Gå till innehåll

Swedavias flygplatsavgifter höjs 2019

2018-10-31, kl. 14:00

Swedavia har beslutat att höja avgifterna gentemot flyg- och marktjänstbolag med 7,8 % från 1 januari 2019*. Avgiftsbeslutet innehåller också en engångsjustering som gör att Swedavias avgifter temporärt höjs med ytterligare 2,1 % till och med 31 december 2019. Bakgrunden till avgiftshöjningen är de omfattande investeringar i ny kapacitet som Swedavia genomför för att möta den långsiktiga efterfrågan på flygresor.  

Avgiftsbeslutet innebär att prislistan uppdateras med följande förändringar:

  1. Höjd och justerad utsläppsavgift vid alla Swedavias flygplatser.
  2. Nya nivåer för startavgiften vid fyra flygplatser.
  3. Nya nivåer för passageraravgiften vid alla flygplatser.
  4. Ny prislista för extra öppethållande vid sex flygplatser.
  5. Nya nivåer för PRM- och marktjänstavgifter vid alla flygplatser.

Avgifter som inte specifikt nämns kommer att vara oförändrade jämfört med dagens nivåer. Swedavia har utformat avgiftshöjningen i enlighet med inriktningen att skapa incitament för ett effektivt och hållbart kapacitetsutnyttjande. Den största delen av avgiftshöjningen sker därför i de flygplansrelaterade start- och utsläppsavgifterna, vilka faktureras per ton startvikt respektive kilo utsläpp av kväveoxid under en start- och landningscykel, för att uppmuntra till högre kabinfaktorer och mer utsläppssnåla flygplanstyper.

Avgiftshöjningen sker mot bakgrund av satsningar på utökad kapacitet för att möta den långsiktiga efterfrågan på resande. Swedavia har de senaste fyra åren sänkt flygplatsavgifterna samtidigt som investeringstakten har fördubblats.

Swedavias avgifter bedöms fortsatt vara konkurrenskraftiga även efter denna höjning och uppskattas 2019 ligga cirka 20 % lägre än genomsnittet för jämförbara flygplatser i Europa.

Swedavias prisbeslut är tillämpligt från och med 1 januari 2019. Den retroaktiva engångsjusteringen som resulterar i total avgiftshöjning 9,9 % är gällande fram till 31 december 2019. Om inget annat dessförinnan har beslutats kommer passageraravgiften då att sänkas med 2,5 SEK för alla avresande passagerare. Den uppdaterade prislistan publiceras på swedavia.se senast 1 januari 2019.

För mer information, se följande beslutsdokument (engelska):

Swedavia Decision Airport Charges 2019

Vid frågor kontakta Swedavia Pricing:
consultation@swedavia.se 

* utöver den prishöjning om 2,7 % som gäller från och med 15 januari 2019 enligt 2018 års prisbeslut.