På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Roll och uppdrag

Vi knyter samman hela Sverige med resten av världen

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser – ett system av tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr som knyter samman hela Sverige med resten av världen.

Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport har flest passagerare. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2016 reste totalt 39,5 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

Swedavias flygplatser möjliggör resor inom landet och är en port till och från Sverige. De är även moderna mötes- och handelsplatser där produkter, tjänster och koncept erbjuds. 

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen.

Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell­ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg­bolagssatsningar konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.

 • Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångs­punkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort.
 • Verksamheten drivs affärs­mässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär.
 • Nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö är avgörande för Swedavias verksamhet.
 • Bolaget ska samtidigt kontinuerligt minska sitt eget miljöavtryck och bidra till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan. Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation, ACA.

Tillsammans för vi världen närmare

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik. 

Swedavias vision är ”Till­sammans för vi världen närmare”. Det innebär att Swedavia ska bidra till att göra flygresandet och frakttransporterna – regionalt, men också till och från Sverige – så lättillgängliga, effektiva och attraktiva som möjligt.

Swedavia ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen uppnås.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten, en nyckelfråga för Swedavia och Sverige.

Hållbarhet – strategi och utgångspunkt 

Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling.

Kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten och ligger till grund för Swedavias hela verksamhet; vilka mål som sätts och följs upp, vilka strategier som väljs och vilka beslut som fattas.

Det är detta långsiktiga arbete som gjort att Swedavia nu är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Swedavias tio flygplatser

Kiruna Airport
Luleå Airport
Umeå Airport
Åre Östersund Airport
Stockholm Arlanda Airport
Bromma Stockholm Airport
Göteborg Landvetter Airport
Visby Airport
Ronneby Airport
Malmö Airport

Utveckling under 2016

 • Under helåret hade Swedavias flygplatser 39,5 miljoner (37,6) passagerare, vilket är en ökning med 5,2 procent
 • Nettoomsättningen ökade till 5 546 MSEK (5 416)
 • Rörelseresultatet uppgick till 966 MSEK (1 755) och årets resultat uppgick till 717 MSEK (1 410). Resultatet 2016 påverkades av realisationsvinster om 241 MSEK (918)
 • Koncernens investeringar ökade till 2 138 MSEK (1 120), vilket är en effekt av högre investeringstakt inom utvecklingsprogrammen

 Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Vår verksamhet

Swedavia har uppdraget att driva och utveckla de flyg­platser som ingår i det nationella basutbudet och bidra till en ökad tillgänglighet för Sverige och för landets regioner.

Våra flygplatser

Stockholm Arlanda Airport

Skandinaviens ledande flygplats

 • 24,7 miljoner passagerare 2016 
 • 81 flygbolag och cirka 181 destinationer
 • Cirka 17 500 anställda på och kring flygplatsen i 600 olika företag

Göteborg Landvetter Airport

Västsveriges internationella flygplats

 • 6,4 miljoner passagerare 2016 
 • Cirka 30 flygbolag, drygt 100 destinationer
 • Cirka 4 000 anställda i ett 100-tal företag på och kring flygplatsen

Göteborg och västra Sverige växer, vilket ställer krav på ökad tillgänglighet. Därför utvecklar vi:

 • Terminalutbyggnad
 • Järnvägsanslutning
 • Hotell
 • Airport City

Detta skapar 10 000 nya arbetstillfällen.

Bromma Stockholm Airport

Stockholms cityflygplats

 • 2,5 miljoner passagerare 2016  (varav 280 000 utrikes)
 • 17 destinationer
 • Cirka 1 500 anställda i ett 30-tal företag på och kring flygplatsen

Malmö Airport

Utmanaren i Öresundsregionen, med snabba och smidiga flöden

 • 2,2 miljoner passagerare 2016 (varav utrikes 978 000)
 • Över 40 destinationer
 • Cirka 1 500 anställda i ett 50-tal företag

Luleå Airport

Norra Sveriges största flygplats med hög tillgänglighet till Stockholm och världen

 • 1,2 miljoner passagerare 2016 (varav utrikes 90 000)
 • Runt 15 destinationer
 • Cirka 200 anställda i ett 25-tal företag på och kring flygplatsen (+900 i Försvarsmakten)

Umeå Airport

Västerbottens ledande flygplats med den enklaste vägen till Stockholm och ut i världen

 • 1,1 miljoner passagerare 2016 (varav utrikes 60 000)
 • 18 destinationer
 • Cirka 500 anställda i ett 15-tal företag på och kring flygplatsen

Åre Östersund Airport

Jämtlands port till världen och världens port till fjällen

 • 496 000 passagerare 2016 (varav utrikes 12 400)
 • Runt 11 destinationer
 • Drygt 100 anställda i ett 10-tal företag på och kring flygplatsen

Visby Airport

Gotlands flygplats och den snabbaste vägen till och från ön

 • 464 000 passagerare 2016 (varav utrikes 14 8000)
 • 4 åretruntdestinationer och samt ett 10-tal sommardestinationer
 • Drygt 50 anställda i ett 15-tal företag på och kring flygplatsen

Ronneby Airport

Sydöstra Sveriges största flygplats och den smidigaste vägen till Stockholm

 • 232 000 passagerare 2016 (varav utrikes 100)
 • Cirka 3 destinationer
 • Drygt 70 anställda i ett 10-tal företag på och kring flygplatsen (+600 i Försvarsmakten)

Kiruna Airport

Regionens huvudflygplats, porten till världen och världens port till Nordkalotten

 • 260 500 passagerare 20165 (varav utrikes 7 600)
 • 7 destinationer
 • Drygt 100 anställda i ett 40-tal företag på och kring flygplatsen

Med kunden i fokus

Med grunden i fyra valda strategiska inriktningar och i de intressentdialoger och väsentlighetsanalyser som genomförts, har Swedavia organiserat sin verksamhet för att, med kunden i fokus, både hållbart och affärsmässigt driva verksamheten och uppnå sina mål. Arbetet ska dessutom präglas av ett klimat som har säkerhet som ledord, både vad gäller flygsäkerhet och luftfartsskydd.

Verksamheten finns inom de två områdena flygplats- och fastighets­verksamhet. Tillsammans bildar de ett helhetserbjudande som bidrar till uppfyllandet av uppdraget genom affärsmässig avkastning för ägarna och värde för kunderna, det vill säga resenärer, flygbolag och hyresgäster.

Swedavias flygplatsverksamhet består av de två områdena Aviation Business och Commercial Services.

Aviation Business

Aviation Business erbjuder tjänster inriktade på själva flygverksamheten i form av start- och landningstjänster, marktjänster och flygplansparkering för flygbolag. Dessutom erbjuds olika typer av passagerartjänster som exempelvis bagagehantering.

Verksamheten svarar också för infrastrukturen i form av terminaler och tillhörande system, liksom för det luftfarts- och flygsäkerhetsskydd som krävs för en stabil och säker verksamhet. En väl fungerande flygplats med ett stort utbud av attraktiva destinationer lockar resenärsströmmar.

Det finns också en symbios eftersom flygplatsens och destinationens attraktivitet har en avgörande betydelse för flygbolagens val av destinationer och för viljan att etablera direktlinjer. Ju fler resenärer till och från en flygplats, desto intressantare är det för flygbolagen att erbjuda nya destinationer, vilket i sin tur leder till ökat resande och en ökad attraktivitet.

Commercial Services

Commercial Services svarar för att utveckla den verksamhet som finns i form av handel och tjänster i anslutning till flygplatsverksam­heten. Avsikten är att skapa ett utbud som gör Swedavias flygplatser attraktiva för resenärerna. Flygplatser med ett attraktivt utbud och en bra infrastruktur för resor och handel, får resenärerna att komma tidigare och stanna kvar längre – och återvända när det är dags för nästa resa.

Det driver trafik och därmed intäkter för såväl Swedavia som flygbolagen. Idag utgör Swedavias intäkter från försäljningen på flygplatserna en lägre procentuell andel av de totala intäkterna i jämförelse med många andra flygplatser. Det kan delvis förklaras av att resenärerna agerar olika beroende på vilken destination och vilket flygbolag som är aktuellt. Swedavia har dessutom en stor andel inrikestrafik och inrikesresenären tenderar i genomsnitt att spendera lägre belopp på flygplatserna än utrikesresenären.

Fastighetsverksamhet - Swedavia Real Estate

Swedavias fastighetsverksamhet är samlad i Swedavia Real Estate. Denna verksamhet svarar för de byggnader och de markfastigheter som finns i anslutning till koncernens flygplatser och som inte är direkt relaterade till själva flygplatsverksamheten, vilket exempelvis terminalerna är. Uppdraget är att förvalta och exploatera valda fastigheter, främst de hotell- och konferensanläggningar, affärs-, kontors- och logistikbyggnader som tillsammans bildar en del av Swedavias totala kunderbjudande.

I takt med att flygplatserna utvecklas till moderna knutpunkter för resande och handel blir dessa fastigheter allt viktigare för att öka flygplatsernas attraktivitet och konkurrenskraft. Swedavias fastighetsverksamhet spelar dessutom en viktig finansiell roll, eftersom intäkterna från de färdigexploaterade fastigheterna som säljs till andra intressenter innebär att Swedavias behov av extern finansiering för fortsatta investeringar minskar. Ett exempel på detta är försäljningen 2014 av den hotellfastighet som Swedavia uppförde i direkt anslutning till terminalerna 4 och 5 vid Stockholm Arlanda Airport. Hotellet fyllde både ett behov av tillgång till flygplatsnära hotellnätter och skapade möjlighet för Swedavia att fortsätta bolagets investeringar.

Långsiktig utveckling

Swedavia Real Estate planerar för den långsiktiga utvecklingen av fastighetsaffären kring samtliga Swedavias flygplatser. Det finns omfattande utbyggnadsplaner för Stockholm Arlanda Airport, där byggnationen av det nya kontorskomplexet Office One på 15 000 kvadratmeter inleddes under förra året. Byggandet ska stå klar 2018.

Mål och vision

Swedavias verksamhet styrs med hjälp av hållbarhetsmål. Swedavia har fyra sådana övergripande mål att uppfylla till 2020. Därutöver redovisar Swedavia fem uppdragsmål/indikatorer varje år.

Swedavia har sedan 2011 fyra övergripande hållbarhetsmål. Tre av dessa beslutas av bolagets styrelse medan det ekonomiska målet följer ägarens inriktning.

Utöver lönsamhetsmålet om sju procents avkastning på operativt kapital, finns även ett kapitalstrukturmål om en skuldsättningsgrad motsvarande 1,0–1,5 gånger samt ett utdelningsmål motsvarade 30–50 procent av årets resultat. De nuvarande ekonomiska målen fastställdes, tillsammans med uppdragsmålen/indikatorerna, vid Swedavias bolagsstämma 2014. De sistnämnda syftar till att Swedavia, i enlighet med bolagets uppdrag, ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

Arbetet som sker för att nå måluppfyllnad inom hållbarhetsmålen påverkar varandra. Bland annat är nöjda medarbetare en förutsättning för nöjda resenärer vilket i sin tur påverkar möjligheten till kommersiella intäkter, vilka är viktiga för avkastningsmålet.

Lönsamhet är en förutsättning för all verksamhetsutveckling, inte minst inom miljöområdet. På samma sätt är ett aktivt miljöarbete en förutsättning för flygplatsernas möjligheter att utvecklas långsiktigt gentemot övriga hållbarhetsmål och uppdragsmål.

En viktig förutsättning för måluppfyllnaden inom samtliga områden är också att Swedavia arbetar tillsammans med partners, som flygbolag och leverantörer till flygplatserna.

Swedavias sammanvägda resenärsnöjdhet för 2016 var 77 procent (76). Den positiva utvecklingen bottnar i ett fokuserat arbete med syfte att förbättra atmosfär, bemötande, renlighet, smidiga flöden och prisvärdhet i butiker och restauranger. Alla dessa faktorer har betydande påverkan på resenärsnöjdheten.

Hållbarhetsmål 2020

85 % nöjda resenärer, utfall 2016: 77 % (2015 76 %)

75 % engagerade ledare och medarbetare*, utfall 2016: 64 % 

7 % avkastning på operativt kapital, utfall 2016: 8,6  % (2015 14,5 %)

0 ton fossila koldioxidutsläpp**, utfall 2016: 2,7 (2015 3,1 %)

* 2016 bytte Swedavia mätetal för ledare och medarbetare

** Det övergripande miljömålet på 0 ton fossila koldioxidutsläpp gäller från egen verksamhet.

Uppdragsmål/indikationer utfall 2016 (2015)

Nöjda resenärer

77 % (76 %)

Antal passagerare inrikes/utrikes

13,7 miljoner / 25,8 miljoner (13,3 miljoner / 24,3 miljoner)

Antal utrikesdestinationer

287 st (323)

Koldioxidavtryck***

504 000 ton (515 000 ton)

Haverier och allvarliga tillbud

1 st (4 st)

***Uppdragsmålet avseende koldioxidavtryck omfattas inte av revisorns översiktliga granskningsrapport.

Vision

Vi utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige.

Affärsidé

Vi i Swedavia ska skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. Tillsammans med våra partners utvecklar vi ständigt vår affär.

Swedavias affär är uppbyggd kring de långsiktigt ökande behoven av ett effektivt och hållbart resande inom Sverige samt till och från Europa och övriga världen. Vi utvecklar effektiva och attraktiva flygplatser för alla. Högklassig affärsutveckling samt att utveckla och dra nytta av att Swedavia är en sammanhållen flygplatskoncern är viktiga verktyg för att uppnå detta.

Den övergripande inriktningen i Swedavias strategi är kundfokus och hållbar utveckling.

Strategi

När kraven ökar på företag att ta miljöansvar, socialt ansvar och att vara ekonomiskt långsiktiga, uppstår det konkurrensfördelar för de företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling som strategisk inriktning

För att ge oss legitimitet att växa och utvecklas på lång sikt arbetar Swedavia med alla tre hållbarhetsdimensionerna – social utveckling, ekonomi och miljöhänsyn – i kombination med kunden i fokus. Det är hållbar utveckling för Swedavia.

Swedavias uppdrag, vision, affärsidé och värderingar definierar tillsammans med hållbar utveckling vår affär. Vi har utgått från en analys av vår omvärld, våra intressenter och hållbar utveckling när vi byggt upp våra strategier. Sedan har vi samlat strategierna inom vad vi kallar vårt hållbarhetshjul. Det har skett förbättringar inom alla hållbarhetsdimensioner sedan Swedavia bildades 2010.

Kund

 • Värdeskapande aviationaffär
 • Värdeskapande kommersiell affär
 • Nöjdare resenärer
 • Operativ excellens
 • Den digitaliserade flygplatsen

Ekonomi

 • Värdeskapande fastighetsaffärer
 • Rätt kapacitet och hög effektivitet

Miljö

 • Proaktivt miljöarbete

Socialt

 • Hög säkerhet
 • Utvecklande ledarskap och medarbetarskap
 • Affärsstärkande externa relationer

Utveckling av flygplatser

Med avsikt att säkerställa flygplatsernas långsiktiga kapacitet och attraktivitet har Swedavia under året förberett för en intensifierad investeringstakt. Dessutom har masterplaner för fyra av våra flygplatser tagits fram.

Swedavia satsar på ökad kapacitet

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser bedöms öka över tid. Framförallt sker ökningen vid flygplatser med många internationella förbindelser. Swedavia behöver därför säkerställa tillräcklig terminal-, gate- och rullbanekapacitet för att möta utvecklingen.

Flertalet om- och tillbyggnationer vid regionala flygplatser har redan genomförts. Vid flygplatserna i Kiruna, Luleå och Umeå skedde detta genom samfinansiering med berörda regioner. Nu koncentreras resurserna framför allt till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport.

Parallellt med kapacitetshöjande åtgärder ökar också Swedavias möjligheter att utveckla atmosfären vid flygplatserna liksom att stärka det kommersiella erbjudandet i form av fler butiker, caféer och restauranger.

Stockholm Arlanda Airport

I december 2013 beslutade Swedavia om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. Totalt kommer 13 miljarder kronor att investeras fram till 2043, varav sju miljarder kronor fram till 2023. I ett förstaskede koncentreras resurserna för att möta den ökade efterfrågan på internationella förbindelser genom en ny pir i Terminal 5. Under året har, bland annat, investeringar i en ny bagageanläggning i Terminal 2, samt nytt parkeringsdäck genomförts.

Swedavia avser även att investera tre till fyra miljarder kronor i fastighetsutveckling i anslutning tillflygplatsen. Detta är investeringar som kan realiseras genom fastighetsförsäljningar och återinvesteras i flygplatsernas utveckling.

Läs mer om Arlandas utvecklingsprogram.

Göteborg Landvetter Airport

Göteborg Landvetter Airport har nyligen genomgått en stor ombyggnation, men även här är investeringar i ökad kapacitet på sikt nödvändiga. Under året genomfördes bland annat åtgärder för att öppna terminalytorna mellan inrikes- och Schengentrafik och därmed förbättra nyttjandet av byggnaden. Framåt sker en utveckling av nya logistikfastigheter intill flygplatsen, liksom på sikt en utbyggnad av ett större handelsområde.

Bromma Stockholm Airport

De investeringar Swedavia genomför vid Bromma Stockholm Airport sker i enlighet med de krav Transportstyrelsen ställer gentemot verksamheten. Därutöver genomförs även miljöförbättrande investeringar vid flygplatsen.

Masterplanerna identifierar flygplatsernas framtida behov

Flygplatsernas riktigt långsiktiga planer kallas masterplaner. En masterplan är ett vägledande dokument som rör utvecklingen på mycket lång sikt. Masterplanen identifierar flygplatsens framtida behov och visar visionärt hur flygplatserna kan möta dessa. 

Den 22 februari 2017 fastställde Swedavias styrelse masterplaner för fyra av Swedavias flygplatser: Ronneby Airport, Visby Airport, Umeå Airport samt Draft masterplan Stockholm Arlanda Airport. Den 15 december 2017 fastställdes Draft masterplan Göteborg Landvetter Airport.

Planen för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport är en Draft masterplan, som innebär att det är en översiktlig och indikativ plan. Den har tagits fram med syfte att snabbt få fram en övergripande plan som kan användas vid dialog med interna och externa intressenter och därmed få input till det fortsatta masterplanarbetet.

För att kunna använda planen mer praktiskt krävs för samtliga områden i planen djupare analyser. Därför är en masterplan för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport nu under utveckling.

Flygplatsernas fastställda masterplaner

Ronneby Airport, pdf 1 Mb
Visby Airport, 1 Mb
Umeå Airport, pdf 2 Mb
Draft Stockholm Arlanda Airport, pdf 2 Mb
Draft Göteborg Landvetter Airport, pdf 5 Mb

Flygplatser där masterplanarbete pågår

Malmö Airport
Kiruna Airport
Luleå Airport
Stockholm Arlanda Airport
Göteborg Landvetter Airport

Avdelningen Master Planning

På Swedavia finns sedan 2016 en avdelning som ansvarar för masterplanerna på alla Swedavias flygplatser: Master Planning. Syftet är att utveckla och uppdatera flygplatsernas masterplaner med en god balans mellan flygplatsfunktion, fastighetsutveckling och kommersiell verksamhet.

För mer information kontakta Anna Norin, e-post: anna.norin@swedavia.se.

Våra värderingar

I vårt arbete att skapa ett riktigt hållbart Swedavia har vi tagit utgångspunkt i vår vision och våra värderingar.

Värderingar som är framtagna utifrån vad som kännetecknar Swedavia, hur vi själva vill bli uppfattade och utifrån hur olika intressenter som medarbetare, fack, kunder och ägare ser på oss.

Pålitliga

Vi utvecklar vårt sätt att arbeta för att kunna leva upp till förväntningarna, och vi håller våra löften gentemot kunder och medarbetare. Vi satsar på säkerhet, kvalitet och hållbarhet, vi tar ansvar för vår miljö. Swedavia ska vara en trovärdig partner och en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Engagerade

Vi är engagerade i våra kunder och deras behov och arbetar alltid för att hitta en lösning för kunden. Vi engagerar oss i varandra som kollegor. Som ledare prioriterar vi att utveckla våra medarbetare. Varje medarbetares engagemang är avgörande för att utveckla Swedavia.

Nytänkande

Vi utvecklar ständigt vårt företag – våra relationer, affärer, medarbetare och vårt ledarskap. Vi tar tillvara kreativitet och allas idéer för att ständigt bli bättre. Vi vill leda utvecklingen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att gå från ord till handling.

Välkomnande

Vi är alltid välkomnande, i såväl stort som smått. Vi möter andra med ett öppet sinne och nyfiket sätt. Vi välkomnar mångfald – det utvecklar oss. Swedavia är det självklara valet som mötesplats, flygplats och arbetsplats. Vi står för den välkomnande känslan.

Almedalen

Möten mellan människor är grundläggande för utveckling och livskvalitet. Det vet naturligtvis alla de som besöker Sveriges största möte – Almedalsveckan.

Swedavia i Almedalen

Flyget, politiken och näringslivet behöver gemensamt diskutera hur tillgängligheten till, från och inom Sverige kan öka. Undersökningar visar att vårt land är världsledande när man jämför olika avgörande förutsättningar för att skapa en god framtid. Det finns dock en avgörande kategori där vi halkar efter – Sveriges internationella tillgänglighet, med stort samhällsekonomiskt bortfall som följd.

Sveriges geografiska form och läge kräver flyg. Vi är också ett land som är starkt beroende av såväl import som export och vi har en turistindustri som växer sig allt starkare. Utan direktdestinationer till de strategiskt viktiga regionerna runt om i världen begränsas våra möjligheter.

Swedavia genomför ett antal seminarier under veckan. De kommer att handla om flyget i Stockholm/Mälardalsregionen, ökad internationell tillgänglighet, så når vi världen – framtidens behov av flyg och en hel del annat som är avgörande för svensk konkurrenskraft och utveckling.