Gå till innehåll

Förbättrad service när resenärerna blir fler

2012-03-20, kl. 16:32

Swedavia fattade idag beslut om att införa angöringsavgifter för bussar från och med den 1 maj vid Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport samt Göteborg Landvetter Airport. Beslutet innebär att Swedavia skapar förutsättningar för ökad kapacitet för busstrafik vid flygplatserna liksom kvalitetshöjande åtgärder.

– Vi vill att så många som möjligt ska resa kollektivt till och från våra flygplatser för att minska den miljöpåverkan resorna ger upphov till. Den nya avgiften innebär att bussar som drivs av förnybara bränslen betalar 40 procent mindre än dem som drivs av fossila bränslen, säger Lennart Bergbom, strategidirektör Swedavia.

Swedavia fattade idag beslut om att införa angöringsavgifter för bussar vid Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport samt Göteborg Landvetter Airport. Bakgrunden till beslutet är att allt fler resenärer reser via våra flygplatser och att kollektivtrafiken vid dem måste utvecklas. I och med beslutet säkerställs en långsiktigt hållbar finansiering av infrastrukturen för bussar liksom ett antal kvalitetshöjande åtgärder. Dessutom säkerställs kapaciteten vid den mest trafikerade flygplatsen, Stockholm Arlanda.

Swedavia har sedan en tid hanterat frågan tillsammans med bussbranschen genom remiss. Därefter har också utformningen av systemet anpassats vilket bland annat innebär att Swedavia rabatterar avgiften med 50 procent under det första året med syfte att underlätta omställningen. Avgiften speglar de kostnader varje flygplats har i utvecklandet av infrastrukturen varpå den skiljer sig något mellan flygplatserna. Gemensamt för flygplatserna är dock att avgiften beräknas utifrån bussens vikt liksom antal avgångar. 

Parallellt med att Swedavia inför denna avgift intensifieras arbetet med att minska biltrafiken vid flygplatserna. Att styra biltrafiken är tekniskt och juridisk komplicerat men Swedavia kommer återkomma med förslag i denna fråga.