Gå till innehåll

Hållbar fastighetsutveckling

Som en del i ett aktivt hållbarhets- och miljöarbete ska Swedavia som fastighetsutvecklare tänka långsiktigt, med fokus på innovativ utveckling vad gäller planering, tekniska lösningar, hållbara material, energieffektivitet och ekonomi.

Logistic City, Stockholm Arlanda Airport. Visionsbild: Archus Arkitektur

Logistic City, Stockholm Arlanda Airport. Visionsbild: Archus Arkitektur

Hållbarhets- och miljöprogram i olika skeden av stads- och fasighetsutvecklingen.


Hållbarhetsprogram i tidiga utvecklingsskeden

Ett hållbarhetsprogram upprättas i ett tidigt planeringsskede av ett stadsutvecklingsprojekt och omfattar framför allt projektplanering, beskrivning av processtyrning och övergripande åtgärder.

Swedavia Real Estate har valt att arbeta i enlighet med Citylab Guide, en verktygslåda som ger vägledning och stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling, utvecklad av Sweden Green Building Council. I Citylab Guide preciseras bland annat ett antal fokusområden som ska genomsyra och ange riktningen för stadsutvecklingsprojektets hållbarhetsarbete:

  • Rumsliga och integrerade stadskvaliteter, såsom funktioner och bebyggelsestruktur
  • Infrastruktur för tillgänglighet och närhet
  • Luft-, ljus- och ljudmiljö
  • Grönytor och klimatanpassning
  • Resurser i kretslopp, såsom materialflöden, vatten och energi

Dessa fokusområden tar sin utgångspunkt i, och har en nära koppling till, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Det första av Swedavia Real Estates stadsutvecklingsprojekt som får ett hållbarhetsprogram utformat i enlighet med Citylab är första etappen av Logistic City vid Stockholm Arlanda Airport.

Läs mer om Citylab på Sweden Green Building Councils webbplats


Miljöprogram i byggprojekt

Senare i planeringsskedet, innan byggstart, formuleras ett miljöprogram med konkreta hållbarhetsmål och åtgärder för genomförandet.

Med hållbarhetsprogrammet som grund, väver miljöprogrammet samman en lång rad hållbarhetsaspekter för det specifika byggprojektet, bland annat gällande giftfri miljö, materialval, avfall, inomhusklimat, energieffektivitet och arbetsmiljö.


Certifieringar i toppklass

Swedavia Real Estate har högt ställda hållbarhetsmål och ligger också i framkant när det gäller miljöcertifiering av byggnader. Nybyggda kontorshuset Office One (2019) vid Stockholm Arlanda Airport har nått certifieringen BREEAM-SE, nivå Excellent. Även nyöppnade Comfort Hotel Arlanda Airport (2020) ska certifieras enligt BREEAM-SE, på nivån Very Good.

BREEAM är ett internationellt miljöcertifieringssystem för byggnader med totalt sex betygsnivåer (Unclassified, Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding).

Läs mer om BREEAM på Sweden Green Building Councils webbplats


Kontakt och mer information

Vill du veta mer om Swedavia Real Estates hållbarhetsarbete? Kontakta Adam Lunderup, hållbarhetsansvarig, Swedavia Real Estate: 010-109 06 94 eller adam.lunderup@swedavia.se

Vill du veta mer om Swedavia-koncernens miljöansvar?