Gå till innehåll

Fortsatt tillväxt trots ökad oro för världsekonomin

2011-10-28, kl. 09:00

Swedavias nettoomsättning för det tredje kvartalet ökade till 1 144 (1 028) MSEK. Rörelseresultat under samma period uppgick till 250 (290) MSEK. Under perioden reste 8,3 miljoner resenärer via någon av Swedavias elva flygplatser, en ökning med 10,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under det tredje kvartalet 2011 redovisar Swedavia en omsättning på 1 144 (1 028) MSEK. Rörelseresultat för koncernen var under samma period 250 (290) MSEK. Minskningen i resultatet beror på att jämförelsetalen för 2010 innehåller periodiseringseffekter varför det enskilda kvartalet inte har ett rättvisande resultat. Resultat efter skatt uppgick till 155 (167) MSEK.

De första nio månaderna 2011 har för Swedavia präglats av fler flygresenärer och ett ökat antal flyglinjer vid flygplatserna, strikt kostnadskontroll samt omfattande investeringar för ökad kundnöjdhet. Omsättningen för de första nio månaderna ökade till 3 490 (3 159) MSEK och rörelseresultatet under samma period uppgick till 641 (339) MSEK.

– Vi vet att flygresandet har ett tydligt samband med det ekonomiska läget. Under det tredje kvartalet kunde vi se en tilltagande oro för världsekonomin, framförallt i Europa, men även i USA. Tillväxten för Swedavia har hittills under året varit stark men framöver måste vi anstränga oss ännu hårdare för att effektivisera verksamheten och därigenom stärka vår konkurrenskraft nationellt och internationellt, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

Antalet resenärer på Swedavias flygplatser var 8,3 miljoner under perioden, en ökning med 10,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt flög 23,5 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser under årets första nio månader. Passagerartillväxten har medfört att flera nya flyglinjer och charterdestinationer tillkommit. Swedavia har under perioden gjort investeringar för attraktivare flygplatser i syfte att öka kundnöjdheten och under tredje kvartalet inleddes ombyggnationen av Göteborg Landvetter Airport. Swedavia har även förstärkt koncernledningen som ett led i det fortsatta arbetet att nå de långsiktiga målen.