar till högre prestation, kreativitet och innovationsförmåga. Mångfald i den egna organisationen gör det lättare att möta mångfalden bland kunderna. Swedavia måste också vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. 

Initiativ inom strategin Engagerande kultur

 • Säkerställa tillgång till kompetens på kort och lång sikt
 • Skapa en inkluderande, involverande och utvecklande kultur
 • Stärka förutsättningarna för innovation
 • Bygga stolthet för bolaget och dess hållbarhetsarbete

Kommersiell excellens

Kommersiell excellens är grunden för att förstå kundernas behov, nu och i framtiden, och för förmågan att erbjuda och leverera produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga och som skapar värde för Swedavia och dess kunder. Genom att
agera affärsmässigt ska Swedavia erbjuda ett attraktivt utbud av flyglinjer och skapar ett innovativt kunderbjudande inom handel, tjänster och fastigheter. För att kunna göra detta ska Swedavia kontinuerligt utvärdera sin kärnverksamhet, se över
sina affärsmodeller och genom innovation och digitalisering utveckla affär och affärsmässighet.

Initiativ inom strategin Kommersiell excellens

 • Utveckla nya affärs- och intäktsmodeller
 • Etablera Airport Cities som attraktiva marknadsplatser
 • Etablera metodik för kundcentrerat arbetssätt med kundupplevelse,
 • kunddriven tjänstedesign och tvärfunktionellt
 • arbete för att lösa kunders problem och behov
 • Stärka och utveckla goda externa relationer
 • Säkra en väl fungerande kommunikation med våra kunder

Ökad kapacitet

En ökad kapacitet är nödvändig för att möta framtida kundbehov. Swedavia ska därför öka sin operativa och kommersiella kapacitet. Det innebär att bolaget, genom att utforma framtidens flygplatser, ska utveckla en operativ och kommersiell kapacitet som möter kundernas behov över tid. Bolaget ska också säkerställa att det på egen hand, genom partners och genom entreprenörer har resurser och kompetens för att genomföra pågående och framtida utvecklingsprogram i tid, inom budget och utan arbetsplatsolyckor.

Initiativ inom strategin Ökad kapacitet

 • Genomförande av utvecklingsprogram och kapacitetshöjande investeringar
 • Verka för ökad tillgänglighet till och från flygplatserna

Ansvar för samhälle och människa

Ansvar för samhälle och människa innebär att säkerhet är grundläggande i all verksamhet, att resurser och energi används ansvarsfullt och effektivt och att fysisk och psykosocial arbetsmiljö är prioriterad. Swedavia ska ta ansvar genom att ha ett livscykelperspektiv över tid för kunder, medarbetare och samhället i stort. Swedavia går längre än det formella ansvaret kräver och det utgör en grund för bolagets ambition att vara en internationell förebild på hållbarhetsområdet.

Initiativ inom strategin Samhälle och människa

 • Höja säkerhetsklimat och trygghet på flygplatserna Stärka det proaktiva och systematiska säkerhetsarbetet
 • Vara pådrivande i flygbranschens övergång till biobränsle Gå över till klimatsmarta energilösningar
 • Säkerställa och utveckla affärsetik i Swedavia Vidareutveckla risk- och krishantering, samt kontinuitetsplanering

Utveckling av flygplatser

Med avsikt att säkerställa flygplatsernas långsiktiga kapacitet och attraktivitet har Swedavia under året förberett för en intensifierad investeringstakt. Dessutom har masterplaner för sex av våra flygplatser tagits fram.

Swedavia satsar på ökad kapacitet

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser bedöms öka över tid. Framförallt sker ökningen vid flygplatser med många internationella förbindelser. Swedavia behöver därför säkerställa tillräcklig terminal-, gate- och rullbanekapacitet för att möta utvecklingen.

Flertalet om- och tillbyggnationer vid regionala flygplatser har redan genomförts. Vid flygplatserna i Kiruna, Luleå och Umeå skedde detta genom samfinansiering med berörda regioner. Nu koncentreras resurserna framför allt till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport.

Parallellt med kapacitetshöjande åtgärder ökar också Swedavias möjligheter att utveckla atmosfären vid flygplatserna liksom att stärka det kommersiella erbjudandet i form av fler butiker, caféer och restauranger.

Stockholm Arlanda Airport

I december 2013 beslutade Swedavia om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. Under perioden 2016–2025 planeras investeringar om 21,3 miljarder kronor. I ett första skede koncentreras resurserna för att möta den ökade efterfrågan på internationella förbindelser genom en ny pir i Terminal 5. Bland annat har investeringar i en ny bagageanläggning i Terminal 2, samt nytt parkeringsdäck genomförts.

Swedavia avser även att investera tre till fyra miljarder kronor i fastighetsutveckling i anslutning till flygplatsen. Detta är investeringar som kan realiseras genom fastighetsförsäljningar och återinvesteras i flygplatsernas utveckling.

Läs mer om Arlandas utvecklingsprogram.

Göteborg Landvetter Airport

Göteborg Landvetter Airport har nyligen genomgått en stor ombyggnation, men även här är investeringar i ökad kapacitet på sikt nödvändiga. Under året genomfördes bland annat åtgärder för att öppna terminalytorna mellan inrikes- och Schengentrafik och därmed förbättra nyttjandet av byggnaden. Framåt sker en utveckling av nya logistikfastigheter intill flygplatsen, liksom på sikt en utbyggnad av ett större handelsområde.

Läs mer om Landvetters utvecklingsprogram.

Bromma Stockholm Airport

De investeringar Swedavia genomför vid Bromma Stockholm Airport sker i enlighet med de krav Transportstyrelsen ställer gentemot verksamheten. Därutöver genomförs även miljöförbättrande investeringar vid flygplatsen.

Läs mer om Brommas utvecklingsprogram.

Masterplanerna identifierar flygplatsernas framtida behov

Flygplatsernas riktigt långsiktiga planer kallas masterplaner. En masterplan är ett vägledande dokument som rör utvecklingen på mycket lång sikt. Masterplanen identifierar flygplatsens framtida behov och visar visionärt hur flygplatserna kan möta dessa. 

Den 22 februari 2017 fastställde Swedavias styrelse masterplaner för fyra av Swedavias flygplatser: Ronneby Airport, Visby Airport, Umeå Airport samt Draft masterplan Stockholm Arlanda Airport. Den 15 december 2017 fastställdes Draft masterplan Göteborg Landvetter Airport och den 14 februari 2018 fastställdes Malmö Airport masterplan.

Planen för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport är en Draft masterplan, som innebär att det är en översiktlig och indikativ plan. Den har tagits fram med syfte att snabbt få fram en övergripande plan som kan användas vid dialog med interna och externa intressenter och därmed få input till det fortsatta masterplanarbetet.

För att kunna använda planen mer praktiskt krävs för samtliga områden i planen djupare analyser. Därför är en masterplan för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport nu under utveckling.

Flygplatsernas fastställda masterplaner

Ronneby Airport, pdf 1 Mb
Visby Airport, 1 Mb
Umeå Airport, pdf 2 Mb
Stockholm Arlanda Airport, pdf 2 Mb
Draft Göteborg Landvetter Airport, pdf 5 Mb
Malmö Airport, pdf 3 Mb

Flygplatser där masterplanarbete pågår

Kiruna Airport
Luleå Airport
Stockholm Arlanda Airport
Göteborg Landvetter Airport

Avdelningen Master Planning

På Swedavia finns sedan 2016 en avdelning som ansvarar för masterplanerna på alla Swedavias flygplatser: Master Planning. Syftet är att utveckla och uppdatera flygplatsernas masterplaner med en god balans mellan flygplatsfunktion, fastighetsutveckling och kommersiell verksamhet.

För mer information kontakta Anna Norin, e-post: anna.norin@swedavia.se.

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby vill Swedavia engagera och bidra till att sprida kunskap om flygets förutsättningar och mervärden och om Swedavias viktiga uppdrag, roll och verksamhet.

Swedavia i Almedalen

Flyget, politiken och näringslivet behöver gemensamt diskutera hur tillgängligheten till, från och inom Sverige kan öka. Undersökningar visar att vårt land är världsledande när man jämför olika avgörande förutsättningar för att skapa en god framtid. Det finns dock en avgörande kategori där vi halkar efter – Sveriges internationella tillgänglighet, med stort samhällsekonomiskt bortfall som följd.

Sveriges geografiska form och läge kräver flyg. Vi är också ett land som är starkt beroende av såväl import som export och vi har en turistindustri som växer sig allt starkare. Utan direktdestinationer till de strategiskt viktiga regionerna runt om i världen begränsas våra möjligheter.

Sedan 2013 har Swedavia arrangerat seminarier i den egna arenan Gate Almedalen. De handlar om flyget i Stockholm/Mälardalsregionen, ökad internationell tillgänglighet, så når vi världen – framtidens behov av flyg och en hel del annat som är avgörande för svensk konkurrenskraft och utveckling. Även samarbetspartners har möjlighet att under veckan arrangera programpunkter i Swedavias arena.