Gå till innehåll

God luftkvalitet runt Swedavias flygplatser

2018-10-17, kl. 10:29

Swedavias mätningar runt Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport visar på en god luftkvalitet.

Ett flygplan över en äng med lila blommor och Arlanda flygplats i bakgrunden

Swedavia utför kontinuerligt mätningar av olika typer av luftföroreningar på Arlanda och Bromma, där flygplanen startar och landar kontinuerligt. De luftföroreningar som mäts är partiklar (PM10), kväveoxider och flyktiga organiska kolväten till exempel bensen.

Sammanfattningsvis visar resultaten från mätningarna att halterna är under de nationella miljökvalitetsnormer och miljömål i Sverige som satts till skydd för människors hälsa och miljö. Mätningarna visar att halterna är som högst vid terminalerna och vägarna där det är mest fordonstrafik.

Resultaten från mätningarna redovisas årligen i respektive flygplats miljörapport, som finns tillgängliga på Swedavias flygplatsers webbsidor.