Gå till innehåll

Strategi för hållbarhet

Vårt uppdrag är att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och att bidra till en god tillgänglighet för Sverige och för landets regioner.

Vår strategiska inriktning

Kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för Swedavias strategiska inriktning. Den strategiska inriktningen är vår gemensamma ledstång som beskriver den målbild vi siktar mot och vilka strategiska förflyttningar vi behöver göra för att nå denna målbild.

Vi har formulerat fyra strategier och en bas som tillsammans med en engagerande kultur ska bidra till att bolagets samtliga mål uppfylls.

 

Mål och resultat

Att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt är en grundförutsättning för att Swedavia ska behålla vår konkurrenskraft. För att skapa förändring och värde har Swedavia definierat fem hållbarhetsmål varav det femte – egna utsläpp av fossil koldioxidutsläpp nåddes under 2020.

 

Styrning av Swedavias hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna är integrerade i det affärsmässiga arbetet genom den strategiska inriktningen och våra prioriterade väsentliga frågor som bryts ned i mål och aktiviteter inom respektive affärs- och verksamhetsplaner. Dessa mäts och följs upp kvartalsvis i koncernledning och styrelse. På så sätt genomsyrar hållbarhetsfrågorna hela organisationen.

Vår Code of Conduct utgör grunden för all verksamhet och tydliggör hur vi ska agera för att upprätthålla kraven på verksamheten med ett förhållningssätt som vi är stolta över. Koden, som har fastställts av styrelsen, uttrycker tydliga förväntningar på hur våra medarbetare och leverantörer ska uppträda. Utöver koden har vi ett flertal koncerngemensamma policyer som anger inriktningen inom ett visst område.

Swedavia har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015. Inom ramen för miljöledningssystemet sker Swedavias systematiska arbete med energieffektivisering, som inkluderar hela organisationen. Genom  energieffektivisering uppnår Swedavia såväl minskad resursanvändning och klimatpåverkan som lägre energikostnader.

ISO 14001:2015 Certifikat, pdf

Miljö- och energipolicy, pdf

 

Väsentlighetsanalys

Vår väsentlighetsanalys inklusive intressentdialog och kontinuerlig omvärldsbevakning, liksom analyser av vår egen verksamhets påverkan på människa, miljö och ekonomi lägger grunden för den strategiska inriktningen och vilka frågor som ska vara i fokus för hållbarhetsarbetet. Under 2019 genomfördes en ny och grundlig väsentlighetsanalys. I den har sju prioriterade väsentliga frågor identifierats. De frågor som inte definierats som väsentliga men som kan tänkas vara viktiga för vårt fortsatta arbete tas vid behov om hand genom den löpande affärsplaneringen.

 

Vårt bidrag till FN:s globala mål

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Ambitionen är att till år 2030:

  • avskaffa fattigdom
  • minska ojämlikheter
  • lösa klimatkrisen
  • främja fred

För att världen ska lyckas har man enats om 17 globala mål som tillsammans ska bidra till att visionen blir verklighet. Målen gäller i alla länder och för alla människor. Som statligt ägt bolag förväntas vi av vår ägare att bidra till de globala målen och fattar affärsbeslut som är i linje med dem.

Vi har analyserat alla mål och delmål och av de 17 målen har vi identifierat fyra mål som just nu har högst prioritet för oss och där vi främst kan bidra till positiv utveckling på kort och lång sikt.