Fler resenärer och ökade investeringar

2012-04-27, kl. 10:01

Swedavias nettoomsättning för det första kvartalet ökade till 1 160 (1 143) MSEK. Rörelseresultat under samma period uppgick till 133 (147) MSEK. Under perioden reste 7,4 miljoner passagerare via någon av Swedavias elva flygplatser, en ökning med 8,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under det första kvartalet 2012 redovisar Swedavia en omsättning på 1 160 (1 143) MSEK. Rörelseresultat för koncernen var under samma period 133 (147) MSEK. Första kvartalet föregående år redovisade Swedavia en engångsintäkt om totalt 40 MSEK vid avyttring av Ängelholm Helsingborg Airport. Det innebär att det underliggande operativa rörelseresultatet för första kvartalet 2012 är 26 MSEK bättre än motsvarande period föregående år justerat för engångsintäkten. Den underliggande resultatförbättringen förklaras främst av den fortsatt goda passagerartillväxten. Genomförda investeringar under perioden var 276 (143) MSEK. Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 51 (66) MSEK.

– Genom att utveckla attraktiva flygplatser med hög kapacitet säkerställer vi Sveriges tillgänglighet och främjar resande till vår del av världen. Det är därför centralt att våra investeringar fortsätter och genomförs med resenären i fokus, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Delårsrapporten januari-mars 2012 är Swedavias första rapport som är upprättad enligt IFRS. De förändrade redovisningsregelverken har påverkat resultat och balansräkningen även för jämförelse år 2011.